Hide metadata

dc.contributor.authorSemb, Armind
dc.date.accessioned2015-03-23T23:00:41Z
dc.date.available2015-03-23T23:00:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSemb, Armind. Delirium og inflammasjon i de nedre urinveier - finnes en patofysiologisk sammenheng? En litteraturstudie.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43370
dc.description.abstractSkandinaviske studier viser at UVI er en vesentlig triggerfaktor ved utvikling av delirium. I klinikken observerer man at selv lavgradige infeksjoner som bakteriell cystitt og andre nevrogene inflammasjonstilstander i de nedre urinveier kan utløse delirium hos et sårbart individ. Hvilke patofysiologiske mekanismer kan ligge bak? Ved inflammasjon kan såkalte uhensiktsmessige stressresponser (abberrant stress responses) oppstå når organismens homeostase er truet. Hvis pro-inflammatoriske cytokiner fra perifert blod får passere blod-hjernebarrieren hos et svekket individ, vil det kunne gi en overdrevet immunrespons og aktivere det endokrine systemet - via HPA aksen - med påfølgende endring av plasma kortisol. Hos eldre, svekkede individer med en dysregulert HPA akse kan prosessen komme ut av kontroll og føre til alvorlig svikt i kognitive funksjoner og delirium. Amygdala aktiveres som følge av økt mengde stresshormoner i plasma og basalgangliene stimuleres til å produsere katekolaminer via sympaticus som frigjøres i pre-frontal korteks (PFK). Hos et sårbart individ vil dette kunne føre til suppresjon av PFK med emosjonelt utløste atferdsreaksjoner og svikt i arbeidsminne og oppmerksomhet, typiske trekk ved delirium. Både det medfødte og adaptive immunsystem endres ved økende alder noe som gir seg utslag i både svekkede og overdrevne immunologiske responser. En immunologisk dysregulering kan manifestere seg som en lavgradig kronisk pro-inflammatorisk tilstand. Mikroglial priming hos eldre individer forsterker effekten av inflammatoriske responser og anti-inflammatorisk beskyttelsesmekanismer svekkes. Man får en overdrevet immunologisk respons i sentralnervesystemet og en nevroinflammasjon som kommer ut av kontroll. E.coli er den vanligste bakterien ved UVI og bakteriell cystitt. LPS som er en bestanddel i bakterieveggen hos gramnegative bakterier danner systemisk inflammasjon. Som respons produserer leveren cytokinet TNF-α som kan transporteres over blod-hjernebarrieren. Med økt mengde TNF-α til stede går hjernens mikroglia fra en inaktivert hviletilstand til en immunologisk aktivert tilstand. Dette gir en kaskadereaksjon av cytotoksiske proinflammatoriske cytokiner og en nevrotoksisk tilstand i synapsene. Videre fører økt mengde TNF-α i hjernen til at moduleringen av glutamat i astrocyttene kommer ut av kontroll. Hos pasienten vil man kunne se kliniske tegn til sickness behaviour (sykdomsatferd). I lys av dette er det mulig å tenke seg at en uhensiktsmessig, forlenget aktivering av immunsystemet hos et eldre sårbart individ kan føre til en overdrevet/aggregert respons i sykdomsatferd og patologiske forstyrrelser i hjernen, kognitiv deficit og i ytterste konsekvens et delirium. Urinblæren er et særlig smertesensitivt organ. Urotelet samspiller aktivt med sensoriske nerver blæreveggen og kan modulere blærens nevrotransmisjon. Særlig er reseptorer for pro-inflammatoriske substanser som α1-adrenerge reseptorer og TRP vanilloid-1 (TRPV1) involvert signaloverføring av smerte og ubehag i uroteliale celler. Lokal inflammasjon ser ut til å oppregulere antall reseptorer noe som opprettholder irritasjon over tid med nocisepsjon og hyperalgesi som resultat. Hvordan kan smerter svekke et sårbart individ kognitivt og i ytterste konsekvens utløse delirium? Årsaken er ukjent men som fysiologisk og psykologisk stressor aktiverer smerte det endokrine systemet via HPA aksen (økt plasma kortisol) og sympatikus via amygdala med påfølgende økt produksjon av katekolaminer og suppresjon av pre-frontal korteks.nor
dc.description.abstractAccording to newly published Scandinavian studies UTI (urinary tract infection) is presumably a substantial stimulus in triggering delirium. In frail patients even low-grade infections like bacterial cystitis and other neurogenic inflammations may precipitate delirium. Which patophysiological pathways could lead to such acute deterioration and fluctuations in mental status? Inflammatory signals induce abberrant stress responses when the organism´s homeostasis is threatened. In frail patients pro-inflammatory cytokines may pass the brain-blood barrier and subsequently induce exaggerated immune responses by activating the endocrine system (via the HPA axis) to increase plasma cortisol. Dysregulation of the HPA axis in frail old patients allows the immune response to come out of control, precipitating severe cognitive deficit and delirium. Increased level of plasma cortisol activates the amygdala with subsequent release of catecholamins from the basal ganglia into prefrontal cortex (PFC), leading to suppression of PFC and attentional and working memory deficit. There is an impairment of the innate and adaptive immune system in aged individuals, resulting in weakened as well as exaggerated immune responses. An immunological dysregulation may cause a low-grade chronical pro-inflammatory condition. Mikcroglial priming enhances the effect of inflammatory responses. Simultanously the anti-inflammatory protection is weakened. The overall result is an exaggereated imunological response from the sentral nervous system and a neuroinflammation coming out of control. E.coli is the most frequent bacteria with UTI and bacterial cystitis. LPS (lipopolysaccharide) is the part of the bacterial wall responsible for systemic inflammation. As a response to systemic inflammation, the liver produces TNF-α (cytokine) which has the ability to cross the blood-brain barrier. With increased TNF-α present in the brain, microglia is converted from an inactive (resting) state to an immunological active state of condition. Consequently, cascades of cytotoxic pro-inflammatory cytochines bring neurotoxicity to the synapses in the brain. The neurotoxicity is further deteriorated by TNF-α causing the modulation of glutamate in the astrocytes to come out of control. Clinical signs of sickness behaviours should now be present with the patient. It is possible to envision that an aberrant and extended activation of the immune system could lead to an exaggerated response in sickness behaviour in a frail patient, with subsequent pathological disturbances in the brain, cognitive deficit and delirium. The urinary bladder is particularly sensitive to pain. The urothelium plays in parallell with sensory nerves in the bladder wall, thereby modulating the urothelium s neurotransmission. Receptors to pro-inflammatory substances like α1-adrenerge receptors and TRP vanilloid-1 (TRPV1) are involved in transmitting signals of discomfort and pain in the urothelium. Local inflammation seems to upregulate the number of receptors, sustaining irritation over time, something which results in nociception and hyperalgesia. The question is: how could pain precipitate cognitive deficit and delirium in a frail individual? The aethiology is unknown but pain as physiological and psychological stressor has the ability to activate the endochrine system via the HPA axis and induce sympaticus via the amygdala to increase the production of catecholamins and suppress the prefrontal cortex.eng
dc.language.isonor
dc.subjectinflammasjon
dc.subjecti
dc.subjectde
dc.subjectnedre
dc.subjecturinveier
dc.subjectcystitt
dc.subjectvesentlig
dc.subjecttriggerfaktor
dc.subjectdelirium
dc.subjectuhensiktsmessige
dc.subjectstressresponser
dc.subjectTNF
dc.subject945
dc.subjectoverdrevet
dc.subjectimmunrespons
dc.subjectaktivering
dc.subjectav
dc.subjectdet
dc.subjectendokrine
dc.subjectsystemet
dc.subjectvia
dc.subjectHPA
dc.subjectaksen
dc.subjectog
dc.subjectsympaticus
dc.subjectvia
dc.subjectamygdala
dc.subjectsuppresjon
dc.subjectav
dc.subjectprefrontal
dc.subjectkorteks
dc.subjectdet
dc.subjectmedfødte
dc.subjectog
dc.subjectadaptive
dc.subjectimmunsystem
dc.subjectendres
dc.subjectved
dc.subjectøkende
dc.subjectalder
dc.subjectmikroglial
dc.subjectpriming
dc.subjectoverdrevet
dc.subjectimmunologisk
dc.subjectrespons
dc.subjectnevroinflammasjon
dc.subjectute
dc.subjectav
dc.subjectkontroll
dc.subjectE
dc.subjectcoli
dc.subjectLPS
dc.subjecturinblæren
dc.subjectsmertesensitivitet
dc.subjecturotel
dc.subjectmodulering
dc.subjectav
dc.subjecturinblærens
dc.subjectnevrotransmisjon
dc.subjectnocisepsjon
dc.subjecthyperalgesi
dc.titleDelirium og inflammasjon i de nedre urinveier - finnes en patofysiologisk sammenheng? En litteraturstudie.nor
dc.titleDelirium and inflammation in the lower urinary tract - does a pathophysiological connection exist? A literature review.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-23T23:00:41Z
dc.creator.authorSemb, Armind
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47804
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43370/1/Prosjektoppgave_med-Armind-Semb.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata