Hide metadata

dc.contributor.authorMelve, Ingrid Brækken
dc.date.accessioned2014-11-13T23:00:10Z
dc.date.available2014-11-13T23:00:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMelve, Ingrid Brækken. Kroppen og rettferdiggjørelsen - Eberhard Jungels teologi om rettferdiggjørelsen i lys av Simone de Beauvoirs situasjonsbegrep. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41600
dc.description.abstractEn lesning av den lutherske teologen Eberhard Jüngels teologi om rettferdiggjørelsesdogmets betydning for menneskelivet, i lys av Merleau-Pontys interkorporealitetsbegrep, Simone de Beauvoirs situasjonsbegrep, og Gail Weiss' "embodied ethics". Guds rettferdiggjørelse, som primært må bli fortolket som et relasjonelt konsept, har betydning, både ontologisk - men også fenomenologisk for mennesket. Mennesket defineres ikke av hva det gjør, men av at det er, og dette må derfor også ha konsekvenser for perspektivet på kroppen. Mitt argument er at livet i lys av Guds rettferdiggjørelse er jf. Beauvoirs begrep om kroppen som situasjon, en ny situasjon. I rettferdiggjørelsen gis mennesket mulighet til å oppdage seg selv som Guds skapning, altså som mottagere. Passivitet - i vid forstand - og relasjon, får derfor forrang framfor aktivitet og individualistisk autonomi i denne teologiske antropologien.nor
dc.description.abstractA reading of the Lutheran theologian Eberhard Jüngels theology of the doctrine of justification and its significance to human life, in light of Merleau-Ponty's "intercorporeality", Simone de Beauvoir's term "the body as situation" and Gail Weiss' "embodied ethics". God's righteousness, which primarily must be interpreted as a relational concept, have consequence, both ontologically - but also phenomenologically to man. Humans are not defined by what they do, but that they are, and this must therefore also have implications for the perspective on the body. My argument is that life in light of God's justification is cf. Beauvoir's notion of the body that situation, a new situation. The justification gives man the opportunity to discover themselves as God's creature. Passivity - in the broadest sense - and relations takes precedence over activity and individualistic autonomy in this theological anthropology.eng
dc.language.isonor
dc.subjectEbehard
dc.subjectJ
dc.subjectngel
dc.subjectSimone
dc.subjectde
dc.subjectBeauvoir
dc.subjectGail
dc.subjectWeiss
dc.subjectMartin
dc.subjectLuther
dc.subjectembodied
dc.subjectethics
dc.subjectkroppen
dc.subjectsom
dc.subjectsituasjon
dc.subjectinterkorporealitet
dc.subjectrettferdiggjørelseslæren
dc.subjectrettferdiggjørelsesdogmet
dc.titleKroppen og rettferdiggjørelsen - Eberhard Jungels teologi om rettferdiggjørelsen i lys av Simone de Beauvoirs situasjonsbegrepnor
dc.titleThe Body and Justification - Eberhard Jüngels theology of the doctrine of justification in light of Simone de Beauvoirs term "the body as situation"eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-11-13T23:00:09Z
dc.creator.authorMelve, Ingrid Brækken
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46079
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41600/1/Melve-Fordypningsoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata