Hide metadata

dc.contributor.authorSandbakken, Erika Gohde
dc.date.accessioned2014-10-02T22:00:06Z
dc.date.available2014-10-02T22:00:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSandbakken, Erika Gohde. Sink-,magnesium- og sinkmagnesiumsulfater i overflatene på 15 av Edvard Munchs aulaskisser (1909-1910). Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41336
dc.description.abstractSammendrag I dette masterprosjektet ble hvite overflatekrystaller i prøver fra syv av Edvard Munchs aulaskisser (1909-1910) identifisert som sink-, magnesium- og sinkmagnesiumsulfater (XRD, SEM EDS/EDX). Krystallene ble observert i 15 skisser, både på eksponerte lerretsområder og på fargestift- og/eller på malingsstrøk. Magnesiumsulfat er blant utfellende salter som er vanlig å finne på porøse bygninger og på veggmalerier. I oljemalerier er hvite krystaller ofte identifisert som fettsyrer og metallsåper. De nevnte saltene er også identifisert på andre malerier utført på lerreter og på papir. I nyere forskning er det hevdet at magnesiumsulfat kan bli identifisert oftere på ufernisserte oljemalerier fra tidlig 1900-tall, saltene kan medvirke til sensitivitet overfor vann.   For å finne årsaker til forekomsten av metallsaltene og for å forstå utviklingen av disse, ble det utført litteratursøk, ulike undersøkelser og analyser. Det ble ikke påvist noen klar sammenheng mellom bindemidler som olje, animalsk lim, fett og/eller oljestifter og mulige kaseinlag, som ble indikert eller påvist i skissene (FTIR, GK-MS og DTMS). Det ble påvist høye forekomster av svovel (S), kalium (K), kalsium (Ca) og sink (Zn) i både umalte lerretsområder (XRF) og i fargelag (XRF og SEM-EDX). Dette antyder at skissene har blitt utsatt for forurensing og /eller en forbehandling av lerretene, som er nedbrutt. Svovelbasert luftforurensning fra langbårne og lokale kilder var langt høyere tidlig på 1900-tallet enn i dag. Magnesium kan ha blitt tilført skissene gjennom nedbør, med havet som kilde.   Forurensningspartikler fester seg lettere til porøse og ujevne overflater enn til glatte overflater. Fargelagenes generelt porøse karakter har gjort skissene mottagelige for forurensing. Det har også gjort det enkelt for metallsaltene å krystallisere og eventuelt felle ut på overflatene. Saltutvikling forutsetter at skissene ble utsatt for klimasykluser som har inkludert høy RF. Dette er fordi saltene er avhengig av å være i løsning før de krystalliserer under fordampning av vann. Krystallene er hygroskopiske og dermed kjemisk aktive. Saltenes hydrering og dehydrering bestemmes av ulike RF- og temperaturparametere. For eksempel tar magnesiumsulfat heptahydrat (MgSO 4 6H 2 O) til seg et vannmolekyl og hydrerer ved RF 41 % -51 % i romtemperatur. Ved hydrering vokser krystallene slik at de kan skape skader i et fargelag. Det er vanskelig å anbefale oppbevaringsparametere for skissene, fordi de identifiserte saltene ble påvist i tre ulike hydreringsstadier. I følge Arrhenius formel, er lav temperatur en viktig faktor: Mange kjemiske reaksjoner dobles for hver 10. °C.nor
dc.description.abstractAbstract In this project white surface crystals were observed in 15 sketches from Edvard Munch s Aula sketches (1909-1910). These were visible in both exposed areas of the canvases, on crayons and on strokes of paint. Zinc-, magnesium- and zinc magnesium sulfates were identified (XRD, SEM EDS/EDX) in several samples. Magnesium sulfate is amongst the efflorescent salts more commonly found on the surface of porous buildings and mural paintings. Thus, white crystals found on oil paintings are often identified as fatty acids and metal soaps. The aforementioned salts have also beeen identified on other paintings on canvas and on paper. It has been suggested in more recent research, that magnesium sulfate could be identified as a more common source of water sensitivity on oil paintings from early 1900. Searches in literature, investigations and analyses were used to explain the causes for, and to understand the formation and reactions of the metal salts found. There was no clear correlation between the oil media, animal glue, fat and/or oil crayons and possible layers of casein that were identified (FTIR, GK-MS and DTMS). However, high contents of sulfur (S), potassium (K), calcium (Ca) and zinc (Zn) were found in all areas (XRF, SEM-EDX). This may indicate that the sketches were exposed to pollution or that the canvases were pre-preprepared with a substance that has deteriorated. Sulphur based airborne pollution were higher in the 1900s than today. Thus, the content of magnesium found on the sketches that may have been transported through rain, with the sea as the source. Particles of pollution appear to readily adhere to porous and irregular surfaces. Additionally, the general porous character of the surfaces have made the sketches more susceptible to pollution and made it easier for the metal salts to crystallize and effloresce on to the surface. For the salts to form one can presuppose that the sketches have been stored under climatic cycles, since the salts require to be in solution before it can crystalize as the water evaporates. The crystals are chemically active, and will rehydrate or dehydrate under various relative humidity and temperature parameters. For example, magnesium sulfate heptahydrate will rehydrate in room temperature at 41-51% RH. A rehydration of the salt could, inturn, causes damage as the volume of the crystals grows. The identified salts found on Munch's sketches were in four different hydration states, which make it challanging to provide specific recommandation regarding storage conditons. Controlling the temperature may be the key factor in reducing unwanted chemical reactions.eng
dc.language.isonor
dc.subjectMunch
dc.subjectsinksulfat
dc.subjectmagnesiumsulfat
dc.subjecthydreringsstadier
dc.subjectskisser
dc.subjectbomullslerreter
dc.subjectalun
dc.subjectforurensning
dc.subjectfargestifter
dc.titleSink-,magnesium- og sinkmagnesiumsulfater i overflatene på 15 av Edvard Munchs aulaskisser (1909-1910)nor
dc.titleZinc-, magnesium- and zinc-magnesium sulphates depositied on the surfaces on 15 of Edvard Munch's aula-sketches (1909-1910)eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-02T22:00:06Z
dc.creator.authorSandbakken, Erika Gohde
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45886
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41336/7/Sandbakken_masteroppgave-finale.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata