Hide metadata

dc.contributor.authorBratlie, Monica Skoglund
dc.date.accessioned2016-03-04T11:10:36Z
dc.date.available2017-11-09T23:31:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBratlie, Monica Skoglund. Pasienttilfredshet som kvalitetsindikator. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49393
dc.description.abstractTittel og undertittel: Pasienttilfredshet som kvalitetsindikator Artikkel: Pasienttilfredshet med informasjon etter radikal prostatektomi. Refleksjonsoppgave: I hvilken grad kan pasienttilfredshet vektlegges som kvalitetsindikator i kvalitetsforbedringsarbeid? Bakgrunn: Artikkelen: Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge, og nye tilfeller øker. Robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) er en operasjonsmetode som er blitt forbundet med redusert postoperativ smerte, blødning og kortere liggetid på sykehuset, men utfallet av behandlingen kan føre til betydelige endringer i livskvalitet. Informasjon og opplæring til denne pasientgruppen utgjør en vesentlig del av det preoperative tilbudet, slik at de kan lære å håndtere både korttids- og langtids symptomene. Refleksjonsoppgaven: Med fokus på at pasientene skal oppleve god kvalitet på helsetjenestene de mottar, og lovgivningens styrke av brukermedvirkning, er det blitt mer og mer vanlig å bruke pasienterfaringer i kvalitetsarbeid. Bruk av pasienttilfredshet som kvalitetsindikator er blitt en viktig faktor i dette arbeidet. Hensikt: Studiens hensikt var å undersøke hvor tilfredse pasientene var med informasjonen 14 dager etter RALP med fokus på pasientenes forventninger til informasjon gitt om postoperative plager/ubehag og hva de faktisk opplevde. Refleksjonsoppgaven skulle se på betydningen av pasienttilfredshet som kvalitetsindikator i forbedringsarbeid. Metode: Kvantitativ metode med deskriptivt design. Datamaterialet fra spørreskjema 14 dager etter operasjonen ble analysert ved bruk av analyseverktøyet SPSS. Refleksjonsoppgaven diskuterer betydningen av å bruke pasienttilfredshet som kvalitetsindikator i forbedringsarbeid. Resultat: Studien viste at av de 191 som deltok var 50,5% av pasientene fornøyd med informasjonen de fikk preoperativt, og at de som var eldre skåret høyere på tilfredshet enn de yngre. Det var liten gjennomsnittlig forskjell på pasientenes skåre på hva de forventet å oppleve ut fra informasjonen og hva de faktisk opplevde. For pasienter som opplevde mer luftsmerter og blod i kateterslange og pose ble det funnet en negativ påvirkning på pasienttilfredshet med forhåndsinformasjonen. Konklusjon: Studien viste at 50,5% av pasientene som ble operert med RALP var fornøyd med den preoperative informasjonen. Temaet om kateter, kateterproblematikk og luftsmerter bør være et prioritert tema for den preoperative informasjonen som gis. Refleksjonsoppgaven viste at pasienttilfredshet kan egne seg som kvalitetsindikator i forbedringsarbeid, men da i tilknytning til andre kvalitetsindikatorernor
dc.description.abstractTitle and subtitle: Patient satisfaction as quality indicator Article: Patient satisfaction with information after radical prostatectomy Essay: To what extent can patient satisfaction emphasize as a quality indicator in quality work? Background: Article: Prostate cancer is the most common cancer type among men in Norway, and new cases increases. Robot-assisted laparoscopic prostatectomy (RALP) is an operation method that has been associated with reduced postoperative pain, bleeding and shorter hospital stays, but the outcome may lead to significant changes in quality of life. Information and education to this group of patients constitutes a substantial part of the preoperative offer, so that they can learn how to deal with sort and long term symptoms. Essay: Focusing on patients experiences of good quality of care, and legislative strengthening of user participation, it is becoming more and more common to use patient experience in quality work. Use of patient satisfaction as quality indicator has become an important factor in this work. Purpose: The aim of this study was to explore how satisfied patients were with the preoperative information 14 days after RALP, focusing on patients' expectations of information given about postoperative ailments/discomfort, and what they actually experienced. The essay discusses the importance of patient satisfaction as quality indicator in quality work. Method: Quantitative method with descriptive design. The data from the questionnaire 14 days after surgery were analyzed using the analysis tool SPSS. The essay discusses the importance of using patient satisfaction as quality indicator in improvement work. Results: The study showed that of the 191 who attended 50.5% of the patients were satisfied with the information they received preoperatively, and those who were older scored higher on satisfaction than the younger. There was little difference in patients' average scores on what they expected to experience from the information and what they actually experienced. For patients who experienced more gas pain and blood in the catheter tube and bag had a negative impact on patient satisfaction with preoperative information. Conclusion: The study showed that 50.5% of the patients operated with RALP were satisfied with the preoperative information. The theme of the catheter, catheter problems and gas pain should be a priority area for the preoperative information provided. The essay showed that patient satisfaction might be a suitable quality indicator in quality work, but only when associated with other quality indicators. Key words: Patient satisfaction, preoperative information, laparoscopic prostatectomy, prostate cancer, surveyeng
dc.language.isonor
dc.subjectPasienttilfredshet
dc.subjectpreoperativ
dc.subjectinformasjon
dc.subjectprostatakreft
dc.subjectlaparoskopisk
dc.subjectprostatektomi
dc.subjectspørreskjema
dc.subjectPatient
dc.subjectsatisfaction
dc.subjectpreoperative
dc.subjectinformation
dc.subjectlaparoscopic
dc.subjectprostatectomy
dc.subjectprostate
dc.subjectcancer
dc.subjectsurvey
dc.titlePasienttilfredshet som kvalitetsindikatornor
dc.titlePatient satisfaction as quality indicatoreng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:17:55Z
dc.creator.authorBratlie, Monica Skoglund
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53211
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49393/11/Master-2015-MonicaS-Bratlie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata