Hide metadata

dc.contributor.authorIvanoff, Elin Josefin Signe
dc.date.accessioned2015-03-23T23:01:20Z
dc.date.available2015-03-23T23:01:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationIvanoff, Elin Josefin Signe. Øker forekomsten av keisersnitt med økende alder?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43419
dc.description.abstractDet er et faktum at kvinner er eldre nå enn før når de føder sine barn, og med en alder på 30 år har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Oslo aldri vært høyere (1). Litteraturen på verdensbasis viser at det gjøres flere keisersnitt i dag enn før, og at forekomsten øker med kvinnens alder. Oppgaven er basert på to metoder. Det er blitt gjort et usystematisk søk i PubMed. Søkeordene som ble brukt var (("Cesarean Section"[Mesh] AND "Maternal Age"[Mesh]) med filter for Review. I tillegg er det blitt brukt tall fra databasen til Ullevål Universitetssykehus, OUS. Tallene inkluderer 74464 fødsler i perioden 2000-2011. Både resultatet fra Ullevåls database og litteraturen på området viser at keisersnitt (både akutt og elektivt) øker signifikant med økende alder. Det er en signifikant sammenheng mellom økning i keisersnitt og sykdom hos kvinnen, men det ses også en økning i forekomst av keisersnitt med økende alder når man ser på de friske kvinnene for seg selv. I litteraturen er det vist at kvinner med høy BMI har en økt risiko for keisersnitt. Eldre kvinner føder flere barn med høy fødselsvekt. I litteraturen rapporteres en assosiasjon mellom høy fødselsvekt og økt risiko for keisersnitt, i materialet fra Ullevåls database er denne assosiasjonen ikke signifikant. For både førstegangsfødende og fleregangsfødende med og uten tidligere keisersnitt øker forekomsten av keisersnitt med økende alder. Førstegangsfødene har i seg selv en større risiko for keisersnitt i forhold til fleregangsfødende. Fleregangsfødende med tidligere gjennomgått vaginal fødsel har en lavere risiko for keisersnitt i sitt neste svangerskap. Tidligere keisersnitt er av stor betydning, men relasjonen til alder er usikker. Forekomsten av tvillinger og flerlinger øker med økende alder. Litteraturen viser en assosiasjon mellom flerlingfødsel og keisersnitt. Når det gjelder induksjon peker litteraturen på ulike faktorer blant eldre kvinner som kan lede til induksjon og at dette igjen er en risikofaktor for keisersnitt. I Ullevåls database er det ingen signifikant sammenheng mellom induksjon og økende alder. Det er en minimal, men signifikant, forskjell når det gjelder etnisitet og keisersnitt. Holdninger i forhold til eldre kvinner som en risikogruppe diskuteres i litteraturen. Resultatene og litteraturen viser at det er mange faktorer som kan være av større eller mindre betydning for at forekomsten av keisersnitt øker med økende alder. Fenomenet er sammensatt og det er ikke påvist noen enkeltstående faktorer som alene kan være årsak til økningen av keisersnitt med økende alder.nor
dc.description.abstractThere is a fact that women are older now than before when they are having their children. The average age of women in Oslo, 30 years, has never been this high before. The literature shows that the rate of caesarian section is increasing all over the world. The rate is also increasing with the women`s age. The assignment is based on two methods. An unsystematic search was done in PubMed. The keywords that were used were (("Cesarean Section"[Mesh] AND "Maternal Age"[Mesh]) with filter for review. In addition to this data from Ullevål Universitetssykehus was used. The data includes 74464 deliveries in the period from 2000-2011. Both the literature and the data from Ullevål Universitetssykehus show that caesarian section (both emergency and elective) is significantly increasing with increased age of the women. There is a significant association between increased caesarian section and diseases of women. Though, there is an increased rate of caesarian section with increased age among the healthy women as well. The literature shows that women with high BMI have an increased risk of caesarian section. Older women deliver a higher number of babies with a high birth weight. The literature rapports an association between high birth weight and increased risk of caesarian section. In the data from Ullevål Universitessykehus this association is not significant. The rate of caesarian section increases with age for both nullipara and multipara with or without a prior caesarian section. Nullipara has a higher risk of caesarian section than multipara. Multipara with a prior vaginal delivery has a lower risk of caesarian section in the next pregnancy. Prior caesarian section is of great significance of receiving by caesarian section in the next delivery, but the relation to age is uncertain. The occurrence of multiple births increase with increasing age. The literature shows an association between multiple births and caesarian section. The literature discusses different factors among older women that may lead to induction of labor. Induction itself is an increased risk of caesarian section. The data from Ullevål Universitetssykehus shows no significant association between induction of labor and increasing age. There is a minimal, but significant, difference when it comes to ethnicity and caesarian section. The literature discusses attitudes concerning older women and the risk of caesarian section. The data from Ullevål Universitetssykehus and the literature show that the increased risk of caesarian section with increasing age depend on multiple factors of more or less importance. The phenomenon is complex and no single factor alone is found to explain the increase of caesarian section with increasing age.eng
dc.language.isonor
dc.subjectkeisersnitt
dc.subjecthøy
dc.subjectalder
dc.titleØker forekomsten av keisersnitt med økende alder?nor
dc.titleDoes the prevalens of cesarian section increase with increasing age?eng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-03-23T23:01:20Z
dc.creator.authorIvanoff, Elin Josefin Signe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47771
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43419/1/Projektoppgave--ker-forekomsten-av-keisersnitt-med-kende-alder.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata