Hide metadata

dc.contributor.authorKaland, Eva-Linn Misje
dc.date.accessioned2015-09-07T22:01:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKaland, Eva-Linn Misje. Prematurfødte barn i tidlig skolealder - foreldrenes erfaringer med senfølger og deres strategier for å hjelpe barnet. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45558
dc.description.abstractSammendrag: Formål: Å gi en beskrivelse av hvilke situasjoner foreldre til prematurfødte barn erfarer er utfordrende for barnet når barnet er i tidlig skolealder, og utforske hvilke strategier foreldrene bruker for å hjelpe barnet sitt når det oppstår senfølger. Teoretisk forankring: Lies gap-modell og Orems egenomsorgsteori. Metode: Studiens design var utforskende og beskrivende. Individuelle forskningsintervjuer med foreldre til prematurfødte barn ble benyttet som datainnsamlingsmetode. Utvalget var et kriterieutvalg og det ble gjennomført 12 intervjuer. Data ble analysert ved hjelp av Malteruds prinsipper for systematisk tekstkondensering. Resultater: Foreldrene erfarer at de prematurfødte barna har problemer i et vidt spekter av situasjoner i hverdagslivet. Kognitive vansker skaper problemer i skolearbeidet. Dårlig motorikk gir problemer i lek og fritidsaktiviteter. De blir fort overstimulerte i situasjoner med mange mennesker tilstede. De fungerer dårlig sosialt og har samspillsproblemer med andre barn. De er utrygge, engstelige og redde for nye situasjoner. De er sene i utviklingen og lite selvstendige for alderen. Det er også utfordringer knyttet til grunnleggende behov som mat og søvn. Foreldrene bruker mange forskjellige strategier for å hjelpe barna når det har oppstått senfølger. Strategiene innebærer ulike former for trening, opplæring, støtte og tilrettelegging. Foreldrene etterspør profesjonell støtte. Konklusjon: De prematurfødte barna har funksjonsnedsettelser og foreldrene opplever at det stilles for høye krav til barnet. Mange små problemer gir store konsekvenser i hverdagslivet. Foreldrenes valg av strategi kan noen ganger få uheldige konsekvenser eller ikke gi ønsket resultat. Det er et stort behov for profesjonell støtte og oppfølging av helsevesenet. Det er også et behov for å øke foreldrekompetansen. Nøkkelord: Prematurfødte barn, skolealder, senfølger, milde utviklingsforstyrrelser, foreldre, strategier, erfaringer.nor
dc.description.abstractAbstract: Purpose: To provide a description of what situations the parents of preterm children experience is challenging for the child when the child is in early school age, and explore what strategies parents use to help their child when sequela occurs. Literature review: Lie s Gap Model and Orem s Self-Care Deficit Theory of Nursing. Method: The study design was explorative and descriptive. Individual research interviews with parents of preterm children were used as data collection method. The study sample was a criterion sample and 12 interviews were conducted. Data were analyzed by using Malterud s principles of systematic text condensation. Results: The parents experience that the preterm children have problems in a wide range of situations in everyday life. Cognitive difficulties cause problems in schoolwork. Poor motor skills cause problems in play and leisure activities. They easily get overstimulated in situations with many people present. They have a poor social functioning and have interaction problems with other children. They are insecure, anxious and afraid of new situations. They have delayed development and are less independent than normal for their age. There are also challenges related to basic needs like food and sleep. The parents use many different strategies when there is sequela. The strategies include different forms of exercise, training, support and adaptation. The parents ask for professional support. Conclusion: The preterm children have disabilities and the parents experience that the expectations to the child is set too high. Many small problems gives major consequences in the everyday life. Parental choice of strategy can sometimes have unfortunate consequences or not give the desired result. There is a great need for professional support and follow up by the health care services. There is also a need to increase parenting skills. Key Words: Preterm children, school age, sequela, mild developmental disabilities, parents, strategies, experiences.eng
dc.language.isonor
dc.subjectPrematurfødte
dc.subjectbarn
dc.subjectsenfølger
dc.subjectmilde
dc.subjectutviklingsforstyrrelser
dc.subjectforeldrestrategier
dc.titlePrematurfødte barn i tidlig skolealder - foreldrenes erfaringer med senfølger og deres strategier for å hjelpe barnetnor
dc.titlePreterm children in early school age – the parents experience with sequela and their strategies to help the child.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:49Z
dc.creator.authorKaland, Eva-Linn Misje
dc.date.embargoenddate2020-06-01
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49742
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45558/1/Masteroppgave-ELKaland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata