Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-29T08:54:43Z
dc.date.available2016-08-29T08:54:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51744
dc.description.abstractI forbindelse med at Asker kommune ønsker etablering av gang- og sykkelvei langs Semsveien utførte Akershus fylkeskommune registrering av automatisk fredete kulturminner i mai 2004. På Skogum med Fjelken øvre, 21/1, ble det påvist automatisk fredete kulturminner i form av to lokaliteter med bosetningsspor. På den ene ble det funnet rester av en mulig kokegrop og et mulig stolpehull (id 88236), mens den andre lokaliteten innehold tre mulige stolpehull og en kokegrop (id 88238).Id 88236 ble frigitt uten vilkår, mens id 88238 Ved utgravningen våren 2010 ble lokaliteten maskinelt flateavdekket. Det ble påvist 43 strukturer, hvorav 24 ble avskrevet ved snitting. De gjenstående strukturene består av seks kokegroper, en kokegroprest, og 12 nedgravninger uten kjent funksjon. Strukturene ble dokumentert i plan ved tegning og fotografi, så snittet, og profilet tegnet og fotografert. Det ble tatt ut kullprøver av alle kullholdige strukturer, og skjørbrent stein fra utgravd halvdel i kokegropene ble veid. Alle strukturer og feltavgrensningen ble målt inn med totalstasjon. De seks kokegropene ble datert ved 14C-datering; fem av dem ble datert til yngre romertid, mens en ble datert til førromersk jernalder. Prosjektleder: Margrete F. Simonsenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, Skogum med Fjelken Øvre, 21/1, Asker, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEggen, Inger Margrete
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55169
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51744/1/RPT_A_Asker_Semsveien_270513.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata