Hide metadata

dc.contributor.authorGuldberg, Per-Anders
dc.date.accessioned2015-01-27T23:01:31Z
dc.date.available2015-01-27T23:01:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGuldberg, Per-Anders. Kognitiv rehabilitering av eksekutive funksjoner hos pasienter med ervervet hjerneskade: Effekten av Goal Management Training, og sammenhengen mellom ulike utkommemål på eksekutive funksjoner. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41967
dc.description.abstractBakgrunn: Eksekutive funksjoner (EF) er overordnede og komplekse kognitive prosesser som er sårbare for svikt ved ervervede hjerneskader, og av stor betydning for funksjon i dagliglivet. Det finnes lite forskning på rehabilitering av EF. Goal Management Training (GMT) er en lovende intervensjon for behandlingen av eksekutiv dysfunksjon, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til behandlingens effektivitet. Det er også mange utfordrende aspekter ved måling av EF, og måling av endring i EF. Dette gir utfordringer ved valg av utkommemål i intervensjonsstudier. Det er derfor nødvendig med mer forskning på effekten av GMT, samt undersøkelse av sammenhengen mellom ulike utkommemål på EF. Metode: Denne studien var en preliminær analyse av et delutvalg (n = 29) i en større randomisert kontrollert studie, basert på et pågående doktorgradsarbeid ved Sunnaas Sykehus HF. Deltakerne, som var personer med verifisert ervervet hjerneskade og selvopplevde eksekutive vansker i hverdagen, ble randomisert til enten intervensjonsgruppen som fikk GMT, eller en aktiv kontrollbetingelse. Deltakerne ble undersøkt med nevropsykologiske tester, spørreskjemaer og en virkelighetsnær oppgave ved baseline, umiddelbart etter intervensjonen, og 6 md. etter trening. Resultatene ble analysert med ANOVA for repeterte målinger, og paired samples t-test. Sammenhengen mellom ulike utkommemål ble utforsket gjennom toveis korrelasjonsanalyse (Pearson r). Resultater: GMT-gruppen hadde, sammenlignet med kontrollgruppen, signifikante reduksjoner på selvrapportmål av eksekutive vansker, emosjonell dysregulering og psykisk symptombelastning. Det var en signifikant forbedring på Hotelloppgaven hos GMT-gruppen, men ingen tydelige effekter på nevropsykologiske mål eller informantrapporteringen. Med tanke på utkommemål, var det en sammenheng mellom selvrapporterte mål på EF, emosjonell dysregulering og psykisk symptombelastning. Det var også en sammenheng mellom Hotelloppgaven og de nevropsykologiske testene, men ikke med selvrapportsmålene. Konklusjon: Denne preliminære studien tyder på at GMT, en strategiorientert og kompensatorisk tilnærming til rehabilitering av EF, medfører symptomlette hos pasienter med eksekutiv dysfunksjon. Sterke sammenhengener mellom mål på EF og emosjonell dysregulering, viser at selvrapporteringskjemaene er jevngode mål på emosjonsregulering. Svakere sammenheng mellom selvrapportsmål på EF og psykisk symptombelastning, tyder på at målene på EF omfavner mer enn psykisk symptombelastning. Videre kan det se ut som at Hotelloppgaven ikke har like god økologisk validitet som antatt.nor
dc.language.isonor
dc.subjectKognitiv
dc.subjectrehabilitering
dc.subjecteksekutive
dc.subjectfunksjoner
dc.subjecteksekutiv
dc.subjectdysfunksjon
dc.subjecteksekutiv
dc.subjectsvikt
dc.subjecthøyere
dc.subjectordens
dc.subjectfunksjoner
dc.subjectmåle
dc.subjecteksekutive
dc.subjectfunksjoner
dc.subjectexecutive
dc.subjectfunctions
dc.subjectcognitive
dc.subjectrehabilitation
dc.subjectmeasures
dc.subjectof
dc.subjectexecutive
dc.subjectdysfunction
dc.subjecthotelloppgaven
dc.subjectBREQ
dc.subjectBRIEF
dc.subjectA
dc.subjectSCL
dc.subject25
dc.subjectDEX
dc.titleKognitiv rehabilitering av eksekutive funksjoner hos pasienter med ervervet hjerneskade: Effekten av Goal Management Training, og sammenhengen mellom ulike utkommemål på eksekutive funksjonernor
dc.titleCognitive rehabilitation of executive function with Goal Management Training, and the relationships between outcome variables of executive functionseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-01-27T23:01:31Z
dc.creator.authorGuldberg, Per-Anders
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46368
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41967/19/Guldberg_HovedoppgaveH14.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata