Hide metadata

dc.date.accessioned2014-12-22T08:59:41Z
dc.date.available2014-12-22T08:59:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41779
dc.description.abstractBakgrunn og tema | Gjennom arbeid og praksis på lungeavdelinger ved ulike sykehus opplevde vi at mange pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hadde dårlig inhalasjonsteknikk. Vi oppfattet også at det var manglende kontroll av og opplæring i riktig inhalasjonsteknikk under innleggelse; pasientene bruker ofte ikke inhalatorer i det hele tatt under innleggelser. Vi tok kontakt med lungeseksjonen, Sykehuset i Vestfold (SiV), hvor slik opplæring ikke gjøres rutinemessig, til tross for at både utstyr og faglig kompetanse ligger til rette for dette. Få sykehus har faste rutiner for opplæring av KOLS-pasienter i inhalasjonsteknikk under innleggelse. Kunnskapsgrunnlag | Det er konsensus blant retningslinjer for behandling og oppfølging av KOLS om at opplæring i inhalasjonsteknikk av inhalasjonsmedikamenter bør finne sted. Forekomsten av dårlig inhalasjonsteknikk er høy, og forekomsten øker med økende alder og med økende komorbiditet. Gal bruk er assosiert med dårligere sykdomskontroll og økt forekomst av bivirkninger. Optimalisering av inhalasjonsteknikk gjennom opplæringsprogrammer kan føre til færre eksaserbasjoner, færre innleggelser og dermed være kostnadsbesparende. Helsepersonell har dårlig kunnskap om inhalasjonsteknikk. Tiltak, kvalitetsindikator og metode | Vi anbefaler flere tiltak for å sikre at pasienter innlagt for KOLS-eksaserbasjoner får opplæring i inhalasjonsteknikk i henhold til litteraturens anbefalinger. Aktuelle tiltak er opplæring og veiledning i inhalasjonsteknikk for alle sykepleiere på avdelingen, tilbakeføring fra forstøvermedikasjon til egen inhalasjonsmedikasjon før utskrivelse, å gjøre inhalasjonsveiledning til rutine under utdeling av morgenmedisinene, standardiserte opplæringsskjema som blir del av pasientens papirjournal, samt å utstyre pasientene med skriftlig informasjon ved utskrivelsen. Tiltakene vurderes som enkle, kontrollerbare, kostnadseffektive og tidsøkonomiske. Prosessindikatoren andel pasienter som har fått opplæring i inhalasjonsteknikk under innleggelse er best egnet til å måle tiltakets effekt. Organisering og ledelse | Vi foreslår at det opprettes en prosjektgruppe med forankring i ledelsen ved lungeseksjonen, SiV, som har ansvaret for implementering av tiltakene. Gruppen bør ha representanter fra både lege- og sykepleietjenesten, samt også innbefatte KOLS-koordinator. PUKK-sirkelens fire faser brukes i gjennomføringen. I første omgang innføres tiltaket som et fireukers prosjekt på ett av de to respirasjonssvikt-teamene på lungeseksjonen. Etter implementering (utførelse) og kontroll kan prosjektet evalueres og korrigeres før en ny, korrigert runde i PUKK-sirkelen igangsettes. Vurdering | Vi anbefaler innføring av rutiner for opplæring av KOLS-pasienter i inhalasjonsteknikk ved lungeseksjonen, SiV, såfremt dette er praktisk gjennomførbart overfor pasienten. Tiltakene er overførbare til andre sykehus. Vårt mål er at dette skal bidra til økt sykdomsmestring og mer hensiktsmessig inhalasjonsbehandling.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleOpplæring i inhalasjonsteknikk hos KOLS-pasienter: Implementering av opplærings- og kontrollrutiner i sykehusavdelingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorPost, Joakim Iver
dc.creator.authorAhmad, Mohammad Salahuddin
dc.creator.authorHoldø, Ingvild
dc.creator.authorHolmen, Ida Grønmark
dc.creator.authorVikøren, Thea Berge
dc.creator.authorAaby, Julie Hellem
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46212
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41779/1/KLoK_Del1_H09_K11_Post_Downsized.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata