Hide metadata

dc.contributor.authorGarfjell, Karoline
dc.date.accessioned2015-09-07T22:05:45Z
dc.date.available2015-09-07T22:05:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGarfjell, Karoline. Religionskritikk i klasserommet. En kvalitativ studie av hvordan RLE-læreren forholder seg til spontan religionskritikk i klasserommet.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45819
dc.description.abstractSammendrag Dette prosjektet har hatt som hensikt å undersøke hvordan RLE-læreren forholder seg til spontan religionskritikk fra elevene. Studien tar utgangspunkt i lærerperspektivet. For å belyse problemstillingen, har jeg utformet syv forskningsspørsmål som har hatt som hensikt å undersøke hvordan læreren forbereder undervisning der religionskritikk er aktuelt, og hvordan læreren håndterer religionskritikk hvis og når det kommer fra elevene. Noe av bakgrunnen for valg av tema er at spontane situasjoner der religionskritikk er sentralt, kan oppleves utfordrende for læreren. En av grunnene til at det kan oppleves som utfordrende, er at lærebøkene i Religion, livssyn og etikk (RLE) i varierende grad legger opp til at religionskritikk skal være et tema i undervisningen, mens den religionsdidaktiske faglitteraturen kan oppleves som mangelfull på temaet religionskritikk. En annen begrunnelse for valg av tema, er at flere kompetansemål i læreplanen legger føringer for religionskritisk undervisning på en annen måte enn det lærebøkene gjør. Jeg ønsket å undersøke hvordan religionskritikk i forbindelse med dagsaktuelle temaer som verserer i samfunns- og nyhetsbildet kan påvirke religionsundervisningen og religionskritikken, og hvordan lærere underviser om temaer som læreboken ikke legger opp til. Religionskritikk er et begrep som kan omfatte ulike tilnærminger. Som utgangspunkt for studien, problemstillingen og intervjuguiden, har jeg definert og kategorisert religionskritikk med utgangspunkt i både religionsvitenskapen og religionsdidaktikken. Definisjonene jeg har brukt, tar utgangspunkt i Per M. Aadnanes' (2005) historiske fremstilling av religionskritikk, og kategoriseringen er basert på lignende inndelinger gjort av religionsdidaktikerne Bengt-Ove Andreassen (2012) og Gunnar Skirbekk (2011). For å besvare problemstillingen, har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er samlet inn gjennom individuelle intervjuer med lærere. Et av hovedfunnene i studien er at hvordan læreren håndterer religionskritikk fra elevene, er kontekstavhengig. Faktorer som påvirker hvordan læreren håndterer kritikken, er blant annet elever som har religiøs tilhørighet, og hvordan læreren kjenner klassen sin. Religionskritikk er noe lærerne ønsker fra elevene, og de bruker tid på å forberede både elevene og seg selv på temaet. Lærerne bruker medieoppslag i undervisning som handler om religionskritikk, fordi de mener at læreboken er mangelfull på kritiske aspekter og aktualitet. Et annet hovedfunn er at lærerne noen ganger syns det er utfordrende å fremstå som nøytral i forbindelse med religionskritikk.nor
dc.language.isonor
dc.subjectReligionskritikk
dc.subjectreligionsdidaktikk
dc.subjectundervisning
dc.subjectRLE
dc.subjectlærer
dc.titleReligionskritikk i klasserommet. En kvalitativ studie av hvordan RLE-læreren forholder seg til spontan religionskritikk i klasserommet.nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:28Z
dc.creator.authorGarfjell, Karoline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49686
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45819/7/Masteroppgave-KG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata