Hide metadata

dc.contributor.authorPireva, Agon
dc.date.accessioned2015-09-07T22:00:39Z
dc.date.available2015-09-07T22:00:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPireva, Agon. Objekter i samspill - Et studie studie av objekters rolle i en innovasjonsprosess, i en høyteknologisk bedfrift. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45467
dc.description.abstractSammendrag Forskningsområdet Oppgaven tar utgangspunkt i det objektsentrerte samfunn (Knorr Cetina, 2007), hvor objekter har en økende innflytelse på samfunnet, også i arbeidslivet. Kunnskap om objekters rolle i arbeidslivet er derfor viktig å inneha for en arbeidslivspedagog. Teoretikere definerer objektene ut fra hvilken kontekst teoretikernes forskning tar utgangspunkt i. Det har resultert i inndeling av objekter i forskjellige kategorier (Nicolini, Mengis & Swan, 2012). Oppgaven tar utgangspunkt i objektkategorien som omhandler epistemiske objekter (Knorr Cetina, 1997), og objektkategorien som omhandler grenseobjekter (Carlile, 2002; 2004). En innovasjonsprosess danner oppgavens sosiale kontekst. Oppgavens forskningsspørsmål er: Hvilken rolle har epistemiske objekter og grenseobjekter i en innovasjonsprosess? For å svare på forskningsspørsmålet har oppgaven vært avhengig av å ha objekter med riktige karakteristiske trekk, vedrørende begge objektkategoriene. Knorr Cetinas (1997), godt inspirert av Rheinberger (Rheinberger 1992, ref. i Knorr Cetina, 1997), har definisjonsmakt over epistemiske objekteter. Et produkt i utvikling har blitt vurdert som et objekt med riktige karakteristiske trekk for å bli kategorisert som et epistemisk objekt. Paul Carliles (2002; 2004), godt inspirert av Star og Griesemer (1989), danner utgangspunktet for oppgavens definisjon av grenseobjekter. I oppgavens kontekst har brukerhistoriene og en planningskortstokk blitt vurdert som objekter med riktige karakteristiske trekk for å bli kategorisert som grenseobjekter. Metode Oppgavens forskningsmetodologi er basert på en kvalitativ tilnærming. Oppgavens empiriske grunnlag hviler på en dagsobservasjon og fire semistrukturerte intervjuer. Observasjonen og intervjuene er gjennomført i en høyteknologisk bedrift. Formålet med observasjonen var å observere hvilke objekter som var i spill i innovasjonsprosessen, og ikke minst hvilken rolle objekter hadde i oppgavens innovasjonsprosess. Formålet med de fire semistrukturerte intervjuene, var å få informasjon om objektenes betydning for informantene i informantenes omgivelser. Datainnsamlingsmaterialet er blitt analysert og kategorisert med utgangspunkt i oppgavens teoretiske forankring - en abduktiv tilnærming har blitt brukt. Forskerens forskningsutgangspunkt er basert på den hermeneutiske tradisjonen, hvor fortolkningen av datainnsamlingens meningsinnhold er av betydning for å forstå delene i oppgavens helhet. Delene er representert ved det epistemiske objektet og oppgavens to grenseobjekter. Innovasjonsprosessen representerer helheten. Hovedfunn Basert på Knorr Cetinas definisjon på et epistemisk objekt (1997) har et sentralt hovedfunn vært at oppgavens produkt i utvikling har likhetstrekk med et epistemisk objekt. Likhetene viser seg ved at produktet, på lik linje med et epistemisk objekt, ser ut til å være sentrumet i sin egen innovasjonsprosess. Produktet med sin åpne og udefinerbare ontologi, ser ut til å fremsette mangler. Mangler som ser ut til å strukturere ekspertenes motivasjon, vilje og lyst for å dekke manglene. Produktet ser ut til å styre sin egen innovasjonsprosess helt fra starten av, siden den betinger hvilke aktører som er skikket til å dekke produkts mangler. På samme måte som et epistemisk objekt ser det ut som produktet viser seg gjennom andre installasjoner. Installasjoner som er avgjørende for at ekspertene skal kunne koble det abstrakte med det konkrete. Forskningsspørsmålet, som spør om hvilken rolle et epistemisk objekt har i en innovasjonsprosess, er sammensatt. Oppgavens svar er at produktet, definert som et epistemisk objekt i oppgaven, ser ut til å styre, drive og motivere ekspertene i innovasjonsprosessen. Og med bakgrunn i det kan det argumenteres for at produktet kan være hele drivkraften i sin egen vei for å bli materialisert. Paul Carlile (2002; 2004) hevder i sin forskning at grenseobjektene i hans produktinnovasjonsprosess spiller avgjørende roller for å få gjennomført en vellykket innovasjonsprosess. Grenseobjektenes avgjørende rolle blir belyst ved at de har evne til å overvinne tre sentrale kunnskapsgrenser. Det gjøres ved at kunnskapen blir overført, oversatt og forvandles i hver av kunnskapsgrensene. Det var forventet at noe liknende skulle skje ved min forskning også, med tanke på at det i oppgavens innovasjonsprosess deltar forskjellige aktører med ulik og faglig bakgrunn. Et hovedfunn var at selv om brukerhistoriene og planningskortstokken la til rette for at kunnskapsgrenser mellom ekspertene skulle overvinnes, så skjedde det ikke. En mulig forklaring kan være at kunnskapsgrensene mellom ekspertene i oppgavens kontekst ikke var sterke nok for at en nødvendig overvinnelse skulle forekomme (Ewenstein & Whyte, 2009). Derfor ser det ut som at oppgavens grenseobjekter spiller en avgjørende, koordinerende rolle i oppgavens innovasjonsprosess. I tillegg til dette argumenterer oppgaven for at den kommer med et forslag til et nytt teoretisk begrep . Begrepet er utviklet gjennom en argumentasjon for at det finnes et slags samspill mellom oppgavens objekter. Og at det er gjennom dette samspillet at objektenes rolle i innovasjonsprosessen fremtrer. Begrepet har jeg kalt for objektinteraksjon.nor
dc.language.isonor
dc.subjectEpistemisk
dc.subjectobjekt
dc.subjectgrenseobjekt
dc.subjectinnovasjonsprosess
dc.subjectobjektinteraksjon
dc.titleObjekter i samspill - Et studie studie av objekters rolle i en innovasjonsprosess, i en høyteknologisk bedfriftnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:24Z
dc.creator.authorPireva, Agon
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49685
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45467/8/Masteroppgave-2015--Agon-Pireva.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata