Hide metadata

dc.contributor.authorKumlin, Marianne
dc.date.accessioned2014-09-17T22:02:59Z
dc.date.available2014-09-17T22:02:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKumlin, Marianne. Å leve med osteoporose og vertebral fraktur Eldre kvinners erfaringer - en syntese av kvalitative studier. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41161
dc.description.abstractBakgrunn Osteoporose og vertebral fraktur rammer mange eldre kvinner og er ofte en underdiagnostisert tilstand. Hensikten med studien var å beskrive eldre kvinners erfaringer med å leve med osteoporose og vertebral fraktur basert på integrasjon av funn fra kvalitative studier som beskriver dette. Metode Studien er basert på prinsippene i retningslinjene PRISMA; standard for systematisk review. Systematisk litteratursøk ble utført i Cinahl, Medline, PsycINFO og SveMed+. Fem studier ble inkludert etter inklusjon kriteriene. Funn fra de inkluderte artiklene utgjorde grunnlaget for den tematiske syntesen i denne studien. Resultat Syntesen identifiserte følgende hovedtemaer; kroppslige forandringer, konstant og uforutsigbar smerte, fungering i hverdagen og oppfølging og støtte. Noen kvinner erfarte å ikke ble sett og forstått av helsepersonell. Tap av høyde og endret kroppsholdning opplevde kvinnene negativt og de så på seg selv som «gammel og bøyd». Konklusjon Systematisk smertekartlegging i kommunehelsetjenesten kan være ett tiltak for å identifisere kvinner med osteoporose og vertebral fraktur som har en smerteproblematikk. Kroppslige forandringer hos kvinner med osteoporose og vertebral fraktur bør få større oppmerksomhet i klinisk praksis og forskning. Nøkkelord: Kompresjonsbrudd, kroppsforandringer, ryggsmerternor
dc.description.abstractBackground Osteoporosis and vertebral fracture affects many older women and is often an underdiagnosed condition. The aim of this study was to describe older women´s experience of living with osteoporosis and vertebral fracture based on the integration of findings from qualitative studies. Methods The study is based on the principles in the guidelines PRISMA; standard for systematic review. Systematic literature search was performed in Cinahl, Medline, PsychINFO and SweMed+.. Five studies were included for the inclusion criteria. It was made a thematic synthesis of findings from the included articles. Findings The synthesis identified the following main themes; bodily changes, constant and unpredictable pain, impact on everyday life, follow-up and support. The women experienced not to be seen and understood by health professionals. Reduction in height and changed posture were by the women experienced as negative, they viewed themselves as «old and bent». Conclusion Systematic pain assessment in community health can be one measure for identification of women with osteoporosis and vertebral fracture that experience pain problems. Bodily changes in women with osteoporosis and vertebral fracture should get more attention both in clinic practice and research. Key words: Compression fracture, back pain, bodily changeeng
dc.language.isonor
dc.subjectVertebral
dc.subjectfraktur
dc.subjectpasient
dc.subjecterfaringer
dc.subjectkvalitativ
dc.subjectsyntese
dc.titleÅ leve med osteoporose og vertebral fraktur Eldre kvinners erfaringer - en syntese av kvalitative studiernor
dc.titleTo live with osteoporosis and vertebral fracture Older women's experiences - a synthesis of qualitative studieseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-18T22:02:34Z
dc.creator.authorKumlin, Marianne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45688
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41161/1/Master_Marianne_Kumlin.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata