Hide metadata

dc.contributor.authorØdegård, Inna Ulrike
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:30Z
dc.date.available2016-01-26T23:00:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationØdegård, Inna Ulrike. Mamma, hva tenker du om meg? - En studie av mors representasjoner av det ufødte barnet og samspillet etter fødsel. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48752
dc.description.abstractNavn på forfatter: Inna Ulrike Ødegård Tittel på hovedoppgaven: Mamma, hva tenker du om meg? - En studie av mors representasjoner av det ufødte barnet og samspillet etter fødsel Veileders navn: Torill Sundet Siqveland Oppgavens problemstillinger: Formålet med denne delstudien var å undersøke om det var sammenheng mellom mors representasjoner av det ufødte barnet ved svangerskapsuke 32 og 36, og mor-barn samspill da barnet var 6 måneder. Et annet formål var å undersøke om det var forskjell mellom mors representasjoner av det ufødte barnet ved svangerskapsuke 32 og svangerskapsuke 36. Utvalg, forskningsdesign og metoder: Denne hovedoppgaven baserer seg på data fra studien Liten i Norge (LiN). LiN er en prospektiv longitudinell studie av pre- og postnatale risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling fra fosterliv til 18 måneders alder. Utvalget i LiN-studien er populasjonsbasert, og deltagerne ble rekruttert fra ulike helsestasjoner i Norge. I LiN-studien ble det samlet inn data flere ganger i graviditeten, samt at det ble gjort observasjoner av foreldre-barn samspill når barnet var 6, 12 og 18 måneder. I denne delstudien deltok 713 mødre og barn. Mors representasjoner av barnet i magen ble målt ved bruk av spørsmål fra intervjuet Interview of Maternal Representations during Pregnancy (IRMAG), som ble besvart da mor var i svangerskapsuke 32 og 36. Videre ble det tatt opptak av mor–barn-samspill da barnet var 6 måneder. Samspillsopptakene ble skåret ved å bruke instrumentet Relational Health Screen (RHS). Sammenhengen mellom mødrenes representasjoner og samspillet ved 6 måneders alder ble undersøkt med lineære regresjonsanalyser, både med og uten justering for mødrenes sosioøkonomiske status, partnerstøtte og om kvinnene hadde barn fra før. Forskjeller i mødrenes representasjoner ved svangerskapsuke 32 og svangerskapsuke 36 ble analysert ved å bruke eksakte kjikvadrat-tester og t-tester for to grupper. Resultater og konklusjon: Resultater fra denne delstudien viste at det var en sammenheng mellom hva mødrene tenkte om personligheten til barnet ved svangerskapsuke 32 og mor–barn samspill ved 6 måneder. Verken de andre spørsmålene knyttet til tanker og følelser knyttet til det ufødte barnet i magen, eller det å være gravid viste en signifikant sammenheng med samspill ved 6 måneder. Mødrene hadde noe mer positive representasjoner knyttet til barnet og noe mindre positiv opplevelse av å være gravid ved svangerskapsuke 32 enn ved svangerskapsuke 36. Alt i alt tyder resultatene i denne studien på at det kan ha noe betydning for mor-barn-samspillet om mor har et bilde av hvordan barnet er under svangerskapet. Videre tyder funnene på at, til tross for at de er relativt stabile, er mors representasjoner i utvikling også under siste del av svangerskapet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectMor
dc.subjectbarn
dc.subjectsamspill
dc.subjectPrenatal
dc.subjecttilknytning
dc.titleMamma, hva tenker du om meg? - En studie av mors representasjoner av det ufødte barnet og samspillet etter fødselnor
dc.titleMother, what do you think about me? A study of the mother s representation of the unborn child and the interaction after birtheng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:30Z
dc.creator.authorØdegård, Inna Ulrike
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52601
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48752/1/Mamma-hva-tenker-du-om-meg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata