Hide metadata

dc.contributor.authorMoe, Caroline
dc.date.accessioned2015-05-20T22:00:23Z
dc.date.available2015-05-20T22:00:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMoe, Caroline. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43853
dc.description.abstractEn stadig eldre befolkning trekkes ofte frem som en av de viktigste utfordringene for offentlige finanser de neste tiårene (Holmøy, Kjelvik og Strøm, 2014). Mens økningen i antall eldre i dag i stor grad kommer av variasjoner i fødselstall i tidligere perioder, vil økningen i levealder ha større betydning i et mer langsiktig perspektiv (Finansdepartementet, 2012). Jeg benytter en enkel modell for å studere stiliserte effekter av økt levealder på offentlige finanser frem til år 2100. All befolkningsvekst og endring i alderssammensetning skjer som følge av økning i levealder. Effektene som studeres virker gjennom arbeidsmarkedstilpasninger som følge av økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, samt gjennom økning i den demografiske forsørgerbyrden, da andel eldre per yrkesaktiv i befolkningen øker. Spesielt ser jeg på potensielle effekter av tilpasningen som kreves i befolkningens arbeids- og utdanningsmønster for å dekke et stadig økende bemanningsbehov i helse- og omsorgssektoren. Denne effekten er ikke tidligere inkludert i Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av offentlige finanser. Beregninger med den enkle modellen, gir en reduksjon i offentlige utgifter til høyere utdanning, som følge av en vridning mot helse- og omsorgsutdanning, fra mer langvarige utdanninger. Sammenlignet med økningen i helse- og omsorgsutgifter og pensjonsutgifter, er denne reduksjonen imidlertid relativt begrenset. Isolert sett kan utelatelse av variasjoner i progresjon mellom utdanninger i modellen bidra til en lavere modellert besparelse i utdanningssektoren enn hva som er realistisk. Samtidig bidrar sannsynligvis modellens forutsetninger om at hele bemanningsbehovet dekkes i det innenlandske arbeidsmarkedet, og videre at hele sysselsettingsøkningen i helse- og omsorgssektoren fortrenger gruppen med langvarig utdanning, isolert sett til en overestimering av reduksjonen i utdanningsutgifter.nor
dc.language.isonor
dc.titleØkt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønsternor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-05-20T22:00:23Z
dc.creator.authorMoe, Caroline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48184
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43853/1/moe-carolinepdf.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata