Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-17T13:33:41Z
dc.date.available2016-03-17T13:33:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49867
dc.description.abstractHovedtema for denne avhandlingen er spesialundervisningens tiltakskjede i grunnskolen. Det dreier seg om en sammenhengende kjede av tiltak som tar sikte på å oppdage og gi en sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, videre å fatte vedtak om, planlegge, gjennomføre og vurdere et slikt undervisningstilbud. Formålet med dette forskningsarbeidet er å få mer kunnskap om praksisen som utføres i spesialundervisningens tiltakskjede. Dette arbeidet har følgende hovedproblemstilling: Hvordan fungerer tiltakskjeden for spesialundervisning i praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer? Hovedproblemstillingen er nærmere konkretisert i to delproblemstillinger. 1. Hvordan samsvarer de enkelte dokumentenes innhold og utforming i spesialundervisningens tiltakskjede med regelverk og retningslinjer? 2. Hvordan er sammenhengen mellom dokumentene i tiltakskjedens ulike faser sett i forhold til regelverk og retningslinjer? For å vurdere og besvare problemstillingene er det gjennomført en kvalitativ dokumentanalyse av åtte elevsaker. Disse åtte elevsakene er fordelt på to kommuner og to skoler i hver kommune. Det dreier seg om en undersøkelse om saksgangen og innholdet i dokumentene som tilhører fire sentrale faser i tiltakskjeden. Disse dokumentene er skolens tilmeldingsdokumenter, PPT sin sakkyndige vurdering, skoleeiers/rektors enkeltvedtak om spesialundervisning og skolens individuelle opplæringsplan (IOP). Funnene i undersøkelsen viser at det er varierende samsvar mellom regelverk/retningslinjer og praksis i de ulike fasene av tiltakskjeden. På noen områder er regelverket fulgt opp på en god måte, på andre områder er det en uklar og mangelfull oppfølging av regelverk og retningslinjer. Helhetsinntrykket indikerer at det er behov for kvalitetsutvikling i hvert enkelt ledd i tiltakskjeden, men i særlig grad mellom leddene. Utfordringen blir at tiltakskjeden i praksis skal fungere bedre sett i forhold til hva regelverk/retningslinjer krever. Arbeidet er utført innenfor doktorgradsprogrammet ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleSpesialundervisningens tiltakskjede – lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsakeren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorHerlofsen, Camilla
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53578
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49867/1/PhD-Herlofsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata