Hide metadata

dc.contributor.authorLjusic, Jovana
dc.date.accessioned2015-02-23T23:00:28Z
dc.date.available2015-02-23T23:00:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLjusic, Jovana. Samtale i religionsfaget på de tre skoletrinn - Læreres oppfatning av samtale som arbeidsform for å fremme elevenes forståelse av ulike religioner. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42528
dc.description.abstractJeg har valgt samtale som tema for masteroppgaven min i religions- og etikkdidaktikk, og har undersøkt hvordan samtale som arbeidsform kan fremme forståelse av ulike religioner på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Den konkrete problemstillingen er: Hvilke faktorer spiller ifølge lærernes oppfatninger og erfaringer inn når samtale skal benyttes som arbeidsform for å fremme elevenes forståelse av ulike religioner på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole? Studien er en empirisk undersøkelse av lærernes oppfatninger og erfaringer. Målet var å finne fram til relevante faktorer som kan gjøre det enklere å omsette læreplanmål til didaktisk praksis når samtale skal brukes som arbeidsform på de tre skoletrinn og i flerreligiøse og livssynsmessig relativt homogene klasser i religionsdelen av faget. Jeg har sett informantenes oppfatninger og erfaringer i forhold til samtalen slik den framkommer i religionsdelen av læreplanene i Religions, livssyn og etikk-faget og Religion og etikk-faget. Jeg har sett samtalen som en del av lærings- og utviklingsprosessen gjennom sosial samhandling, med blant annet fokus på Vygotskys, Freires og Bubers læringsteori. Det empiriske grunnlaget for å undersøke problemstillingen er e-postintervju og semi-strukturert intervju med seks lærere, to fra hvert skoletrinn. Hovedfunn fra studien kan oppsummeres på følgende måte: □ Informantene framhever spesifikke faktorer som er av betydning når samtale benyttes for å fremme elevenes forståelse av ulike religioner: samtaleregler, samtalens utgangspunkt, egnede samtaletyper, lærer-elev-asymmetrien, lærernes og elevenes identitet, lærerrollen, elevrollen, elevsammensetning, innenfra- og utenfra-perspektiv og likheter og forskjeller mellom religionene.  □ Informantene synliggjør en progresjon i forståelsen av samtalebegrepet fra barnetrinn til videregående trinn, fra samtalen som en møteplass til utprøving av holdninger.  □ Informantene synliggjør at progresjonen i forståelsen av samtalebegrepet fører til en tilsvarende progresjon i følgende faktorer: forståelsen av lærerrollen og elevrollen, av lærerens åpenhet og i forståelsen av samtaler med fokus på likheter og forskjeller mellom religioner. De synliggjør også at de fire faktorene påvirker hverandre gjensidig i denne progresjonen. nor
dc.language.isonor
dc.subjectSamtale
dc.subjectforståelse
dc.subjectreligioner
dc.subjectarbeidsform
dc.subjectlæreres
dc.subjectoppfatning
dc.subjectelevenes
dc.subjectforståelse
dc.subjectRLE
dc.subjectRE
dc.subjectRLE
dc.subjectog
dc.subjectRE
dc.subjectreligionsfaget
dc.subjectlæreplanmål
dc.subjectdidaktisk
dc.subjectpraksis
dc.subjectflerreligiøse
dc.subjectklasser
dc.subjectlivssynsmessig
dc.subjecthomogene
dc.subjectklasser
dc.subjectsosial
dc.subjectsamhandling
dc.subjectlærings
dc.subjectog
dc.subjectutviklingsprosessen
dc.subjectsamtaleregler
dc.subjectsamtaletyper
dc.subjectlærer
dc.subjectelev
dc.subjectasymmetrien
dc.subjectidentitet
dc.subjectlærerrollen
dc.subjectelevrollen
dc.subjectelevsammensetning
dc.subjectinnenfra
dc.subjectperspektiv
dc.subjectutenfra
dc.subjectperspektiv
dc.subjectskoletrinn
dc.subjectfaktorer
dc.subjectmøteplass
dc.subjectholdninger
dc.subjectbarnetrinn
dc.subjectåpenhet
dc.subjectl
dc.titleSamtale i religionsfaget på de tre skoletrinn - Læreres oppfatning av samtale som arbeidsform for å fremme elevenes forståelse av ulike religionernor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-23T23:02:40Z
dc.creator.authorLjusic, Jovana
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46935
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42528/1/Ljusic-Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata