Hide metadata

dc.contributor.authorHolm, Marianne Sommer
dc.date.accessioned2015-02-07T23:00:54Z
dc.date.available2015-02-07T23:00:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHolm, Marianne Sommer. Hvorfor slutter nyutdannede lærere?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42095
dc.description.abstractOppgaven er en kvalitativ casestudie av hvorfor fem nyutdannede lærere valgte å slutte som lærere. Studien har belyst følgende fenomen: Hvorfor slutter nyutdannede lærere? Organisasjons- og utdanningsforskning inspirerte oss til å studere dette fenomenet nærmere. For å svare på problemstillingen, har vi fokusert på fire sider ved yrket: lærerrollen, skoleledelse, skolekultur og veiledning. Datagrunnlaget kommer fra fem informanter. Gjennom deres fortellinger har vi dannet et bredt og sammensatt bilde for å forstå hvorfor de sluttet som lærere. Empiriske funn i denne studien har til hensikt å belyse viktige sider ved fenomenet lærerflukt blant nyutdannede. Vi finner at det er komplekse og sammensatte årsaker til at de nyutdannede lærerne slutter. For det første viser resultatene at konflikter i lærerrollen kan være en grunn til at nyutdannede lærere velger å slutte i yrket. Lærerrollen ble ikke helt som informantene hadde sett for seg. For det andre viser resultatene at en ledelse som er lite involvert og engasjert i de nyutdannedes situasjon og utvikling kan være en årsak til at nyutdannede lærere slutter i yrket. For det tredje viser våre resultater at alle de nyutdannede samarbeidet med kollegaene sine, men samarbeidet og samholdet med andre nyutdannede lærere var særlig viktig for dem. Til slutt viser resultatene våre at veiledningen ikke har lyktes i tilstrekkelig grad, til tross for at fire av fem informanter hadde en veiledningsordning. Resultatene fra denne studien antyder at en lite vellykket veiledning kan føre til lærerflukt blant nyutdannede lærere. Studien har flere generelle og praktiske implikasjoner. En generell implikasjon er knyttet til begrepet praksissjokk. De nyutdannede i denne studien ser ut til å ha hatt med seg en forestilling om yrket som ikke i tilstrekkelig grad tok opp i seg de mange spenningene som ligger i yrket. Informantene trekker særlig fram administrative oppgaver som en uventet side ved yrket. Det betyr at deres forståelse av lærerrollen ikke ble som de hadde forventet. En viktig praktisk implikasjon er knyttet til ledelsens arbeid med nyutdannede lærere og rektors pedagogiske ansvar. En annen viktig praktisk implikasjon gjelder veiledning av nyutdannede. Fire av fem av informantene i denne studien fikk veiledning, men den var mangelfull. Empiriske funn i denne oppgaven synliggjør behovet for en formalisert veiledningsordning, som er en del av skolens satsing på nyutdannede lærere.nor
dc.language.isonor
dc.subjectLærerflukt
dc.subjectnyutdannede
dc.subjectlærere
dc.subjectveiledning
dc.titleHvorfor slutter nyutdannede lærere?nor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-02-07T23:00:54Z
dc.creator.authorHolm, Marianne Sommer
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46506
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42095/1/Masteroppgave--Hollup-og-Holm.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata