Hide metadata

dc.contributor.authorTollefsen, Silje
dc.date.accessioned2015-09-21T22:00:35Z
dc.date.available2015-09-21T22:00:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTollefsen, Silje. Avdekking av depresjon i sykehjem - Vurdering av screeningverktøy. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46053
dc.description.abstractBakgrunn: Mange pasienter i sykehjem lider av depresjon uten at det blir oppdaget. Det skyldes blant annet at symptomer på depresjon, forveksles med faktorer som anses for å være en naturlig del av aldringsprosessen. Bruk av screeningverktøy kan bidra til å avdekke flere tilfeller av depresjon. Hensikt: Å finne styrker og svakheter med screeningverktøy for depresjon, som er utprøvd på pasienter i sykehjem. Styrker og svakheter ble vurdert på bakgrunn av studier som testet verktøyenes reliabilitet og validitet, samt hvilke administrative kvaliteter verktøyene hadde. Metode: Dette var en systematic mixed study review. Litteratursøk ble utført i PubMed, Medline, Embase, Cinahl og Cochrane. Seks studier ble inkludert på bakgrunn av inklusjonskriteriene. Reliabilitet- og validitets parametere, og de administrative kvalitetene ved verktøyene var utgangspunkt for studiens syntese. Resultat: Fire verktøy ble vurdert, og disse var Geriatric Depression Scale (GDS), WHO-5 Well Being Index (WHO-5), Montgomery- Aasberg Depression Rating Scale, og Nursing Home Short Depression Inventory (NH-SDI). Konklusjon: Flere studier bør utføres før NH-SDI etableres som screeningverktøy i sykehjem. WHO-5 har flere kvaliteter, med sykepleier bør ved bruk av dette verktøyet være obs på at testens er så kort, at symptomer som kunne bidratt til å avdekke depresjon kan bli oversett. MADRS kan oppleves komplisert i bruk for sykepleier, men kanskje hovedsakelig pasient, og er sannsynligvis det minst egnede av de fire, for bruk i sykehjem. GDS-15 er spesielt utviklet for depresjonsscreening av eldre mennesker, og er det av de fire verktøyene som er mest utprøvd på den geriatriske pasientgruppen. Ulike resultater i studier skaper imidlertid usikkerhet relatert til hvor godt verktøyet oppdager mild til moderat depresjon, noe sykepleiere også må merke seg.nor
dc.description.abstractAbstract: Many older people in nursing homes suffer from depression, without getting it detected. Among other things this is caused by symptoms of depression being confused with aspects considered to be a natural part of the aging process. Screening tools may contribute to detect more cases of depression. Purpose: To find strengths and weaknesses in screening tools for depression, tested on patients in nursing homes. Strengths and weaknesses were evaluated on the basis of research studies where reliability and validity within the screening tool were tested, in addition to the screening tools administrative qualities. Method: This was a systematic mixed study review. Search for literature was done in PubMed, Medline, Embase, Cinahl and Cochrane. Six studies were included. The synthesis of the study was founded on parameters of reliability, and validity and the screening tools administrative qualities. Result: Four screening tools were evaluated, and these were The Geriatric Depression Scale (GDS), WHO-5 Well Being Index, Montgomery- Aasberg Depression Rating Scale (MADRS) and Nursing Home Short Depression Inventory (NH-SDI). Conclusion: More studies should be performed before NH-SDI becomes an established part of depression screening practice in nursing homes. WHO-5 has several qualities, but nurses should be aware that because of the shortness of the test, there might be symptoms of depression affecting the patient, that are not being detected. Nurses, but in particular patients, can experience that MADRS is a complicated tool, and is most lightly the least appropriate of the four tools, for use in nursing homes. GDS-15 is especially developed for depression screening among older people, and it the most proven of the four tools. It is uncertain though, how well the tool detects mild depression, something nurses should be aware of.eng
dc.language.isonor
dc.subjectDepresjon
dc.subjectSykehjem
dc.subjectScreening
dc.subjectverktøy
dc.titleAvdekking av depresjon i sykehjem - Vurdering av screeningverktøynor
dc.titleDetecting depression in nursing homes - An evaluation of screening toolseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-21T22:00:35Z
dc.creator.authorTollefsen, Silje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50269
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46053/1/Masteroppgave--Silje-Tollefsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata