Hide metadata

dc.contributor.authorBrodshaug, Irene
dc.date.accessioned2016-03-04T11:10:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBrodshaug, Irene. Forebygging av perioperativ hypotermi hos voksne pasienter. En randomisert kontrollert studie på pasienter til elektiv ryggkirurgi og en litteraturbasert refleksjonsoppgave om kunnskapsbasert praksis.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49385
dc.description.abstractHensikt: Hypotermi, kjernetemperatur < 36,0 °C, er en vanlig komplikasjon ved generell anestesi som kan føre til sårinfeksjoner, økt blødningsfare og forlenget sykehusopphold. I studien ble den passivt varmeisolerende drakten T-Balance® sammenliknet med aktiv varming med varmluftslaken i å forebygge hypotermi perioperativt. Refleksjonsoppgaven belyser faktorer som kan være av betydning for at det er et gap mellom anbefalt kunnskapsbasert praksis og praksis i forebygging av utilsiktet perioperativ hypotermi. Metode: Prospektiv, åpen, randomisert kontrollert studie. 30 pasienter ble randomisert til intervensjonsgruppen, T-Balance® (n=15) eller kontrollgruppen, varmluftslaken (n=15). Baseline ble målt preoperativt, deretter ble kjernetemperatur målt hvert 10.minutt fra innledning av generell anestesi til 15 minutter etter ankomst postoperativ avdeling. Kjernetemperatur ble målt med Spot On pannesensor som reflekterer hjernetemperaturen. Data ble analysert med deskriptiv statistikk og Independent sample t-test for å sammenlikne gjennomsnittet mellom gruppene. P-verdi ≤ 0,05 ble ansett som statistisk signifikant. Refleksjonsoppgaven har litteraturstudie som metodisk tilnærming. 17 artikler fra fagfellevurderte tidsskrift ble inkludert i tillegg til faglitteratur fra bøker etter strukturert søk i bibliotekets databaser. Resultat: Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i kjernetemperatur på det primære endepunktet 30 minutter etter anestesiinnledning. Varighet av perioperativ hypotermi var signifikant lengre i T-Balancegruppen enn i kontrollgruppen, P=0,03. Ressurspersoner, tydelig ledelse og god planlegging er nøkkelfaktorer for å jobbe kunnskapsbasert. Konklusjon: T-Balance® og varmluftslaken har samme effekt mot temperaturfall 30 minutter etter innledning av generell anestesi. Ingen av metodene kunne forhindre at perioperativ hypotermi forekom hos noen pasienter. Refleksjonsoppgaven oppsummerer at prosessen med å jobbe kunnskapsbasert er kompleks og avhengig av ressurser på alle nivå i organisasjonen.nor
dc.description.abstractPurpose: Hypothermia, core temperature < 36,0 °C, is one of the common complications in general anesthesia. I compared the efficacy of the thermal suit T-Balance® with forced air warming (FAW) in prevention of perioperative hypothermia. The purpose of the reflection paper was to identify factors which is of importance for the gap between evidence-based practice (EBP) and today practice in prevention of unintended perioperative hypothermia. Method: The study is a prospective, open, randomized controlled trial. 30 patients were randomized to either T-Balance® (n=15) or FAW (n=15). Core temperature was measured as baseline preoperatively and every 10 minutes after induction of general anesthesia until 15 minutes after entering the postoperative care unit. Core temperature was measured with Spot On placed in the patient s forehead reflecting the brain temperature. Data were analyzed using descriptive statistic and Indenpendent sample t-test. Statistical significant was considered at P-value ≤ 0,05. The reflection paper has literary studies as a methodological approach. 17 articles and other literature was included after searching databases. Results: There was no significant difference in core temperature between the groups 30 minutes after induction of general anesthesia. However, the time required to reach normothermia was significant longer in the T-Balance® group P=0,03. Resource persons, clear leadership and good planning are key factors that contribute to EBP. Conclusion: The T-Balance is as effective as the FAW blanket in maintaining core body temperature after induction of general anesthesia. But no of the them could prevent patients from suffering perioperative hypothermia. The reflection paper summarize that the process with EBP is complex and depending on resources at all levels in the organization.eng
dc.language.isonor
dc.subjectRandomisert
dc.subjectkontrollert
dc.subjectstudie
dc.subjectperioperativ
dc.subjecthypotermi
dc.subjectT
dc.subjectBalance
dc.subjectvarmluftslaken
dc.subjectkunnskapsbasert
dc.subjectpraksis
dc.titleForebygging av perioperativ hypotermi hos voksne pasienter. En randomisert kontrollert studie på pasienter til elektiv ryggkirurgi og en litteraturbasert refleksjonsoppgave om kunnskapsbasert praksis.nor
dc.titlePrevention of perioperative hypothermia in adult patients. A randomized controlled trial in patients undergoing orthopedic spinal surgery and a literary based reflection paper about evidence-based practice.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:17:54Z
dc.creator.authorBrodshaug, Irene
dc.date.embargoenddate2020-11-04
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53225
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49385/1/Masteroppgave-Sykvit4400-Irene-Brodshaug.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata