Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-04T11:30:09Z
dc.date.available2016-08-04T11:30:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51042
dc.description.abstractI perioden 19.- 25. august 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Oslo. Ved maskinell flateavdekking ble det åpnet et område på ca. 115 m² og avdekket to tidligere registrerte kulturlag/dyrkningslag, S1 og S2. Det ble i tillegg gravd 10 kvadranter á 50 x 50 cm ned til steril undergrunn for å få en oversikt over frekvensen av slått flint. Det ble i den forbindelse gjort åtte funn av primærtildannet flint og ett brent bein på lokaliteten, men funnene har ingen entydig tilknytning til lag S1 eller S2. Lag S1 lå stratigrafisk over S2 og fremkom tydelig som et mørk brunt til brunsvart fyllskifte med en del spredt kull, og med en dokumentert tykkelse på 16-30 cm. Det foreligger to dateringer fra laget. En kullprøve fra midtre del av lag S1 i profil A er datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder (cal 765-410 BC), mens en kullprøve fra øvre del av lag S1 i profil B er datert til overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid (cal 90-5 BC). Lag S2 lå i midtre del av feltet som et gråbrunt fyllskifte, lysere i farge, mer utvasket og med mindre innhold av humus enn S1. Lag S2 er dokumentert med en tykkelse på 10-28 cm. En kullprøve fra nedre del av lag S2 er datert til mellomneolitikum (cal 3620-2630 BC), men prøven var så liten at den ikke kunne dateres på en betryggende måte. Det er analysert to pollenserier fra lokaliteten, én fra hver profil. Prøvene viser tilstedeværelse av gran i alle prøvene slik at lagene ikke kan være tilkommet tidligere enn cal AD 400-500. C14-dateringene som foreligger viser sannsynligvis til aktivitetsfaser på stedet, trolig knyttet til dyrking av området siden korndyrkning er påvist på stedet i alle lagene. Mye kull i pollenprøvene kan komme fra avsviing av området, muligens i forbindelse med den første ryddingen av åkerland. Dette kan ha forekommet i perioden yngre bronsealder-eldre jernalder, slik dateringene antyder. Tilstedeværelsen av gran i alle pollenprøvene viser imidlertid at det har funnet sted betydelig omroting av lagene sannsynligvis i forbindelse med jordbearbeiding og masseforflytninger. Prosjektleder: Hege Damlienen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKulturlag/dyrkningslag og aktivitetsområde, Carl Kjelsensvei 71, Nygård, 58/47, Osloen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBukkemoen, Grethe Bjørkan
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54525
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51042/1/RPT_Osl_CarlKjelsensvei_080710.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata