Hide metadata

dc.contributor.authorMjøvik, Tonje
dc.date.accessioned2015-09-07T22:00:54Z
dc.date.available2015-09-07T22:00:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMjøvik, Tonje. Opplevd kompetansemobilisering og motivasjon. En kvalitativ undersøkelse av organisasjonens vektlegging av kompetansemobilisering, ansattes opplevelse av dette og motivasjon. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45484
dc.description.abstractSammendrag PROBLEMOMRÅDE Oppgaven tar for seg temaene kompetansemobilisering og motivasjon, og ser disse i sammenheng. Det å få benyttet den kompetansen en organisasjon har tilgjengelig gjennom sine menneskelige ressurser kan være av betydning for å nå organisasjonens mål. Av den grunn blir det å få benyttet denne tilgjengelige kompetansen på en hensiktsmessig måte viktig for organisasjoner. Videre er også motivasjon av betydning for medarbeiderne i deres arbeid, og oppgaven vil ta for seg hvordan man arbeider med kompetanse i organisasjonen, samt hvordan medarbeidere opplever å få benyttet sin kompetanse, sett i sammenheng med deres følelse av å være motiverte for sitt arbeid. I dagens samfunn preget av kunnskapsintensive bedrifter vil det å få benyttet de ressursene man har tilgjengelig være viktig for en rekke organisasjoner. I dag kan man se på intellektuell kapital og kompetanse som kritiske for organisasjoners muligheter for å skape verdier (Fivelsdal, Bakka og Nordhaug, 2004, s. 286). Av den grunn blir det viktig å arbeide med de menneskelige ressursene på en hensiktsmessig måte. Problemstillingene oppgaven tar for seg er bygget på ovenfor nevnte tema; Har virksomheten et uttalt fokus på kompetansemobilisering og oppleves dette i så fall av de ansatte? På hvilken måte tilrettelegges det for kompetansemobilisering? Og Er det noen sammenheng mellom graden av kompetansemobilisering de ansatte opplever og deres motivasjon? Gjennom disse forskningsspørsmålene vil oppgaven belyse hvorvidt fokus på kompetansemobilisering oppleves blant de ansatte, og hvorvidt opplevd kompetansemobilisering blant de ansatte kan bli sett i sammenheng med deres motivasjon i arbeidet. Det teoretiske grunnlagt i oppgaven bygger på teori om strategisk kompetanseledelse, med hovedvekt på kompetansemobilisering, beskrevet av Lai (2013). Kompetansemobilisering omfatter tiltak som i størst mulig grad sikrer at kompetansen medarbeiderne innehar blir benyttet (Lai, 2013). Videre er selvbestemmelsesteorien benyttet som motivasjonsteori. Teorien bygger på at det er tre grunnleggende behov som må være dekket for at man skal være indre motivert, behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet (Kuvaas og Dysvik, 2012, s. 66, refererer til Gagné og Deci, 2005). METODE Oppgaven inneholder en teorigjennomgang av relevant teori for å belyse oppgavens problemstillinger. Her vil både kompetanse, kompetansemobilisering, motivasjon, og tidligere forskning på sammenhengen mellom opplevd kompetansemobilisering og motivasjon inngå. Teorien rundt det å få benyttet den tilgjengelige kompetansen i organisasjonen vil i hovedsak bygge på Linda Lai sin teori om kompetansemobilisering. Videre vil grunnleggende motivasjonsteori bli presentert, med fokus på Deci og Ryans Self-Determination-Theory. Gjennom dette har jeg lagt et teorigrunnlag for noen antakelser om sammenhengen mellom viktige drivere og kompetansemobilisering, og mellom kompetansemobilisering og motivasjon. Empirien i oppgaven bygger på et kvalitativt forskningsintervju med en mellomleder og medarbeidere innen en stor offentlig organisasjon. I utvalget inngår fem informanter, som gjennom et delvis strukturert intervju har beskrevet deres syn på og opplevelse av oppgavens tematiske område. Lederen beskriver hvordan det tilrettelegges for kompetansemobilisering og motivasjon i seksjonen, og medarbeiderne forteller om hvordan de opplever å få benyttet sin kompetanse, og egen motivasjon. I tillegg blir det kort gjennomgått kompetansestrategien til organisasjonen, for å belyse den organisatoriske vektleggingen av kompetansemobilisering som ligger til grunn for tilretteleggingen for dette. SENTRALE FUNN OG KONKLUSJONER Gjennom analysen av datamaterialet har det kommet frem flere interessante aspekter. Leder tilrettelegger i stor grad for viktige drivere for kompetansemobilisering, som blant annet autonomi. Dette kommer til syne både fra uttalelser fra lederen selv, og fra medarbeiderne som opplever stor grad av autonomi og en del av de andre sentrale driverne. Videre er det også funnet at medarbeiderne i stor grad opplever å få benyttet store deler av sin kompetanse i arbeidet, og på denne måten får mobilisert sin kompetanse blant annet gjennom varierende arbeidsoppgaver. Undersøkelsen viser dermed at det er stor støtte for viktige drivere, og at medarbeiderne opplever å få mobilisert sin kompetanse. Sammenhengen mellom opplevd kompetansemobilisering og motivasjon er også undersøkt. Medarbeiderne uttrykker at de i stor grad er motiverte for arbeidet og trives godt i jobben, og begrunner dette blant annet med at de får benyttet sin kompetanse i arbeidet. Teorigjennomgangen viser også at de viktige driverne for kompetansemobilisering, og viktige faktorer for indre motivasjon, i stor grad henger sammen. Blant annet er autonomi viktig innen begge disse. Resultatene fra analysen viser også at medarbeiderne i stor grad beskriver å oppleve å få benyttet sin kompetanse i jobben, og at de er indre motiverte.nor
dc.language.isonor
dc.subjectKompetanse
dc.subjectKompetansemobilisering
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectSelf
dc.subjectDetermination
dc.subjectTheory
dc.titleOpplevd kompetansemobilisering og motivasjon. En kvalitativ undersøkelse av organisasjonens vektlegging av kompetansemobilisering, ansattes opplevelse av dette og motivasjonnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:28Z
dc.creator.authorMjøvik, Tonje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49880
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45484/1/masteroppgave_i_pedagogikk_TonjeMjvik.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata