Hide metadata

dc.contributor.authorAndersen, Martine Darlén
dc.date.accessioned2015-09-07T22:02:54Z
dc.date.available2015-09-07T22:02:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAndersen, Martine Darlén. Dialog i sosiale medier. En analyse av B2B-bedrifters bruk av dialogisk kommunikasjon på Facebook.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45632
dc.description.abstractSosiale medier har etablert seg som et av samfunnets fremste kommunikasjonsteknologier. Kanalene sin økende innflytelse og maktposisjon symboliserer deres rolle som utfordrer av tradisjonelle medier. Web 2.0 har skapt en ny virkelighet for hvordan bedrifter forholder seg til interessenter. Kanalene representerer valgfrihet. Det er brukerne selv som bestemmer hva de vil oppsøke, og bedrifter må fortjene deres oppmerksomhet. Facebook muliggjør dialog og relasjonsbygging med interessenter; to avgjørende faktorer for gode kundeforhold. Sosiale medier spiller en viktig rolle for bedrifters virkemåte, og stadig flere begir seg ut i dette landskapet. Denne masteroppgaven søker å utforske hvordan bedrifter i business-to-business- sektoren (B2B) forholder seg til endringen i informasjonslandskapet - spesielt hvordan de anvender dialogisk kommunikasjon på sosiale medier. Forskning som viser til kanalenes potensielle fordeler for bedrifter i B2B-sektoren er mangelfull; særlig gjelder dette hvordan mediene kan brukes dialogisk for å bygge relasjoner med interessenter. Dette studiet benytter dialog som teoretisk rammeverk for å analysere tre utvalgte bedrifters bruk av dialogiske prinsipper på Facebook. Oppgaven tar form som et flercase-studie, hvor kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse er hovedmetoden som anvendes for å besvare problemstillingen. Kent og Taylors (1998) prinsipper for dialogisk kommunikasjon danner utgangspunktet for analysen. Funnene fra analysen viser til en varierende grad av dialogisk kommunikasjon blant bedriftene i utvalget. Den overordnede bruken av prinsippene sammenfaller noe, men frekvensen er dog såpass ulik at det gir betydelige utslag i de endelige resultatene. Funnene blir diskutert i lys av teori om sosiale medier, dialog og relasjonsbygging. I tillegg er det utført intervjuer med nøkkelpersoner i bedriftene som gir interessante innblikk i deres tanker vedrørende sosial kommunikasjon. B2B-sektorens økende tilstedeværelse på sosiale medier markerer deres anerkjennelse av kanalene som viktige verktøy for kommunikasjon. Det kan dog se ut til at mange bedrifter fremdeles har vanskeligheter med å utnytte medienes potensial. Markedet de befinner seg i, kundeforhold som dominerer, samt det faktum at produkter/tjenester ofte har høy kompleksitetsgrad, peker seg ut som mulige årsaker til dette.nor
dc.description.abstractSocial media has become one of societies premier communication technologies. The growing influence and power possessed by these channels symbolizes their position as a challenger of traditional media. Web 2.0 has created a new reality for how businesses deal with stakeholders. The channels represent freedom of choice. It is the users themselves who decide what they will seek out, and companies must earn their attention. Facebook allows for dialogue and relationship building with stakeholders; two essential factors for good customer relations. Social media plays an important role in terms of corporate behavior, and an increasing number are embarking in this landscape. This master thesis seeks to explore how companies in the business-to-business (B2B) sector relate to changes in the information landscape - particularly how they apply dialogic communication on social media. Research showing the potential benefits of social media for companies in the B2B sector is deficient; especially how social media can be used dialogically to build relationships with stakeholders. This study uses dialogue as the theoretical framework for analyzing use of dialogic principles on Facebook. Three companies have been selected for analysis. The thesis has a holistic multiple case design where quantitative and qualitative content analysis represents the main method used to answer the research question. Kent and Taylors (1998) principles of dialogic communication form the basis of analysis. The findings show a varying degree of dialogic communication among the selected companies. The overall use of the different principles coincides to a certain degree, however, the frequency is distinctive enough to significantly affect the final results. The findings are discussed in light of theory on social media, dialogue and relationship building. In addition, interviews with key people in the companies have been conducted, providing interesting insights into their thoughts regarding social communication. The B2B sector s growing presence on social media marks their recognition of the channels as important tools for communication. Nevertheless, it seems as though companies still experience difficulties exploiting the potential of social media. The market they operate in, customer relationships that dominate, as well as the high degree of complexity often possessed by products/services, are possible reasons for this.eng
dc.language.isonor
dc.subjectDialog
dc.subjectrelasjonsbygging
dc.subjectsosiale
dc.subjectmedier
dc.subjectB2B
dc.titleDialog i sosiale medier. En analyse av B2B-bedrifters bruk av dialogisk kommunikasjon på Facebook.nor
dc.titleDialogue in social media. An analysis of B2B businesses use of dialogic communication on Facebook.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:07:01Z
dc.creator.authorAndersen, Martine Darlén
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49942
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45632/1/AndersenMartine_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata