Hide metadata

dc.contributor.authorStuhlfauth, Susanne
dc.date.accessioned2016-03-04T11:10:35Z
dc.date.available2016-03-04T11:10:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStuhlfauth, Susanne. Grip dagen -en kvalitativ studie om hverdagen etter behandling av tarmkreft. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49392
dc.description.abstractSammendrag: Formål: Utforske og beskrive hvordan hverdagen oppleves for personer etter endt behandling av tykktarmskreft med spredning til lymfeknuter. Teoretisk rammeverk: Litteratur som omhandler livskvaliteten til tarmkreftpasienter samt litteratur om kreftpasienter og kroppsbilde og seksualitet. Problemstillingen belyses ved hjelp av den biopsykososiale modellen. Metode: Studien er utforskende og beskrivende og bruker semistrukturerte intervjuer for datainnsamling. Ni deltakere ble intervjuet om deres opplevelser i hverdagen opptil to år etter avsluttet behandling av tykktarmskreft. Analysen ble utført ved bruk av Granheim og Lundemans innholdsanalyse. Resultater: Kroppen endres som følge av tykktarmskreft. Utmattelse, tarmproblemer og synlige endringer er noen av utfordringene for overlevere. Sosialt samvær med venner ble forandret og arbeidshverdagen måtte tilrettelegges. Det sosiale nettverket viste seg å være en god støtte for tykktarmskreftoverlevere og partneren anses som den viktigste støttespilleren. Seksuelle utfordringer var tilstede hos både menn og kvinner. Personene fremsto som ressurssterke, optimistiske og målrettede. Konklusjon: Deltakeren opplever endringer av hverdagen etter kreftbehandlingen. Det sosiale nettverket og personens egne mestringsevner er avgjørende for hvordan hverdagen blir etter avsluttet behandling. Det er avgjørende at helsevesenet ser personer i sin helhet, inkludert deres ressurser og begrensninger. En kartlegging før og etter behandling bidrar til å optimalisere rehabiliteringsfasen.nor
dc.description.abstractAbstract: Purpose: To explore and describe how colon cancer survivors experience everyday life after treatment of colon cancer which has been spread to the lymph nodes. Theoretical framework: Literature concerning the life quality of colon cancer patients as well as literature regarding cancer patients and their body image and sexuality. Method: The study is exploratory and descriptive and uses semi-structured interviews to collect data. Nine participants were interviewed regarding their everyday lives up until two years after concluded colon cancer treatment. The analysis was done using Granheim and Lundeman s method of content-analysis. Results: Bodily changes are a consequence of colon cancer. Exhaustion, colon problems and visible body changes are some of the challenges that face survivors. Socializing with friends was different and work had to be facilitated. Social networks proved to be a good support for survivors of colon cancer and partners were considered to be the most important supporting person. Sexual challenges were experienced by men and women alike. Patients were perceived as resourceful, optimistic and determined. Conclusion: Participants experience changes in day to day life after cancer treatment. Social networks and the participants own coping strategies are key to shaping every day life after treatment. It is crucial that healthcare professionals have a holistic view of patients including their resources and shortcomings. A survey before and after treatment can help optimize rehabilitation. Key words: Colon cancer, social support, biopsychosocial, sexuality, bodyeng
dc.language.isonor
dc.subjectNøkkelord
dc.subjectKolonkreft
dc.subjectsosial
dc.subjectstøtte
dc.subjectbiopsykososial
dc.subjectseksualitet
dc.subjectkropp
dc.subjectKey
dc.subjectwords
dc.subjectColon
dc.subjectcancer
dc.subjectsocial
dc.subjectsupport
dc.subjectbiopsychosocial
dc.subjectsexuality
dc.subjectbody
dc.titleGrip dagen -en kvalitativ studie om hverdagen etter behandling av tarmkreftnor
dc.titleSeize the day –a qualitative study of everyday life after colon cancer treatment.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:17:55Z
dc.creator.authorStuhlfauth, Susanne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53063
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49392/1/Masteroppgave_Stuhlfauth-2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata