Hide metadata

dc.contributor.authorEngedalen, Ida
dc.date.accessioned2015-09-07T22:01:06Z
dc.date.available2015-09-07T22:01:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationEngedalen, Ida. Veien blir til mens de lærer- En kvalitativ studie av asfaltarbeideres læring. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45496
dc.description.abstractPROBLEMOMRÅDE Læring på arbeidsplassen og læring gjennom deltagelse i praksis er tema for denne masteroppgaven. Det er gjort mye forskning på barns læring, særlig i forbindelse med utdanning, men det finnes mindre forskning på voksnes læring og den læring som skjer på arbeidsplassen (Filstad, 2010). Et viktig bidrag til å forstå læring som et sosialt fenomen kom på tidlig 1980-tallet etter at Lave og Wenger hadde studert ulike typer mesterlære rundt om i verden. Gjennom disse studiene viser de at læring er et grunnleggende sosialt fenomen og at læring skjer gjennom at mennesker deltar i sosial praksis (Lave & Wenger, 1991). Det er med utgangspunkt i denne læringsteorien, med hovedfokus på begrepene praksisfellesskap og legitim perifer deltagelse, jeg har undersøkt den læring som finner sted i virksomheten Peab asfalt. Samtidig ser jeg på hvordan asfaltarbeiderne deler sin kunnskap med nyansatte og hvilke roller taus og eksplisitt kunnskap har i utviklingen av de to asfaltlagene. Nonaka og Tacheuchi (1995) SEKI-modell blir et verktøy for å analysere dette nærmere. Problemstillingen for denne masteroppgaven lyder som følger: Hvordan fungerer asfaltlag som læringsarena, og hvilke betydning kan denne måten å jobbe på ha? PRESENTASJON AV CASE OG VALG AV METODE Designet for denne masteroppgaven er case-studie. Caset er Peab asfalt hvor fenomenet læring i grupper studeres nærmere. Asfaltlagene i Peab jobber sesongbasert, noe som innebærer at de både jobber tett sammen i arbeidslag og bor i campingvogner i nærheten av asfaltvirksomheten gjennom sesongens åtte måneder. Datamaterialet er innhentet gjennom kvalitative forskningsintervju med totalt fire asfaltarbeidere i to forskjellige asfaltlag beliggende geografisk langt fra hverandre. I hvert lag er lagbasen og en av de nyeste asfaltarbeiderne intervjuet. Intervjuene er gjennomført via de nettbaserte ringetjenestene Skype og FaceTime både med og uten videooverføringer. For å analysere datamaterialet er intervjuene delvis transkribert og deretter kodet og kategorisert. Det er benyttet en såkalt kategoribasert analyse (Thagaard, 2013), der det er tatt utgangspunkt i tre kategorier som gjenspeiler masteroppgavens tema. Disse analysekategoriene er: - Arbeidskontekstens betydning for læring - Former for legitim perifer deltagelse i asfaltlagene - Roller taus og eksplisitt kunnskap har i utvikling av lagene Prosessen med å analysere og tolke funn fra asfaltarbeidernes læring preges av at oppmerksomheten skifter mellom et empirisk og et teoretisk blikk gjennom hele analysen. Funnenes betydning drøftes ytterligere i etterkant av analysen. HOVEDFUNN Funnene viser til at den læring som finner sted i asfaltlagene er av en uformell karakter. Asfaltarbeiderne får lite formell opplæring i regi av Peab når de starter i laget og den måte asfaltarbeiderne tilegner seg kunnskap om faget er gjennom deltagelse i den daglige arbeidspraksis. De nye beskriver at de lærer ved å observere de erfarne asfaltarbeiderne, gjennom å få forklaringer og bli vist hvordan en arbeidsoppgave skal gjøres, og gjennom trening i praksis opparbeider de seg erfaringer og blir mer selvstendige. Funnene tyder på at asfaltlagene har flere fellestrekk med Lave og Wengers praksisfellesskap. Fordeler og ulemper ved en slik læringsarena drøftes i kapitel 6. Lagene preges på mange områder av å styre seg selv. Det er lite innblanding fra ledelsen i Peab og lagene har frihet til å gjennomføre opplæring av nye ansatte som de selv ønsker. Resultatet av dette blir at læringsutbytte til nye asfaltarbeidere varierer ut fra måten laget velger å gjøre dette på. Det ene asfaltlaget har et hjelpemiddel som gjør denne prosessen enklere og som jeg anser som et hovedfunn i denne studien. Dette laget bruker et intercomsystem hvor alle asfaltarbeideren i laget er koblet sammen, noe som gjør at de har mulighet til å kommunisere med hverandre hele tiden. Dette verktøyet virker å ha betydning for læringsprosessen og kan ses som en støtte for de nye til å lære seg de ulike arbeidsoppgavene. Via intercomsystemet har de erfarne i laget mulighet til å gi direkte tilbakemeldinger og korrigere de nye i ulike situasjoner. Intercomsystemet tydeliggjør betydningen av å gjøre taus kunnskap eksplisitt og har innvirkning på til å eksternalisere kunnskap. Her ligger det et stort potensial for læring. Samtidig som de får direkte tilbakemeldinger har alle muligheter til å høre hva som skjer på de ulike arbeidsstasjonene. Dette kan gi de nye en større forståelse for faget og de blir ikke så isolert på sine faste stasjoner i laget. Asfaltarbeiderne er sesongansatte og jobber på kontrakt fra sesong til sesong. Til sammenligning med andre yrkesgrupper er asfaltarbeid en livsstil hvor lange dager i et fast lag gjennom sesongens åtte måneder gjør at asfaltarbeideren har mange timer til å drille inn arbeidsoppgavene. I tillegg til at asfaltarbeiderne jobber lange skift gjennom sesongens åtte måneder, bor de også i campingvogner tilknyttet asfaltvirksomheten. Hensikten med denne masteroppgaven er ikke å generere ny teori, men å se nærmere på fenomenet læring i Peab asfalt. Det er lite forskning som er gjort av sesongarbeidere og jeg finner ingen forskning innen asfaltindustrien. Denne masteroppgaven kan være et lite bidrag til et uoppdaget forskningsfelt.nor
dc.language.isonor
dc.subjectLæringi
dc.subjectpraksis
dc.subjectpraksisfellesskap
dc.subjectlegitim
dc.subjectperifer
dc.subjectdeltagelse
dc.subjecttaus
dc.subjectkunnskap
dc.titleVeien blir til mens de lærer- En kvalitativ studie av asfaltarbeideres læringnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:32Z
dc.creator.authorEngedalen, Ida
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49728
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45496/1/Masteroppgave-Ida-Engedalen-2015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata