Hide metadata

dc.contributor.authorMadsen, Bjørn Tschudi
dc.date.accessioned2015-02-09T23:02:40Z
dc.date.available2015-02-09T23:02:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMadsen, Bjørn Tschudi. Kurset "VIVAT - førstehjelp ved selvmordsfare". En kvalitativ studie av hva ansatte i NAV/offentlig førstelinje mener kurset har og har hatt å si for deres arbeid med selvmordsnære brukere.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42161
dc.description.abstractMål: Studiens mål er å utvikle kunnskap om hvilken betydning kurset "VIVAT – Førstehjelp ved selvmordsfare" har og har hatt for ansatte i NAV/offentlig førstelinje i deres møte med selvmordsnære brukere. Metode: I en kvalitativ studie med et eksplorerende design ble 16 personer i 4 fokusgrupper intervjuet to ganger om deres opplevelse av førstehjelpskursets betydning for den jobben de gjør i møte med selvmordsnære brukere. Intervjuene ble transkribert og materialet ble gjennom en kvalitativ innholdsanalyse kondensert til meningsbærende enheter og temaer som igjen ga grunnlag for å trekke ut /beskrive ny kunnskap. Drøftinger/funn: Omfanget av personer med selvmordstanker i kontakt med NAV er ukjent. Studien bekrefter problemstillingen; NAV ansatte møter selvmordsnære brukere i sin jobb. De ansatte var opptatte og engasjerte av utfordringene i disse møtene som kunne være tunge og vanskelige, men også givende og utviklende. Studien viser at relasjoner/-bevissthet er av stor betydning. Mange opplevde økt selvtillit og mestringsevne i relasjonen med bruker gjennom å våge å spørre direkte og konfronterende om selvmord. Dette hadde også en positiv effekt både i forhold til kolleger og samarbeidspartnere for øvrig. Funn tyder også en økt evne til å "holde ut" og lytte i de vanskelige samtalene fremfor raskt å ville "dra" brukerne over i sikkerhet gjennom raskt å finne en løsning. Det er også grunnlag i studien for å hevde at kurset har medført økt ansvarsbevissthet i forhold til selvmordsnære brukere. I dette ligger en økt evne til å se, men også ta dette ansvaret, både i forhold til akutt intervensjon, men også i et mer langsiktig oppfølgingsperspektiv hvor brukere kommer tilbake etter gjentatte akutte henvisninger eller presenterer gjentatte trusler om å ta sitt eget liv. Det er ikke grunnlag for å hevde at resultatene tilskrives førstehjelpskurset VIVAT alene, også annen opplæring innen selvmordsforebygging har vært medvirkende. Flere funn i studien støttes av tidligere forskning. Den skiller seg fra tidligere forskning ved at den også viser at førstehjelpskurset er en god plattform for å utvikle økt evne til å omgås og følge opp selvmordsnære brukere over tid.nor
dc.description.abstractAIm: The aim of the study was to develop knowledge of what NAV (Norwegian Welfare Authorities) first line workers claim to be of significance for their practice with suicidal clients. Method: In a qualitative study with an exploring design, 16 persons in 4 focus groups were interviewed twice regarding their experiences around the gatekeeper training and the significance for their practice. The interviews were transcribed and processed using qualitative content analysis. Discussion/findings: The extent of clients with suicidal ideation in contact with NAV is unknown. The study confirms the issue; the employees meet suicidal users in their jobs. The employees reported dedication to these challenges which might be both stressful and difficult, but also resilient and stimulating. The study revealed that relations and consciousness around these are of great importance. Several employees experienced increased self-confidence and mastery in their relations with suicidal clients when asking directly about suicide in a confronting way. This also had a positive impact regarding their clients, but also regarding colleagues and other cooperative partners. The results also indicate an increased will to persevere and listen during difficult dialogues instead of rushing towards a solution. The study reveals that the training has resulted in an increased sense of responsibility regarding both seeing and taking the responsibility concerning acute interventions, but also in a long-term perspective where the clients return to the NAV office for help after an acute referral or through repeated threats about taking their lives. There is no basis in the study to assign all the results to the ASIST gatekeeper training. Other suicide preventing training has been contributing to this. Several results of this study are confirms previous research. Results of the study differs from previous research when indicating that the gatekeeper competence obtained through the ASIST also gives a good platform regarding their ability to meet and support suicidal clients not only in acute situations, but also in a long-time perspective.eng
dc.language.isonor
dc.subjectSelvmordsforebygging
dc.subjectVIVAT
dc.subjectASIST
dc.subjectgatekeeping
dc.titleKurset "VIVAT - førstehjelp ved selvmordsfare". En kvalitativ studie av hva ansatte i NAV/offentlig førstelinje mener kurset har og har hatt å si for deres arbeid med selvmordsnære brukere.nor
dc.titleApplied Suicide Intervention Skills Training - ASIST (Equal to "VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare"). A qualitative study of what NAV (Norwegian Welfare Authorities) first line workers claim to be of significance for their practice with suicidal clientseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-09T23:03:12Z
dc.creator.authorMadsen, Bjørn Tschudi
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46524
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42161/1/Master-BT-Madsen----selvmordsforebygging-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata