Hide metadata

dc.contributor.authorLi, Martine Engebretsen
dc.date.accessioned2016-03-08T23:01:28Z
dc.date.available2016-03-08T23:01:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLi, Martine Engebretsen. «En utfordring for demokratiet»: En undersøkelse av fire riksavisers innhold og tolkningsrammer om PR- og kommunikasjonsbyråer (2004-2014). Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49768
dc.description.abstractI løpet av det siste tiåret har den norske PR-bransjen strukket foten sin stadig lengre over terskelen til maktens korridorer. Dette skjer gjennom PR-byråenes lobbyvirksomhet på vegne av kunder som i økende grad er offentlige institusjoner, jakt på eks-politikere til byråenes konsulentstab, og ikke minst ved at flere PR-rådgivere har gått helt eller delvis inn i politikken. Samtidig er dette noe som tilsynelatende skjer uten at PR-bransjen og -byråene tar hensyn til den åpenheten og transparensen som demokratiet er tuftet på. Denne oppgaven undersøker hvordan avisene Aftenposten, Verdens Gang, Dagens Næringsliv og Dagbladet har skrevet om PR- og kommunikasjonsbyråer på nyhets-, leder- og kommentarplass i perioden fra år 2004 til år 2014. En kvantitativ innholdsanalyse kartlegger hvordan dekningen av byråene har utartet seg i lys av volum og tema, mens en kvalitativ tekstanalyse identifiserer hvilke tolkningsrammer som finnes i dekningen innenfor strategisk utvalgte perioder. Oppgaven støtter seg på et teoretisk rammeverk som er bygget opp av de to komponentene PR (public relations) og tolkningsrammer. Den kvantitative undersøkelsen viser at PR- og kommunikasjonsbyråene på den ene siden betraktes som ordinære virksomheter på lik linje med andre virksomheter i samfunnet, og dermed utgjør de en del av avisenes normale og informative nyhetsdekning gjennom hele den undersøkte perioden. På den andre siden skjer det noe med avisenes moralske forargelse når byråene viser seg som aktører i det politiske landskapet, noe som kommer tydelig frem i konsentrert dekning av overganger mellom PR-byråene og politikken og av staten som kjøper av byråenes råd og lobbytjenester. PR i offentlighet og demokrati er dermed et fremtredende tema i avisenes dekning av byråene, og den kvalitative tekstanalysen viser at avisene også benytter seg av de samme tolkningsrammene når de forteller sine lesere om dette temaet. Rollerammen, kommersialiseringsrammen, åpenhetsrammen og ansvarlighetsrammen er de fire identifiserte tolkningsrammene i denne oppgaven, som alle peker på det samme påtrengende problemet: PR- og kommunikasjonsbyråene er en utfordring for demokratiet.nor
dc.description.abstractDuring the past decade, the Norwegian PR industry has grown into a bigger and more influential part of the Norwegian political life and decision-making processes. Governmental bodies have increasingly hired PR agencies for lobbying and media management, PR agencies are hunting former politicians to become part of their staff, and PR advisers have retrained to become members of the national Parliament or ministers of the Norwegian government. Additionally, this seems to happen without the PR industry and the PR agencies taking into account the openness and transparency on which democracy is built upon. In this thesis I study how the Norwegian newspapers Aftenposten, Verdens Gang, Dagens Næringsliv and Dagbladet have covered PR agencies in news articles, editorials and commentaries throughout the time period of year 2004 to year 2014. A quantitative content analysis identifies how the coverage has unfolded in light of volume and themes, while a qualitative text analysis reveals the media frames occurring in strategically selected periods of the coverage. The thesis relies on a theoretical framework built up by the two components PR (public relations) and framing. The quantitative analysis shows that on one hand, the PR agencies are considered ordinary businesses like any other businesses in society, and thus are part of the normal and informative news coverage throughout the studied period. One the other hand, something seems to happen with the newspapers moral indignation when the PR agencies appears as political actors, which is evident in the concentrated coverage of transitions between PR agencies and politics, and of public and governmental institutions as buyers of PR advices and lobbying activities. PR in democracy emerges as a salient topic in the coverage, and the qualitative text analysis also reveals that the newspapers are using the same media frames when telling their readers about this topic. These frames are identified as the role frame, the commercialization frame, the transparency frame and the accountability frame, all pointing to the same urgent issue: PR agencies are challenging democracy.eng
dc.language.isonor
dc.subjectPR
dc.subjectbyråer
dc.subjectkommunikasjonsbyråer
dc.subjectPR
dc.subjectbransjen
dc.subjectkommunikasjonsbransjen
dc.subjectinnholdsanalyse
dc.subjecttolkningsrammer
dc.subjecttolkningsrammeanalyse
dc.subjectdemokrati
dc.subjectoffentlighet
dc.subjectpolitikk
dc.title«En utfordring for demokratiet»: En undersøkelse av fire riksavisers innhold og tolkningsrammer om PR- og kommunikasjonsbyråer (2004-2014)nor
dc.title"A challenge for democracy": a study of how four Norwegian newspapers cover and frame PR agencies (2004-2014)eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-08T23:01:28Z
dc.creator.authorLi, Martine Engebretsen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53461
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49768/1/Engebretsen-Li_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata