Hide metadata

dc.contributor.authorBorgen, Mari Kristofersen
dc.date.accessioned2016-01-26T23:00:15Z
dc.date.available2016-01-26T23:00:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBorgen, Mari Kristofersen. Penis og den maskuline identitet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/48734
dc.description.abstractPenis symbolske betydning for den maskuline identitet har blir stadfestet gjennom anekdotisk materiale, i media, i historiske tekster og sexologisk kliniske fagmiljøer. Allikevel har ingen tidligere systematisk undersøkt betydningen det genitale selvbilde har for mannens identitet i normalpopulasjonen. Det foreligger tilsynelatende et sprik i forskningslitteraturen, der aktuell forskning på genitale persepsjoner, kroppsbilde og et seksuelt selvbilde, ikke har inspirert til videre utforskning angående hvilken betydning penis kan ha for en overordnet identitetsopplevelse. I denne oppgaven vil det belyses hvilken betydning penis har for den maskuline identitet og på hvilke måter penis kan opptre som en identitetsmarkør. Hvilken betydning har det genitale selvbilde for mannens identitetskonstrukt? Gjennom hvilke mekanismer, i hvilke settinger og i hvilke relasjoner blir penis betydningsfull for manndomsfølelsen? For å besvare nevnte problemstilling har det blitt foretatt gjentatte litteratursøk som her vil presenteres og diskuteres i lys av et bio-psyko-sosialt perspektiv. Funnene vil sees i sammenheng med en identitetsteoretisk bakgrunnsforståelse med bred konsensus i sosialpsykologiske fagmiljøer. Forfatters hypotese er at det genitale selvbilde spiller en betydningsfull rolle i identitetsformasjonen, med ringvirkninger utover det seksuelle selvbildet. Formålet med oppgaven er å bidra til å øke klinikerens forståelse for det genitale selvbilde og dets betydning i mannens ulike selvkonstrukter. En slik utvidelse av identitetsforståelse vil kunne skape et rammeverk for å forstå psykisk stress, lav selvfølelse og depressive symptomer hos noen menn, i tillegg til å gi økt innsikt i sexologiske problemstillinger som seksuell skam og seksuelle overgrep. I oppgaven vil det bli presentert og diskutert litteratur som belyser det genitale selvbildets betydning for personlige identitetsprosesser, deriblant genitale persepsjoner og betydning av penisutseende og funksjon. Gjennomgående vil det også presenteres og diskuteres relasjonelle og kollektive prosesser som betydningen av seksuelle relasjoner, homososiale relasjoner, hierarkisk posisjon i den maskuline gruppe og fallossentriske kulturelle strømninger i samfunnet. Det antas at disse ulike arenaene ilegges en definisjonsmakt, og derfor forsterker det genitale selvbildets betydning for mannens identitet. Empiri på genital patologi og kvinnens genitale identitet vil knyttes opp mot problemstillingen og diskuteres i lys av denne. Mot slutten av oppgaven diskuteres nyanseringer og implikasjoner av funn, og det konkluderes med at det genitale selvbilde kan ha en sentral betydning for den maskuline identitet, også utover det seksuelle selvet.nor
dc.language.isonor
dc.subjectpenis
dc.subjectgenital
dc.subjectidentitet
dc.subjectgenitalt
dc.subjectselvbilde
dc.subjectgenital
dc.subjectpersepsjon
dc.subjectmaskulinitet
dc.subjectmaskulin
dc.subjectidentitet
dc.titlePenis og den maskuline identitetnor
dc.titlePenis and the masculine identityeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-01-26T23:00:15Z
dc.creator.authorBorgen, Mari Kristofersen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-52583
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48734/7/Hovedoppgave2015_MariKristofersenBorgen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata