Hide metadata

dc.contributor.authorKolstadbråten, Knut Magne
dc.date.accessioned2015-02-21T23:00:51Z
dc.date.available2016-11-10T23:30:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKolstadbråten, Knut Magne. Utvikling av kroniske smerter etter skader - Utfordringer med prospektiv forskning på traumepasienter. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42507
dc.description.abstractMasteroppgaven består av en artikkel og en refleksjonsoppgave: Artikkel: "Kronisk smerte seks år etter moderate eller alvorlige skader - Forekomst og risikofaktorer, samt effekt av epidural analgesi ved skader i brystveggen" Refleksjonsoppgave: "Utfordringer med prospektiv forskning på traumepasienter" Formål Kartlegging av forekomst og risikofaktorer for utvikling av kroniske smerter seks år etter moderate eller alvorlige skader og refleksjon over utfordringer med forskning på traume¬pasienter. Metoder I studien har jeg analysert data fra traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus fra 2007 i forhold til smertebehandling i akuttfasen. I 2013 sendte jeg spørreskjema til pasientene og etterspurte om pasientene hadde utviklet kroniske smerter i relasjon til skaden. Med logistisk regresjonsanalyse undersøkte jeg risikofaktorer som kan være forbundet med en økt forekomst av kroniske smerter etter en ulykke. Pasienter med skader i brystveggen ble særskilt analysert med tanke om epidural analgesi i akuttfasen kan forebygge utviklingen av kroniske smerter. I refleksjonsoppgaven har jeg beskrevet lover, regler og etiske retningslinjer som gjelder for forskning på traumepasienter. Jeg har sett på samtykke og samtykkekompetanse og utfordringer som er forbundet med innhenting av samtykke av traumepasienter. Resultater I alt 125 pasienter ble inkludert i studien. Smerteregistreringen var mangelfull og smertebehandlingen var lite avansert. Av 98 pasienter som fikk spørreskjema svarte 68. Mer enn en tredel av disse pasientene har utviklet kronisk smerte i relasjon til skaden seks år etter ulykken. Alvorlighetsgraden av skaden er en risikofaktor for utviklingen av kroniske smerter. Epidural analgesi førte ikke til redusert forekomst av kroniske smerter. Refleksjonsoppgaven viser at som forsker må man må kjenne til ulike lover og retningslinjer som gjelder for forskning på pasienter som kan ha nedsatt eller bortfall av samtykke¬kompetansen. Lovene er tildels vanskelig å forstå for helsepersonell. Konklusjon Studien konkluderer med at smertebehandlingen av traumepasienter har vært lite avansert i mitt pasientmateriale og mer enn en tredel av pasientene har utviklet kronisk smerter seks år etter en ulykke. Det er behov for prospektive studier hvor forskjellige former av smerte¬behandlinger sammenlignes. Refleksjonsoppgaven viser at det er vanskelig å gjennomføre prospektive studier på traume¬pasienter, fordi det er problematisk å innhente samtykke.nor
dc.description.abstractAbstract: This master thesis consists of an article and a an essay: Article: "Chronic pain six years after moderate or severe injuries - Incidence and risk factors as well as effect of epidural analgesia in thoracic injuries" Essay: "Challenges with prospective research in trauma patients" Purpose Survey of the incidence of chronic pain six years after moderate and severe injuries. Moreover reflexion about challenges within research in trauma patients. Methods I analyzed data from the trauma registry at Oslo University Hospital in 2007 regarding the management of acute pain. In 2013 I conducted a survey and registered if our patients had developed chronic pain in relation to the injury. I studied risk factors, which can be associated with an increased incidence of chronic pain after an accident by logistic regression ¬analysis. Patients with thoracic injuries have been analyzed as a subgroup to find out if the epidural analgesia can prevent the development of chronic pain. In the essay I have described laws, rules and ethical guidelines, which apply for research in trauma patients. I have studied consent, consent comprehension and challenges to get informed consent in trauma patients. Results A total of 125 patients where included in the study. Registration of pain was insufficient and pain management was quite simple. 68 patients out of a total of 98 patients responded to the questionnaire. More than one third of these patients have developed chronic pain in relation to the injury about sis years after the accident. The severity of the injury is a risk factor for the development of chronic pain. Epidural analgesia did not reduce the incidence of chronic pain. The essay shows that researchers have to know the laws and the guidelines, which apply for patients, who have weakened consent comprehension. These laws may be difficult to understand for health care professionals. Conclusion Pain management in trauma patients had been quite simple in our patient population and more than one third of the patients have developed chronic pain six years after the accident. There is a need for prospective studies where different kinds of pain management are compared. The essay shows that it is difficult to perform prospective studies in trauma patients because it is problematic to get informed consent.eng
dc.language.isonor
dc.subjectsmerte
dc.subjectkronisk
dc.subjectsmerte
dc.subjecttraume
dc.subjectepidural
dc.subjectanalgesi
dc.subjectsamtykke
dc.subjectpain
dc.subjectchronic
dc.subjectpain
dc.subjecttrauma
dc.subjectepidural
dc.subjectanalgesia
dc.subjectconsent
dc.titleUtvikling av kroniske smerter etter skader - Utfordringer med prospektiv forskning på traumepasienternor
dc.titleDevelopment of chronic pain following trauma - Challenges with prospective research in trauma patientseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-21T23:00:50Z
dc.creator.authorKolstadbråten, Knut Magne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46873
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42507/1/Kolstadbra-778-ten-Master-i-sykepleievitenskap-UiO-10-11-14.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata