Hide metadata

dc.contributor.authorGumatay, Nicole
dc.date.accessioned2016-03-08T23:00:37Z
dc.date.available2016-03-08T23:00:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGumatay, Nicole. Tall, teknikk og journalistikk - En organisasjonssosiologisk casestudie av VG+ i lys av digital innovasjon og brukerinnsikt. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49700
dc.description.abstractI dagens mediebransje er det stor debatt om hvordan man skal ivareta journalistikkens integritet og samtidig generere inntekter i det digitale markedet. Vi vet blant annet at diverse mediehus nå logger aktiviteten vår på nettsidene deres for å forsøke å lage et mer "relevant" produkt. Hvordan dette foregår, og hvordan det preger profesjonssamspillet og aktivitetene innenfor mediehusets fire vegger, er det imidlertid lite forskning på. Denne studien har som formål å bli kjent med VG+ som en moderne medieorganisasjon, og deres ansatte i æraen av brukerinnsikt og digital innovasjon. I tilknytning til dette stiller jeg følgende problemstilling: "Hvordan bidrar ulike profesjoner i VG+, og hvordan foregår samspillet mellom journalistikk, teknologi og marked i organisasjonen?" Herunder har jeg utarbeidet tre forskningsspørsmål. Det første går ut på å utforske de ulike profesjonene og aktivitetene deres separat. Det andre omhandler hvordan de samarbeider og kommuniserer på tvers av ulike kompetanseområder og interesser. For det tredje forsøker jeg å antyde hvordan samspillet mellom journalistikk, teknologi og marked er, og bør være, i organisasjonen. For å svare på spørsmålene har jeg basert meg på kvalitative intervjuer av ti ansatte i VG+, fra en bredde av profesjoner. Jeg har også vært tilstede under møter og gjort observasjoner. Empirien er analysert i lys av organisasjonssosiologiske og medieindustrielle perspektiver. Blant hovedfunnene er at dataanalytikerens kunnskap er unik i organisasjonen, og i tillegg blir flere aktiviteter i organisasjonen basert på hva statistikkene og analysene hans viser. Imidlertid er det mest dataanalytikeren og markedsavdelingen som jobber sammen i en egen avdeling, og journalistene er sjelden i direkte kontakt med de som driver med utvikling og analyse. Dette til tross for at brukerinnsikt brukes mer og mer som en guide i forvaltningen av redaksjonelle saker. Det er derfor redaksjonssjefens jobb som "product manager" å stå i skjæringspunktet mellom journalistikk, marked og innovasjon og være en budbringer mellom profesjonene. Allikevel har både tekniske og journalistiske profesjoner en samforståelse på at brukerinnsikten ikke bør påvirke journalistikken for mye, da de sakene som er populært i markedet ikke alltid samsvarer med det som ifølge dem selv er kvalitetsjournalistikk. Utfordringen fremover blir imidlertid å balansere brukerinnsikt med journalistenes kreativitet og autonomi.nor
dc.description.abstractThere is a big debate in today's media industry on how best to keep the integrity of journalism, while also generating income in the digital market. Among other things, we know that various media houses now track our activity on their websites in order to make a more relevant product for their users. However, there are few media studies that focus on how this process takes place, and how this influences the interplay between professions behind the walls of the media houses. This study aims to get to know VG+ and their employees as a modern media organization, in the era of costumer insight and digital innovation. With this backdrop, I have made the following research question: "How do different professions in VG+ contribute to the production, and what is the interplay between journalism, technology and marketing in the organization like?" Further, I have divided this into three research questions. The two first questions are respectively about exploring the various professions and their activities by themselves, but also how they cooperate and communicate across areas of competence and interests. For the third question, I try to imply how the interplay between journalism, technology and the marketing is, and how it should be. To answer these questions, I have done qualitative interviews of ten representatives from a variety of positions in VG+, and I have made observations when attending meetings. One of my main findings is that the data scientist's knowledge is unique in the organization. Additionally, more activities in the organization are now based on what the statistics and data analysis show. However, it is mostly the data scientist and the marketing branch that work together, and the journalists are seldom in contact with the ones doing the development and data analysis. This is despite of the fact that costumer insight has increasingly become a determinative factor when publishing online articles. It is the editor's job as product manager to stand in the intersection between journalism, marketing and innovation, and to be a messenger between the professions. Technical and journalistic professions also have a common understanding that the costumer insight should not affect the journalism too much, since what is popular in the market does not always constitute what they define as quality journalism. The main challenge ahead will be to balance the costumer insight with the creativity and autonomy of journalists.eng
dc.language.isonor
dc.subjectdigital
dc.subjectinnovation
dc.subjectpaywall
dc.subjectalgorithm
dc.subjectbig
dc.subjectdata
dc.subjectjournalism
dc.subjectVG
dc.titleTall, teknikk og journalistikk - En organisasjonssosiologisk casestudie av VG+ i lys av digital innovasjon og brukerinnsiktnor
dc.titleNumbers, Technology and Journalism - A Case Study on VG+ based on organisation theory, in light of digital innovation and costumer insighteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-08T23:00:37Z
dc.creator.authorGumatay, Nicole
dc.date.embargoenddate3015-04-24
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53404
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49700/1/MASTER_Nicole-Gumatay.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata