Hide metadata

dc.contributor.authorMillar, Christin Elyza Myhra
dc.date.accessioned2015-02-09T23:03:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMillar, Christin Elyza Myhra. Ledelse i barnehagen. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42188
dc.description.abstractSammendrag Tema for denne oppgaven er ledelse i barnehagen. Problemstillingen som vil bli forsøkt belyst er Hvordan opplever pedagoger å være ledere i barnehagen? Masteroppgaven baseres på et kvalitativt forskningsstudie med utgangspunkt i seks kvalitative intervjuer av seks pedagogiske ledere i barnehagen. Ledelse blir sett belyst fra et relasjonelt perspektiv samtidig sett i et organisasjonsperspektiv. Av teoretisk rammeverk som har blitt benyttet i denne oppgaven kan det nevnes Gotvassli (2013), Ødegård (2011), Børhaug(2011), Wadel (1997) og Skogen (2005). Spesielt har vi trukket frem ledelse som funksjon presentert med utgangspunkt i Gotvassli (2013) og Børhaug (2011). Oppgavens funn viser at pedagogiske ledere i barnehagen møter på utfordringer i yrket. Det har vært stor debatt om hvor vidt barnehagelærere er forbedret på rollen som leder etter endt utdanning. Den tidligere førskolelærerutdanningen Det at dette sier å være en lederutdanning er lite forespeilet gjennom utdannings fokus på ledelse. Vi ønsker med denne oppgaven å undersøke hvordan de pedagogiske ledere opplever å være leder på en avdeling og hvordan de pedagogiske lederne kommer til uttrykk som ledere på en avdeling. Ut I fra oppgavens studie og funn kan vi si at pedagogiske ledere trives i rollen som leder. Våre funn viser at personalet oppleves som den viktigste ressursen i barnehagen. Dette kan illustrere viktigheten av at pedagogiske ledere har kompetanse til å ivareta, utvikle og benytte denne ressursen I arbeidet I barnehagen. I oppgaven vil vi også drøfte ulike utfordringer i rollen som leder. Som kanskje kan sies å være et særpreg med barnehagen som organisasjon.nor
dc.language.isonor
dc.titleLedelse i barnehagennor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-02-09T23:03:17Z
dc.creator.authorMillar, Christin Elyza Myhra
dc.date.embargoenddate3014-11-03
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46511
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42188/1/SELVESTEOPPGAVEN.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata