Hide metadata

dc.contributor.authorBerger, Pernille
dc.date.accessioned2015-09-08T22:00:47Z
dc.date.available2015-09-08T22:00:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBerger, Pernille. Yrkesrelaterte prosjekter som en læringsarena: en undersøkelse av ingeniørstudenters erfaringer. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45862
dc.description.abstractI denne oppgaven blir søkelyset rettet mot ingeniørstudentenes siste semester, der bacheloroppgaven er et yrkesrelatert prosjekt (hovedprosjektet) hvor studentgrupper jobber med realistiske ingeniøroppgaver i et samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Denne oppgaven anlegger et studentperspektiv der hovedformålet er å belyse hva som kjennetegner hovedprosjektet som en læringsarena gjennom studentenes erfaringer. Følgende forskningsspørsmål ble utformet for å belyse hovedprosjektet som en læringsarena. Hva kjennetegner hovedprosjektet som en læringsarena? Hvilke positive erfaringer og utfordringer trekker informantene fram ved hovedprosjektet? Hvilke faglige fellesskap deltok informantene i gjennom hovedprosjektet knyttet til utvikling, produksjon, problemløsing osv.? Hvordan kan hovedprosjektet som arena for læring i fellesskap forstås i lys av begrepene praksisfellesskap og innovasjonsfellesskap? Oppgaven er basert på et kvalitativt empirisk intervjustudie, som gjør det mulig å få en forståelse for informantenes egne erfaringer og opplevelser med hovedprosjektet. Utvalget i denne studien består av fire ingeniørstudenter som nylig har erfaringer fra denne arbeidsmetoden. Problemstillingene blir belyst gjennom semistrukturerte intervjuer av de fire informantene, som åpner for å følge opp interessante fenomener som kommer fram under intervjuene. I tillegg benyttes dokumenter og tekster som beskriver hovedprosjektet, til å supplere intervjuene. Analysene har vist at hovedprosjektet er en arena der flere fellesskap er involvert og at hovedprosjektet som en læringsarena derfor må undersøkes i lys av interaksjonene mellom medlemmene i prosjektgruppene, og i lys av interaksjonen mellom fellesskapene som inngår i hovedprosjektet. Denne oppgaven undersøker studentenes erfaringer med hovedprosjektet, men et interessant funn som kan følges opp i videre forskning er erfaringene av å bli nedprioritert av de eksterne aktørene. Strukturanalysen av hovedprosjektet viser tydelige skiller i hva fellesskapene samhandler om, og det ville vært interessant å studere hvordan disse skillene påvirker prosjektgruppenes tilgang til de andre fellesskapene som medlemmer.nor
dc.description.abstractIn this Master thesis the spotlight is aimed at engineering students last semester and their bachelor thesis, which is a work-related project (the main project) where student groups is working on realistic engineering tasks in collaboration with companies and organizations. This research will use a student perspective where the primary objective is to elucidate the characteristics of the main project as a learning project through students experiences. The following research questions was designed to illuminate learning through the main project as a work-related project. What characterizes the learning through the main project? What positive experiences and challenges met the informants at the main project? What academic communities did the informants attend during the main project related to development, production, problem solving, etc.? How can the main project as a learning community, be understood in light of the concepts Communities of Practice and Communities of Innovation? This research is based on a qualitative empirical interview study, which makes it possible to gain an understanding of the informants own experiences with the main project. The selection in this study consist of four engineering students who have recently experienced this working method. Semi-structures interviews of the four informants illuminates the research questions and allowing a follow up on interesting phenomena that emerge during the interviews. Documents and texts that describe the main project is added to supplement the interviews. The analyzes have shown that the main project is an arena where several communities are involved and that learning through the main project therefore has to be examined in the light of interactions between members of the project teams, and in light of the interactions between the communities that are involved in the main project. The research examines the students experiences with the main project, but an interesting discovery that offers a follow up in further research is the informants experiences of being abandoned by the external actors. A structural analysis of the main project shows obvious differences in what the communities interact on and it would be interesting to study how these distinctions affect the project teams access to other communities.eng
dc.language.isonor
dc.subjectYrkesrelatert
dc.subjectlæring
dc.subjectingeniørutdanning
dc.subjectpraksisfellesskap
dc.subjectinnovasjonsfellesskap
dc.titleYrkesrelaterte prosjekter som en læringsarena: en undersøkelse av ingeniørstudenters erfaringernor
dc.titleLearning through work-related projects: a study of engineering students' experienceseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-08T22:00:47Z
dc.creator.authorBerger, Pernille
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50077
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45862/1/Yrkesrelaterte-prosjekter-som-lringsarena.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata