Hide metadata

dc.contributor.authorLarsen, Sandra Iselin
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLarsen, Sandra Iselin. Veier til overvekt - En eksplorerende studie av årsaker til egen vektoppgang hos fedmepasienter i to utvalg. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48760
dc.description.abstractSammendrag Forfattere: Sandra Iselin Larsen og Marit Stigum Tittel: Veier til overvekt – En eksplorerende studie av årsaker til egen vektoppgang hos fedmepasienter i to utvalg Veileder: Ingela Lundin Kvalem Bakgrunn: Denne oppgaven har hatt fokus på årsaker til fedme, og oppgaveforfatterne har tatt sikte på å frembringe et innenfra-perspektiv gjennom å undersøke pasienters egne årsaksforklaringer til vektoppgang. Da dette er lite utforsket og sjeldent trekkes inn i behandlingsfeltet, har målet for oppgaven vært å belyse subjektive oppfatninger om fedme innenfor en kontekst av kjønn, utdanning og behandlingsvalg. Metode: Arbeidet er en del av forskningsprosjektet Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) og baserer seg på allerede innsamlet datamateriale. Det ble benyttet kvalitativ metode, der svar på spørreskjemaer fra 562 pasienter besvart i forkant av behandling ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Av det totale antall pasienter hadde 301 (238 kvinner) valgt kirurgi og 261 (183 kvinner) valgt konservativ vektbehandling. Resultater: Resultatene viser at personer med fedme formidler et komplekst årsaksbilde forankret i individuelle, relasjonelle og miljø. Vi finner at det som oftest blir oppgitt som årsak til vektoppgang er forhold knyttet til personen selv, blant annet helseatferd og biomedisinske forhold. Samtidig indikerer funnene at årsaksforklaringer kan utgjøre et viktig emosjonelt så vel som kognitivt prosjekt da de ofte ser ut til å gjenspeile et behov for å redusere skyld og oppleve kontroll. Vi finner at pasientene i kirurgigruppen oftere oppgir potensielt traumatiserende hendelser og matkultur, herunder ulik familiepraksis og vektrelaterte bemerkninger, som årsaker til vektoppgang. Pasienter i konservativgruppen forklarer oftere vektoppgang med aktivitetsnivå. Hva angår kjønnsforskjeller, viser våre funn at hjemmet er en viktigere arena for vektoppgang blant kvinner, mens fedmeutvikling blant menn oftere er knyttet til forhold ved arbeidsplassen. Vi finner få holdepunkter for at årsaksforklaringer er relatert til utdanningsnivå. Konklusjon: Årsakene til vektoppgang er mangfoldige og ser ut til å være kontekstualisert innenfor den enkeltes liv, kjønnsroller og valg av behandling. Funnene antyder at et innenfra-perspektiv kan være et nyttig bidrag i forståelsen av behandlingsvalg.nor
dc.language.isonor
dc.titleVeier til overvekt - En eksplorerende studie av årsaker til egen vektoppgang hos fedmepasienter i to utvalgnor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:36Z
dc.creator.authorLarsen, Sandra Iselin
dc.date.embargoenddate3015-10-20
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52607
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48760/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata