Hide metadata

dc.contributor.authorHeggelund, Margrete
dc.date.accessioned2015-09-21T22:00:19Z
dc.date.available2016-06-07T22:31:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHeggelund, Margrete. Demens og hjemmesykepleie En litteratursammenstilling om etiske, faglige og organisatoriske utfordringer slik hjemmesykepleien opplever dem i møte med enslige hjemmeboende personer med demens. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/46034
dc.description.abstractSammendrag: Bakgrunn: Med en demografisk utvikling der befolkningen blir eldre, øker prevalensen av demens. Mange personer bor alene med demenssykdom. Hjemmesykepleien spiller en viktig rolle for å støtte dem i fortsatt å kunne bo hjemme. Det er en sammenheng mellom hjemmesykepleiens håndtering av utfordringer i praksisfeltet og kvaliteten på pleie. Formål: Å bruke forskningslitteratur til å beskrive etiske, faglige og organisatoriske utfordringer slik hjemmesykepleiere erfarer dem i møte med enslige, hjemmeboende med demens. Metode: En litteratursammenstilling av fire artikler som omhandler helsearbeideres erfaringer i arbeid med enslige hjemmeboende personer med demens. Det er benyttet en tilnærming veiledet av meta-etnografisk metode for å analysere innholdet artiklene. Resultat: Det var et overordnet mål for hjemmesykepleierne å støtte pasientene i å kunne bo hjemme så lenge som mulig. De viktigste etiske utfordringene var nødvendigheten av å måtte akseptere risiko relatert til sikkerhet og å håndtere at pasientene benektet behov for hjelp. Faglige utfordringer var nødvendigheten av å etablere tillit og det å bli kjent med pasienten før man fikk lov å hjelpe. Et betydelig opplevd problem var bekymringer for pasientenes ernæringsstatus. Organisatoriske utfordringer hang sammen med behovet for å ha nok tid hos pasientene og betydningen av personkontinuitet. Konklusjon: Sammenstillingen viser et sammensatt og utfordrende arbeidsfelt der pasientenes behov kan være vanskelig å avdekke. Tilstrekkelig tid hos pasientene og personkontinuitet er viktig for å kartlegge behov og hjelpe på best mulig måte.nor
dc.description.abstractAbstract: Background: The prevalence of dementia is increasing due to the demographic trends in which the population gets older. Many people with dementia are living alone and health care professionals have vital roles in supporting them to continue living in the community.The quality of the care they are providing are affected by the way they are managing ethical, professional and organizational challenges. Aim: A review of the literature to describe ethical, professional and organizational challenges experienced by the health care professionals when providing care to persons with dementia who live alone. Methods: A literature assembly based on four articles covering health care professionals experiences of providing care to people with dementia living alone. A meta-ethnographic approach guided the analysis of the content. Findings: An overall aim for community nurses seemed to be supporting the dementia sufferers to stay at home as long as possible. The main ethical challenges was the necessity of having to accept risks related to the patients safety and the patients denial of needing any assistance. The necessity of establishing trusting relationships and to become familiar with the patient before one was allowed to help were related to professional challenges. A considerable problem was experienced concerns for patients' nutritional status. The most important organizational challenges perceived to be the importance of personal continuity and to have enough time together with the patients. Conclusion: This comparison reveals a complex and challenging context in which patients' needs can be difficult to detect. Sufficient time with patients and personal continuity is important to identify the patients needs and to assist them in the best possible wayeng
dc.language.isonor
dc.subjectdemens
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.titleDemens og hjemmesykepleie En litteratursammenstilling om etiske, faglige og organisatoriske utfordringer slik hjemmesykepleien opplever dem i møte med enslige hjemmeboende personer med demensnor
dc.titleDementia and community nursing. A literature review on ethical, professional and organizational challenges experienced by the community nurses when providing care to people with dementia who live aloneeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-21T22:00:19Z
dc.creator.authorHeggelund, Margrete
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50233
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46034/1/Heggelund_Master_AGS.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata