Hide metadata

dc.contributor.authorHolte, Kari Mette Dukefoss
dc.date.accessioned2015-02-21T23:00:49Z
dc.date.available2015-12-31T23:30:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHolte, Kari Mette Dukefoss. Individuell plan og samhandling. En studie om hvordan sykepleiere i kommunehelsetjenesten erfarer individuell plan som arbeidsmetode for å fremme samhandling.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42505
dc.description.abstractHensikt: IP beskrives som en metode og prosess hvor formålet er å bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud, og for å styrke samhandlingen mellom pasient og tjenesteyter og samhandlingen mellom etater innen og på tvers av ulike forvaltningsnivåer i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med studien er å utforske hvordan sykepleiere som er koordinatorer for individuell plan i kommunehelsetjenesten, erfarer IP som arbeidsmetode for å fremme samhandling mellom aktører i helse- og omsorgstjenestene. Problemstilling: Hvordan erfarer koordinatorer individuell plan som arbeidsmetode for å fremme samhandling mellom aktører i helse- og omsorgstjenesten? Rammeverk: Studien tar utgangspunkt i litteratur, lovgrunnlag og kunnskap som omhandler individuell plan og samhandling. Begrepene samhandling og individuell plan ses i sammenheng med det som internasjonalt omtales som integrated care og integrated care models, og de skandinaviske ekvivalentene til individuell plan. Metode: Studien er kvalitativ og kvantitativ, men med hovedvekt på den kvalitative metoden. For innsamling av data er det brukt et kartleggingsskjema som informantene besvarte skriftlig, før det ble gjennomført seminstrukturerte intervjuer med åtte sykepleiere. Analysemetoden er en stegvis- deduktiv - induktiv metode (SDI). Resultater: Hovedelementene kommer frem i fem kategorier; trekker i trådene, koordinatorrollen – en selvstendig rolle, betydningen av god kjennskap og relasjon til pasient/bruker, organisatoriske forhold og de viktige ansvarsgruppemøtene. Koordinatorrollen ble beskrevet som en viktig funksjon i IP-arbeidet og for å fremme samhandling. God relasjon til pasient og bruker ble vektlagt. Ved at IP og koordinatorrollen er lovpålagt, og det at IP er et skriftlig dokument, ble erfart som tydelige forpliktelser for informantene, og en fremmer for samhandling. Flere organisatoriske forhold ble beskrevet som hemmende ved IP. Det var forhold knyttet til mangel på forankring, behov for felles systemer og prosedyrer for opplæring og veiledning for alle tjenesteytere, og informasjon om IP på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer, samt felles dokumentasjon i form av elektronisk IP. Konklusjon: Resultatene viser at informantene mener individuell plan – slik den beskrives i lov og forskrift – har flere elementer i seg som bidrar til å fremme samhandling i helse- og omsorgs-tjenestene. Hvordan kommunene har organisert arbeidet med individuell plan kan indikere å være hemmende for samhandlingen. Det synes å være behov for bedre forankring av IP i ledelsene i kommunene og bedre systemer og prosedyrer for opplæring og veiledning av koordinatorer og andre tjenesteytere, samt bedre strukturer for samhandling mellom og på tvers av tjenester for å oppnå intensjonene med individuell plan som en fremmer for samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Nøkkelord: Individuell plan, samhandling, koordinering, integrated care og integrated care modelsnor
dc.description.abstractAbstract: Purpose: IP is described as a method and process in which the objective is to contribute to patients getting a comprehensive, coordinated and customized service, to strengthen the interaction between patient and service provider, and the interaction between departments within and across different administrative levels in the health- and care service. The purpose of the study is to explore how nurses that are coordinators for integrated care models in the municipality health service, experience IP as a working method to promote interaction between operators in the health- and care services. Research question: How do coordinators experience integration care models as a working method to promote integrated care between operators in the health- and care service? Framework: The study is based on literature, legislative basis and knowledge concerning integration care models and integrated care. Method: The study is qualitative and quantitative, but with emphasis on the qualitative method. For data collection is a mapping form that the informants answered written used, before semi structured interviews with eight nurses were conducted. The method of analyzing is a gradually- deductive - inductive method. Results: The main elements appear in five categories; pulling the strings, the coordinator role – an independent role, the meaning of good knowledge and relationship to the patient/user, organizational relationship and the important responsibility group meetings. The coordinator role was described as an important function in the IP-work and to promote integrated care. Good relationship with the patient and user was emphasized. The fact that the IP and coordinator role is legally required, and IP being a written document, was experienced as obvious obligations for the informants, and a promoter for integrated care. Several organizational conditions were described as inhibiting through IP. There were conditions related to a lack of anchoring, needs for common systems and procedures for training, guidance for all service for all service providers, and information about IP across services and administrative levels, as wells common documentation in the form of electronic IP. Conclusion: The results show that the informants meant that integrated care models – the way it is described in laws and regulations – have several elements that contribute to promoting integrated care in the health- and care services. How the municipalities have organized the work with integrated care models may seem to be inhibiting for the integrated care. There seems to be a need for better anchoring of IP in the management of the municipalities and better systems and procedures for training and guidance of coordinators and other service providers, as well as improved structures for integrated care between and across services to achieve the intentions with integrated care models as a promotor for integrated care in the health- and care services. Key words: Coordination, integrated care and integrated care modelseng
dc.language.isonor
dc.subjectIndividuell
dc.subjectplan
dc.subjectsamhandling
dc.subjectkoordinering
dc.subjectintegrated
dc.subjectcare
dc.subjectog
dc.subjectintegrated
dc.subjectcare
dc.subjectmodels
dc.titleIndividuell plan og samhandling. En studie om hvordan sykepleiere i kommunehelsetjenesten erfarer individuell plan som arbeidsmetode for å fremme samhandling.nor
dc.titleIntegrated care models and integrated care. A study of how nurses in the municipality health service experiences integrated care models as a working method to promote integrated care.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-21T23:00:49Z
dc.creator.authorHolte, Kari Mette Dukefoss
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46867
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42505/6/KMDHolte_Masteroppgave-sykepleievitenskap_01112014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata