Hide metadata

dc.contributor.authorDahl, Kari Gire
dc.date.accessioned2015-09-07T22:04:20Z
dc.date.available2017-05-23T22:31:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDahl, Kari Gire. En ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjon. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45708
dc.description.abstractUNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTETET Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap. Boks 1130 Blindern, 0318 Oslo Navn: Kari Gire Dahl Dato: 22 mai, 2015 Tittel og undertittel: En ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjon (NPTX). Hvordan kan sykepleieren bidra til god helsehjelp i overgangen fra kronisk sykdom til hverdagen etter en NPTX? Formål: Artikkelens formål er å dele nyre-pankreastransplante personers egne beskrivelser av overgangen fra diabetes og kronisk nyresykdom til hverdagen etter transplantasjonen. I refleksjonsoppgaven brukes studiens resultat til å reflektere over oppfølgingen som gis det første året etter en NPTX. Bakgrunn : En vellykket NPTX er den mest effektive behandlingen for diabetespasienter som utvikler kronisk nyresvikt som senkomplikasjon. Oppfølgingsstudier viser økt egenrapportert livskvalitet etter transplantasjonen, men svært få studien ser på transplanterte personers egne beskrivelser av den store helsemessige overgangen de har vært gjennom. Etter transplantasjonen innebærer hverdagen nye utfordringer. Nødvendige immundempende medikamenter kan gi en rekke bivirkninger, som stiller nye krav til livsstil. Samtidig vil organenes levetiden alltid være et usikkerhetsmoment. Metode Artikkelen: Seks av åtte mulige informanter ble rekruttert i forbindelse med ettårskontrollen etter transplantasjonen. Alle informantene var menn og de ble intervjuet med bruk av semistrukturert intervjuguide. Studien hadde et eksplorativt design og empirisk materiale er analysert ved stegvis-deduktiv induktiv metode. Refleksjonsoppgaven: Elementer i Meleis overgangsteori ble brukt som rammeverk for å analysere viktige aspekter ved erfaringene informantene i studien hadde, og ut fra dette ble det formulert fire sykepleietiltak i form av rollestøtte. Resultat Artikkel: Informantene beskrev en hverdag med mer egenkontroll, selvstendighet, motivasjon og mestring, samt nye usikkerhetsmomenter knyttet til bivirkninger og organenes levetid. Refleksjonsoppgaven: Fire sykepleietiltak ble formulert; a) tilrettelegge for samhandling, b) gi tilpasset undervisning og veiledning, c) hjelp til å mestre kritiske hendelser og d) tilrettelegge for sosial kontakt og rolleavklaring. Konklusjon Resultatet av studien, og bruk av Meleis overgangsteori setter fokus på viktige aspekter ved hverdagen som transplantert. Funnene har gitt nyttig innsikt som kan bidra til forbedring av oppfølgingen som gis etter en NPTX. Det trengs imidlertid flere studier som ser på transplanterte personers egne opplevelser av hverdagen, samt oppfølgingen som blir gitt både før og etter en NPTX. Nøkkelord: Nyre–pankreastransplantasjon, pasientopplevelser, semistrukturert intervju, Meleis overgangsteorinor
dc.description.abstractUNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTETET Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap. Boks 1130 Blindern, 0318 Oslo Name: Kari Gire Dahl Date: 22nd of May, 2015 Title and subtitle: Transition to everyday-life after kidney-pancreas transplantation (KPTX). How can nurses contribute in the transition from chronic illness to everyday-life after KPTX? Purpose: The purpose of the article is to present kidney-pancreas transplanted people s own descriptions of the transition from diabetes and progressing kidney failure to everyday-life after KPTX. In the essay the results serve as a basis to discuss the follow-up program offered during the first year after a KPTX. Backgeound: A successful KPTX is the most effective treatment for diabetes patients with end-stage renal failure complication. Follow-up studies show increased self-reported quality of life after the transplantation, but very few studies looks specifically at transplanted peoples own descriptions of the health transition they have lived through. Their everyday-life post transplantation involves new challenges. Required immunosuppressive drugs can cause a variety of side effects and demand changes to lifestyle. In addition, the risk of organ failure of the transplanted organs is always an element of uncertainty. Method: Article: Six out of eight possible informants were recruited and interviewed when they came for the one-year follow-up after a KPTX. All informants were men. The study had an exploratory design, data collected by semi-structured interviews and analysed using stepwise, deductive inductive method. The essay: Meleis transition theory was used to elaborate on important aspects of the experiences the informants had, and nursing therapeutics specifically for role supplementation is suggested. Results: Article: Informants described everyday-life experiencing more control, independence, motivation and mastery, as well as new uncertainties. The essay: Four nursing therapeutics were suggested; a) facilitating interaction, b) provide personalized education and counselling, c) help to cope with critical events, and d) facilitating social contact and role clarification. Conclusion: The result of the empirical investigation and the use of Meleis transition theory emphasises important aspects of everyday-life after a KPTX. This provides useful insights, and can help to improve follow-up after KPTX. However there is a need for more studies, e.g. looking at patient experiences of everyday-life, as well as pre-surgery and follow-up after a KPTX. Key words: Kidney-pancreas transplantation, patient experiences, semi-structured interview, Meleis transition theory.eng
dc.language.isonor
dc.subjectNyre
dc.subjectpankreastransplantasjon
dc.subjectpasientopplevelser
dc.subjectsemistrukturert
dc.subjectintervju
dc.subjectMeleis
dc.subjectovergangsteori
dc.titleEn ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjonnor
dc.titleTransition to everyday-life after kidney-pancreas transplantationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:12Z
dc.creator.authorDahl, Kari Gire
dc.identifier.urnURN:NBN:no-50010
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45708/7/En-ny-hverdag-etter-nyre-pankreastransplantasjon--Kari-Gire-Dahl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata