Hide metadata

dc.contributor.authorBratrud, Tage
dc.date.accessioned2014-12-20T23:00:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBratrud, Tage. Effekter av miljøgifter på torsk (Gadus morhua) fra indre Oslofjord. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41777
dc.description.abstractUtslipp av miljøgifter til miljøet skyldes ofte ulike typer urbane og industrielle aktiviteter. En stor andel av miljøgiftene vil ende opp i akvatiske økosystemer som følge av direkte utslipp eller indirekte utslipp via hydrologiske eller atmosfæriske prosesser. Det er derfor knyttet spesielt stor bekymring til effekter på akvatiske økosystemer i nærheten av urbane områder, der eksponering antas å være høy. I denne undersøkelsen ble Atlantisk torsk benyttet som indikatorart for å evaluere potensielle effekter av miljøgifter på torsk i indre Oslofjord. Torsk fra en lokalitet i ytre Oslofjord antas å være upåvirket av miljøgifter og ble benyttet som referanse. Biomarkører-responsene PAH-metabolitter i galle, CYP1A aktivitet (EROD) og CYP1A protein, AChE aktivitet, ALA-D aktivitet ble undersøkt og satt i sammenheng med helserelaterte responser som immunrespons (respiratory burst), kondisjonsfaktor, vekst og reproduktiv status. Det ble funnet klar forskjell mellom områder med hensyn til påvirkning fra polyaromatiske hydrokarboner og andre planare organiske miljøgifter, der indre Oslofjord viste seg å være mest belastet. Det ble også funnet antydning til at belastning fra disse miljøgiftene forårsaket aktivering av immunforsvaret hos torsk fra indre Oslofjord. Det ble ikke funnet effekter av bly i noen av områdene, mens populasjonen i ytre Oslofjord viste indikasjoner på eksponering av sprøytemidler som organofosfater og karbamater. Generelt var biomarkør-responser og helserelaterte responser avhengig av område, men ikke av kjønn. Selv om torsk fra indre Oslofjord viste klare indikasjoner på belastning av miljøgifter, var det ingen tydelige tegn på at denne belastningen påvirket kondisjon.nor
dc.language.isonor
dc.subjectMiljøgifter
dc.subjecttorsk
dc.subjectindre
dc.subjectOslofjord
dc.titleEffekter av miljøgifter på torsk (Gadus morhua) fra indre Oslofjordnor
dc.titleEffects of environmental contaminants on Atlantic cod (Gadus morhua) from the inner Oslofjordeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-12-20T23:00:11Z
dc.creator.authorBratrud, Tage
dc.date.embargoenddate3014-09-13
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46211
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41777/1/Mesterbrevet-Tage-Bratrud-2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata