Hide metadata

dc.contributor.authorAndersen, Camilla
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:37Z
dc.date.available2016-01-26T23:00:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAndersen, Camilla. Bekreftende kommunikasjon - en kvalitativ studie om terapeutenes erfaringer med bekreftende kommunikasjon som terapeutisk verktøy. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48762
dc.description.abstractKongsberg distriktpsykiatriske senter (Kongsberg DPS) har siden 2014 arbeidet med implementering av bekreftende kommunikasjon (BK) som et terapeutisk verktøy. BK er en primærintervensjon innenfor behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi, og er et forsøk på å operasjonalisere viktige verdier som empati, respekt og likeverd. Hensikten med BK er å skape et relasjonelt rom der pasientenes vanskelige følelser kan få plass. Studien er gjennomført som et selvstendig forskningsprosjekt, men har sitt utspring i et prosjekt ved Kongsberg DPS, som er knyttet opp mot Vestre Vikens satsing på og videreutvikling av Basal eksponeringsterapi. Formålet har vært å få økt kunnskap om hvordan miljøterapeuter ved en DPS har opplevd å ta i bruk bekreftende kommunikasjon som et terapeutisk verktøy. Studien er basert på syv kvalitative intervjuer av miljøterapeutene ved Kongsberg DPS, elektiv seksjon. Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide utviklet av forfatterne, og alt datamaterialet er samlet inn på egenhånd. Datamaterialet ble analysert ved bruk av Malteruds systematiske tekstkondensering. Studien er meldt inn til, og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). De syv informantenes opplevelser og erfaringer diskuteres innenfor følgende tre tre hovedområder: (1) opplevd nytteverdi, (2) opplevde utfordringer, og (3) endring hos terapeut. Terapeutene har erfart at BK er et relasjonsbyggende verktøy, som fremmer pasienters autonomi og evne til affektregulering. Ved at de gjennom BK formidler aksept, anerkjennelse og empati til pasientene, har de fått en større forståelse og toleranse for pasientenes strev. Samtidig har bruken av dette verktøyet utfordret terapeutenes syn på hva det vil si å hjelpe. Terapeutene har også fått en mer positiv holdning til pasientens iboende endringspotensiale, etter å ha tatt i bruk BK. Studiens funn og bearbeidelsen av disse, indikerer at terapeutenes opplevelse av og erfaring med BK kan forklares ut ifra både supplerende og alternative mekanismer enn de som blir beskrevet av BK i BET, ved å bli satt inn i en utvidet teoretisk referanseramme. Dette taler for at BK er et verktøy som kan være egnet og virksomt, på tvers av ulike behandlingsmodeller og teoretiske retninger, da det ser ut til å favne grunnleggende terapeutiske endringsmekanismer.nor
dc.language.isonor
dc.titleBekreftende kommunikasjon - en kvalitativ studie om terapeutenes erfaringer med bekreftende kommunikasjon som terapeutisk verktøynor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:37Z
dc.creator.authorAndersen, Camilla
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52608
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48762/1/BK-innlevering-20-10.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata