Hide metadata

dc.contributor.authorØrvik, Kristin Marie
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:16Z
dc.date.available2016-01-26T23:00:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationØrvik, Kristin Marie. Fra fastlåsthet til handlingsrom. Veier til ansvar i terapi med menn som utøver vold i nære relasjoner. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48735
dc.description.abstractVold i nære relasjoner er et omfattende problem med store konsekvenser, både for dem som er direkte berørt og for samfunnet som helhet. Behandling som sikter mot å hjelpe utøvere med å finne alternativer til vold må bygge på forklaringsmodeller som er klinisk konstruktive – de må fremme empati og håp og danne grunnlag for et felles arbeid i terapirommet. I denne studien belyser vi hvordan arbeid med ansvar kan være et element i en klinisk konstruktiv tilnærming til vold i nære relasjoner. Vårt formål var å undersøke hva som kjennetegner samskaping om ansvar i klinisk arbeid med menn som oppsøker behandling fordi de bruker vold mot sine nærmeste. Vi ønsket også å utforske hvordan ansvar kan forstås som en endringsfaktor i dette arbeidet. Studien er utformet innenfor et sosialkonstruksjonistisk rammeverk, som en utforskende, kvalitativ tekstanalyse av transkriberte lydopptak hentet fra to vellykkede terapiforløp ved Alternativ til vold (ATV). Opptakene ble valgt fra et større materiale fra ATVT-prosjektet, en prosess- og utfallsstudie av behandling av menn som oppsøker ATV for sitt voldsproblem. Analysen foregikk i flere omganger med fokus både på isolerte språkhandlinger fra klient og terapeut, og på mikrosekvenser av samskaping. Ved å vektlegge språkhandlingenes effekt på umiddelbare muligheter for videre utforskning av ansvar, ble klientens språkvendinger kategorisert i seks lukkende og tre åpnende varianter. I tillegg fremsto klientens språkhandlinger ofte som preget av ambivalens, og vi argumenterer for at også dette kan forstås som en bevegelse mot endring. Terapeutens åpnende talemåter ble undersøkt og kategorisert i syv varianter. Disse kategoriene ble brukt til å belyse mikrosekvenser av samskaping der det skjer endring i retning av en utvidet forståelse av klientens ansvar. Arbeidet med ansvar i og utenfor terapirommet ble diskutert i lys av ulike teoretiske perspektiver. Vi mener at fokuset vi har valgt kan bidra til tydeliggjøre kompleksiteten i terapeutiske endringsprosesser, og vi håper at dette kan være til nytte for klinikere – både for de som arbeider med utøvere av vold i nære relasjoner, men også for de som i sitt virke møter andre problemstillinger der det å ta ansvar står sentralt.nor
dc.description.abstractThis paper explores how responsibility is conceptualized and used in therapy with perpetrators of domestic violence. The overarching goal is to arrive at knowledge that is constructive in clinical practice. This is especially important in work with perpetrators of domestic violence given the destructive consequences of this kind of violence. Further, the persons behind the actions are often met with the same contempt and judgement as their actions. We believe an approach that is empathic whilst at the same time holding the perpetrators to account is clinically constructive. We take a social constructionist approach, examining transcripts of therapy sessions. Our analysis focuses on how ways of using language affects the client and therapist's co-creation of understandings that strengthen an experience of agency, and thus the opportunity for the clients to take responsibility for their problems.eng
dc.language.isonor
dc.subjectVold
dc.subjecti
dc.subjectnære
dc.subjectrelasjoner
dc.subjectterapiforskning
dc.subjectansvar
dc.subjectATV
dc.subjectsosialkonstruksjonisme
dc.subjectkvalitativ
dc.titleFra fastlåsthet til handlingsrom. Veier til ansvar i terapi med menn som utøver vold i nære relasjonernor
dc.titleFrom standstill to agency. Paths to responsibility in therapy with perpetrators of domestic violenceeng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:16Z
dc.creator.authorØrvik, Kristin Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52584
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48735/7/Fra-fastlaasthet-til-handlingsrom.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata