Hide metadata

dc.contributor.authorWahl, Maria Solberg
dc.date.accessioned2015-09-16T22:00:35Z
dc.date.available2015-09-16T22:00:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWahl, Maria Solberg. Pneumocystis jirovecii pneumonia - an easily overseen lethal fungal infection. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45945
dc.description.abstractBakgrunn: Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP) har lenge vært den hyppigst forekommende opportunistiske infeksjonen blant HIV positive individer. Infeksjonen ble først oppdaget hos underernærte barn under 2. verdenskrig, noe som illustrerer at infeksjonen ikke kun forekommer hos personer med HIV. Til tross for at prognosen har bedret seg betraktelig i løpet av de siste 70 årene, er det den ledende årsaken til AIDS-relatert død blant pasienter innlagt på sykehus. Vi ønsket å se på forløpet til de mer alvorlige tilfellene av PCP fra innleggelse til utskrivelse. Materiale og metode: En kombinert retrospektiv og prospektiv studie av pasienter med PCP innlagt på medisinsk intensiv overvåkning på Ullevål Sykehus. Inklusjonskriteriene var deteksjon av pneumocystis jirovecii via mikroskopi eller PCR (polymerase chain reaction) av BAL (bronkoalveolær lavage), indusert sputum, trachealsekret eller ekspektorat i løpet av innleggelsen. Resultat og diskusjon: I løpet av tidsperioden 01.01.2003 til 10.04.2014 oppfylte 35 pasienter inklusjonskriteriene og ble inkludert. Alle pasientene hadde immunsvikt, 22 av dem på grunn av HIV og resten hovedsakelig på grunn av malignitet. 37% av pasientene døde og 57% fikk alvorlige komplikasjoner under sykehusoppholdet. Pasientene varierte i alder fra 20 til 83 år. Mange var alvorlig syke ved innleggelse med pO2-nivåer så lave som 4 kPa. 66% ble lagt på respirator og ble gjennomsnittlig liggende i 22,6 døgn. 11 pasienter var ikke klar over deres immunsvikt ved innleggelse og ble derfor ofte diagnostisert sent. Konklusjon: Selv om prognosen har bedret seg betraktelig de siste tiår, er PCP fortsatt en dødelig infeksjon blant pasienter med immunsvikt. Mange pasienter er ikke klar over sin HIV diagnose og er derfor ikke blitt fulgt opp og verken tilbudt HIV behandling eller PCP profylakse. Ingen signifikant sesongvariasjon ble funnet. Når en møter en pasient i akuttmottaket med luftveissymptomer, lave lymfocyttall og > 2 positive SIRS kriterier bør en huske på PCP og lete etter immunsvikt.nor
dc.description.abstractBackground: Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) has for a long time been the most frequent opportunistic infection among HIV infected individuals. The infection was first detected in malnourished children during the 2nd world war, illustrating the disease not only occuring among people with HIV. Although the prognosis has improved remarkably the last 70 years, it is the leading cause of AIDS-related death among hospitalized patients. We wanted to investigate the course of the more serious cases of PCP from admission and throughout the hospitalization. Material and method: A combined retrospective and prospective study of patients with pneumocystis jirovecii pneumonia admitted to the ICU at Ullevål, Oslo University Hospital. The inclusion criterias were detection of pneumocystis jirovecii thru microscopy or PCR (polymerase chain reaction) of BAL (bronchoalveolar lavage), induced sputum, tracheal secretion or expectoration while admitted to the ICU. Results and discussion: During the time period 01.01.2003 to 10.04.2014, 35 patients fulfilled the inclusion criterias and were included. All the patients had immunodeficiency, 22 of them due to HIV and the rest mainly due to malignancy. 37% of the patiens died and 57% experienced serious complications during their hospital stay. The patients varied in age from 20 to 83 years. Many were seriously ill at admission with pO2 values as low as 4 kPa. 66% were treated with mechanical ventilation with a mean duration of 22,6 days. 11 patients were not aware of their immunodeficiency at admission and were therefore often late diagnosed. Conclusion: Although the prognosis has improved largely over the last decades, PCP is still a deadly infection among immunocompromised patients. Many patients are not aware of their HIV positive state and have therefore not been followed up or offered neither HIV treatment nor PCP prophylaxis. No significant seasonal variation was seen. When encountering a patient in the ER with airway symptoms, low lymphocyte count and > 2 positive SIRS criteria one should keep PCP in mind and look for immunodeficiency.eng
dc.language.isonor
dc.subjectPCP
dc.subjectpneumocystis
dc.subjectjirovecii
dc.subjectpneumoni
dc.subjectpneumocystis
dc.subjectcarinii
dc.subjectpneumoni
dc.subjectHIV
dc.subjectimmunsvikt
dc.subjectimmunosupprimerte
dc.subjectpasienter
dc.subjectimmunosuppressed
dc.subjectpatients
dc.titlePneumocystis jirovecii pneumonia - an easily overseen lethal fungal infectionnor
dc.titlePneumocystis jirovecii pneumonia - an easily overseen lethal fungal infectioneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-16T22:00:35Z
dc.creator.authorWahl, Maria Solberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50158
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45945/1/Pneumocystis-jirovecii-pneumoni.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata