Hide metadata

dc.contributor.authorGrønstad, Silje Korshavn
dc.date.accessioned2015-08-10T22:00:38Z
dc.date.available2015-08-10T22:00:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGrønstad, Silje Korshavn. En kvalitativ analyse av jobbkrav og jobbressurser i en kunnskapsintensiv organisasjon. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/44720
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke Jobbkrav-ressurs-modellens (JD-R-modellen) kartleggingsevne av arbeidsmiljøet i en norsk kunnskapsintensiv organisasjon. I henhold til JD-R-modellen kan alle arbeidsmiljøkarakteristikker kategoriseres som enten jobbkrav eller jobbressurser. Denne studien baserte seg på en reanalyse av intervjudata av 30 deltakere fra et norsk universitetsinstitutt. Deltakerne ble stilt åpne spørsmål om arbeidsmiljøet og ble bedt om å reflektere rundt styrker, svakheter, muligheter og trusler ved arbeidsmiljøet. Kartleggingsevnen til modellen ble analysert ved å undersøke i hvilken grad intervjuutsagnene kunne kodes på modellens krav- og ressurskategorier. Det ble i tillegg utført en tematisk induktiv analyse av residualutsagnene, det vil si utsagn modellen ikke dekket. Resultatene viste at JD-R-modellen dekket 56.1 % av alle intervjuutsagnene med en overvekt på kategoriene organisasjonsendring, akademisk arbeidsmengde og fysisk miljø innen kravkategorien, og kollegastøtte, sosialt klima og gruppetilhørighet innen ressurskategorien. Videre kunne kravkategoriene i stor utstrekning kategoriseres som svakheter og trusler ved arbeidsmiljøet, og ressurskategoriene i stor utstrekning kategoriseres som styrker og muligheter ved arbeidsmiljøet. En større andel av utsagnene kunne kodes på ressurskategoriene i forhold til kravkategoriene. Til slutt avdekket temaanalysen av residualutsagnene 11 temaer om arbeidsmiljøet, med flest utsagn innen temaet samorganisering. Flere av disse temaene kunne knyttes til organisasjonsnivået, sammenlignet med nivåene individ, gruppe og ledelse. Samlet bidrar denne kvalitative studien ved å se på mangler og mulige forbedringer av JD-R-modellen og kan på denne måten bidra til økt bevisstgjøring ved bruk av modellen som kartleggingsverktøy.nor
dc.description.abstractThe aim of the present study is to examine the Job Demands-Resources models (JD-R model) ability to capture work environment characteristics in a Norwegian knowledge-intensive organization. According to the JD-R model, all work characteristics can be classified as either job demands or job resources. This study was based on a re-analysis of interviews from a sample of 30 employees from a Norwegian university department. The interviews included open-ended questions, and the employees were encouraged to reflect on the strengths, weaknesses, opportunities and threats in their work environment. The models ability to capture work characteristics was examined by analyzing the extent to which interview statements could be categorized as job demands or resources. Furthermore, a thematic, inductive analysis of the residual statements not covered by the model was conducted. The results showed that 56.1 % of all interview statements could be categorized as either job demands or resources. Within job demands, most statements were covered by the categories organizational change, academic workload, and physical environment. Within job resources, social support from colleagues, social climate, and team cohesion were the most frequent categories. Job demands were to a large extent perceived as weaknesses and threats in the work environment, whereas job resources were perceived as strengths and opportunities. Job resources covered more of the statements compared to job demands. Finally, results from the thematic analysis identified 11 work environment related themes, with the majority of the themes related to the organizational level, compared to individual, group, and leadership levels.eng
dc.language.isonor
dc.subjectarbeidsmiljø
dc.subjectarbeidsmiljøkartlegging
dc.subjectdeduktiv
dc.subjectanalyse
dc.subjectjobbkrav
dc.subjectJobbkrav
dc.subjectressurs
dc.subjectmodellen
dc.subjectjobbressurser
dc.subjecttemaanalyse
dc.titleEn kvalitativ analyse av jobbkrav og jobbressurser i en kunnskapsintensiv organisasjonnor
dc.titleA qualitative analysis of job demands and job resources in a knowledge-intensive organizationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-08-10T22:00:38Z
dc.creator.authorGrønstad, Silje Korshavn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-49045
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44720/1/Masteroppgave_SiljeKGrnstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata