Hide metadata

dc.contributor.authorStrand, Lill Reneé
dc.date.accessioned2015-09-07T22:02:40Z
dc.date.available2015-09-07T22:02:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStrand, Lill Reneé. Nybakt mor og deprimert. En studie av kvinners opplevelser i det å bli mor og gjennomgå fødselsdepresjon eller lignende psykiske reaksjoner. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45614
dc.description.abstractFormål: Dette er en kvalitativ studie av hvordan kvinner opplever det å gjennomgå en fødselsdepresjon eller lignende psykiske reaksjoner samtidig som de trer inn i morsrollen. Fokuset er på opplevelsen av det å bli mor, sett i lys av de psykiske vanskelighetene de har hatt. Formålet er å bidra til større innsikt i hvilke utfordringer disse kvinnene står i, og hva som kan lede til bedring, gjennom å løfte frem deres erfaringer. Teoretisk forankring: Studien er i hovedsak forankret i et sosiokulturelt og psykologisk perspektiv. Feministiske perspektiver står også sentralt og aktuell teori fra filosofene Simone De Beauvoir og Julia Kristeva presenteres. Syn på moderskapet vektlegges. Metode: For fremskaffelse av empiri ble det gjort semistrukturerte forskningsintervju med seks mødre som har gjennomgått fødselsdepresjon. Informantene er i hovedsak rekruttert via internettforespørsel i et jordmorforum. Intervjuene ble transkribert i sin helhet og fortolket gjennom narrativ tematisk analysestrategi. Funn: Helhetsinntrykk fra innholdet i hvert enkelt narrativ viser at kvinnene føler seg svært alene i situasjonen. Overgangen til morsrollen er overveldende. De opplever forventninger om lykke og kjenner seg mislykket i det å ikke takle inngangen til moderskapet. Traumatiske fødselsopplevelser utmerker seg som dyptgripende. Det fremstår et ønske om å bli sett, samtidig som problemene ofte skjules i håp om at de går over. Ved forsøk på åpenhet har noen opplevd liten aksept for å snakke om sine vonde opplevelser. Følelsen av skam er sentral. Det å akseptere selv, og oppleve aksept utenfra for at de strever synes viktig for å oppnå bedring. Et ønske om, og behov for, større åpenhet rundt fødselsdepresjon og lignende psykiske reaksjoner i barseltid fremmes. Avsluttende betraktninger: Mødrenes fortellinger uttrykker behov for hjelp til å sette ord på følelser og opplevelser. En fødselssamtale postpartum med fokus på den subjektive fødselsopplevelsen, samt innlemmelse av bekymring for barnets påvirkning i oppfølgingssamtaler, kan synes hensiktsmessig.nor
dc.description.abstractPurpose: This qualitative study examines the experiences of women undergoing postpartum depression or similar mental reactions while they are entering motherhood. Focus is placed on the experience of becoming a mother set against their psychological difficulties. The purpose is to highlite their experiences in order to gain a greater insight into the challenges these women face and the factors that may lead to their recovery. Literature framework: This study is conducted mainly from a socio-cultural and psychological perspective. Feminist perspectives are also included, as is relevant theory of philosophers Simone De Beauvoir and Julia Kristeva. Views on motherhood are emphasized. Method: To obtain empirical material, semi-structured research interviews were conducted with six mothers who have suffered from postpartum depression. Participants were mainly recruited via the Internet through a request on a forum done by midwives. The interviews were transcribed and evaluated by applying narrative thematic analysis. Findings: The general finding from each individual narrative is that the women feel very much alone when experiencing their difficulties. The transition to motherhood is overwhelming. They expect to feel happy and believe that they have failed to successfully handle the entrance into motherhood. Traumatic birth experiences have a deep impact on some of the women. They appear to have a desire to be seen, while at the same time often hiding their difficulties in the hope that they will pass. Some of the women experienced low acceptance levels when attempting to share their difficult experiences. A feeling of shame is dominant. Their own acceptance of and the feeling of acceptance from others regarding their struggles seem to be important for recovery. There is a wish and need for greater openness about postpartum depression and similar psychological reactions during puerperium. Final thoughts: The mothers stories express a need for help putting their emotions and experiences into words. A postpartum birth conversation focusing on the subjective experience of giving birth, and incorporating concerns for the consequences on the child in follow-up calls, may be appropriate.eng
dc.language.isonor
dc.subjectfødselsdepresjon
dc.subjectbarseldepresjon
dc.subjectmoderskap
dc.subjectny
dc.subjectmor
dc.subjectpsykisk
dc.subjecthelse
dc.titleNybakt mor og deprimert. En studie av kvinners opplevelser i det å bli mor og gjennomgå fødselsdepresjon eller lignende psykiske reaksjonernor
dc.titleNew mother and depressed. A study examining women's experiences of becoming a mother when undergoing postpartum depression or similar mental reactions.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:58Z
dc.creator.authorStrand, Lill Reneé
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49907
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45614/1/LRStrand-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata