Hide metadata

dc.contributor.authorTvedt, Susanne Riste
dc.date.accessioned2015-01-27T23:01:42Z
dc.date.available2015-10-21T22:30:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTvedt, Susanne Riste. Sammenhengen mellom utseendeavvik og sosial personlighet: En studie av ungdommer med leppe-kjeve-ganespalte. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41975
dc.description.abstractBakgrunn: Tidligere forskning tyder på at man vurderer og tillegger andre mennesker sosiale egenskaper basert på utseende, og at disse stereotypiene kan ha en påvirkning på dem det gjelder. Det mangler imidlertid studier på hvorvidt det å ha et utseende som avviker fra det som blir betraktet som normalt kan ha betydning for sosiale aspekter av personligheten. Målet for denne oppgaven er å undersøke sosial personlighet, herunder varme og selvhevdelse, hos ungdommer med leppe-kjeve-ganespalte sammenliknet med ungdommer som ikke har et synlig annerledes utseende. I tillegg undersøkes det hvorvidt sosiale erfaringer med jevnaldrende og ungdommenes egen opplevelse av utseende kan forklare eventuelle forskjeller i sosial personlighet mellom gruppene. Metode: Undersøkelsen baserer seg på spørreskjemadata fra 16-åringer med leppe-kjeve-ganespalte (N=212) som ble innhentet i forbindelse med en rutineundersøkelse, og en referansegruppe fra en representativ populasjonsstudie bestående av 16-åringer uten spalte (N=1738). Ungdommene med spalte ble i analysene delt inn i to grupper, ut ifra om spalten var synlig eller ikke, og sammenliknet med referansegruppen. Målene på sosial personlighet var hentet fra en omarbeidet versjon av Bem Sex Roles Inventory, og mål på sosiale erfaringer og opplevd utseende var hentet fra en norsk versjon av Harters Self-Perception Profile for Adolescents. Forskjeller mellom gruppene ble undersøkt ved variansanalyser. Det ble kontrollert for betydningen av kjønn, opplevd utseende, sosial aksept og nære vennskap ved multiple lineære regresjonsanalyser. Resultater: Ungdommene med både synlig spalte og ikke-synlig spalte skåret signifikant høyere på mål for varme enn ungdommene i referansegruppen. Det fremkom ingen signifikante forskjeller i grad av selvhevdelse på tvers av de tre gruppene. Forskjellen i varme besto når vi tok hensyn til kjønn, og kunne heller ikke forklares av forskjeller i nære vennskap, sosial aksept eller opplevd utseende. Konklusjon: Resultatene tyder på at norske ungdommer med spalte er noe varmere enn og like selvhevdende som andre ungdommer. Dette tyder på at disse ungdommene har en like god sosial tilpasning som andre ungdommer, til tross for at har et synlig annerledes utseende. Mulige forklaringer på at funnene ikke er i tråd med tidligere forskning diskuteres.nor
dc.language.isonor
dc.subjectleppe
dc.subjectkjeve
dc.subjectganespalte
dc.subjectungdom
dc.subjectutseendeavvik
dc.subjectsynlig
dc.subjectannerledeshet
dc.subjectsosial
dc.subjectpersonlighet
dc.titleSammenhengen mellom utseendeavvik og sosial personlighet: En studie av ungdommer med leppe-kjeve-ganespaltenor
dc.titleThe relationship between visible differences and social personality: A study of adolescents with cleft lip and/or palateeng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-01-27T23:01:42Z
dc.creator.authorTvedt, Susanne Riste
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46370
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41975/14/HagerupTvedtHovedoppgaveV3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata