Hide metadata

dc.contributor.authorSkjeflo, Mikkel Kornberg
dc.date.accessioned2015-09-07T22:00:31Z
dc.date.available2015-09-07T22:00:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSkjeflo, Mikkel Kornberg. Sammen er vi sterke ... eller?. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/45457
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie som tar utgangspunkt i en kvalitativ metodetriangulering for å undersøke hvordan Facebook egner seg i en utdanningssammenheng. Formålet med studien er å bidra med et nyansert bilde av læringsmekanismer som finner sted ved bruk av en slik plattform, samt å komme med anbefalinger til hvordan utdanningsinstitusjoner kan implementere teknologien i undervisningen. Det teoretiske rammeverket bygger på en forståelse om at læring er en sosial prosess, og således må sees i relasjon til konteksten den har sitt opphav i. De aktuelle teoriene som spesielt fokuserer hvordan mennesker lærer sammen, er samarbeidslæring, læringsfellesskap, aktiv læring og scaffolding. Disse teoriene kan bidra til å forklare komplekse læringsmekanismer i en online kontekst, hvor mening og fortolkning blir forhandlet frem gjennom interaksjoner. Problemstillingen er utledet på bakgrunn av tidligere forskning på Facebook i høyere utdanning og det teoretiske rammeverket. Etter en gjennomgang av relevant forskning og empiriske studier av Facebook, er det tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1) På hvilken måte kan delingskulturen i en Facebook-gruppe påvirke læringen som skjer? 2) Hvordan kan kursansvarlig fungere som en fasilitator i et digitalt læringsfellesskap på Facebook? Metode/data Studien er forankret i en kvalitativ metodetriangulering og kan beskrives som en eksplorerende casestudie av Facebook. Datamaterialet består av Facebooktranskripsjoner, intervjuer og studentevalueringer, hentet fra et nettstudium ved Handelshøyskolen BI. Det empiriske materialet blir analysert på bakgrunn av en innholdsanalyse og en teoretisk tematisering av intervjuene og studentevalueringene. Resultat Analysen av Facebookinteraksjonene viser at det er en aktiv studentgruppe. Den viser hvordan Facebook brukes som en viktig møteplass for å bygge relasjoner, stille spørsmål og finne svar. De mest aktive studentene bruker også plattformen til å diskutere, elaborere, idémyldre, reflektere og hjelpe hverandre ved behov. Analysen gir en åpenbar indikasjon på at det foregår aktiv læring, samarbeidslæring og scaffolding i et læringsfellesskap på Facebook. Imidlertid er disse interaksjonene forbeholdt et fåtall av studentene, til tross for at delingskulturen virket åpen. Majoriteten av studentene var for det meste observatører, og deltok ikke aktivt selv. Delingskulturen i forumet var god i starten av semesteret, med mange innlegg og stor aktivitet. Dette var før det ble stilt noen særlig faglige krav til studentene. Utover i studiet endret dette seg, og terskelen for å dele ble etter hvert høy. Det lave antallet aktive studenter indikerer at læringsplattformen ikke ble brukt optimalt i henhold til et samarbeidslæring, aktiv læring og scaffoldings-perspektiv. Mye tyder på at de få aktive, men veldig kompetente studentene bidro til at delingsterskelen ble høy, samtidig som innleggene deres var til god hjelp for medstudentene som leste dem. Det synes som om denne situasjonen skapte en distanse mellom målene og deltakerne i gruppen, og det oppsto en assymmetri i læringsfellesskapet og samarbeidslæringen. Denne effekten kan ha blitt forsterket ved at kursansvarlig vektla diskusjonene mellom de få for å finne de faglige svakhetene. Dermed ble muligens ikke det reelle behovet til hele læringsfellesskapet fanget tilstrekkelig opp. Kursansvarlig opptrådte som fasilitator. Hun var en inspirasjonskilde, svarte på spørsmål vedrørende formelle krav eller praktisk informasjon, og fungerte i tillegg indirekte som en relasjonsbygger mellom studentene. Faglige innspill gav hun i form av anbefalinger om lesestoff eller lenker til studentene. Det var flere grunner til at hun ikke ville intervenere i diskusjonene: Hun ønsket at gruppen skulle være aktiv, at forumet primært skulle være studentstyrt slik at terskelen for å dele skulle virke lav, noen av de aktive studentene var selv svært kompetente og la ut gode analyser, og hun ville ikke skape et uheldig avhengighetsforhold mellom seg og studentene i forbindelse med den avsluttende prosjektoppgaven. Kursansvarlig brukte innleggene på Facebook til å finne studentenes faglige svakheter, og fulgte opp med å legge ut ekstra kursmateriell, eller supplere forelesningene med tematikk studentene oppfattet som vanskelig. For at en slik plattform skal fungere, er det nødvendig å gi klare beskjeder om formål og bruk på forhånd, og det som skjer i forumet må følges nøye opp. Dette kan være en utfordring i et nettstudium med høyt studentantall. Fasilitatorens primærfunksjon blir å sørge for at studentene forstår konseptet med aktiv læring og samarbeidslæring, og at aktivitet og engasjement er en forutsetning.nor
dc.language.isonor
dc.subjectFacebook
dc.subjectE
dc.subjectlæring
dc.subjectLæringsfellesskap
dc.subjectSamarbeidslæring
dc.subjectAktiv
dc.subjectlæring
dc.subjectScaffolding
dc.subjectHøyere
dc.subjectutdanning
dc.titleSammen er vi sterke ... eller?nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-09-07T22:06:21Z
dc.creator.authorSkjeflo, Mikkel Kornberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49753
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45457/1/Sammenervisterke.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata