Hide metadata

dc.contributor.authorMousavi, Massoud
dc.date.accessioned2014-09-17T22:01:14Z
dc.date.available2014-09-17T22:01:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMousavi, Massoud. Naturlige drepeceller og deres rolle i forsvaret mot tumorutvikling. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41115
dc.description.abstractBakgrunn: Naturlige drepeceller tilhører en gruppe medfødte lymfocytter som spiller viktige roller i eliminering av kreft og virusinfiserte celler. Målsettingen: Målet med oppgaven var å se hvilke mekanismer naturlige drepeceller (NK celler) tar i bruk for å bekjempe kreftceller. Metode: Oppgaven er basert på ikke-systematisk litteratur søk i PubMed Resultater: NK celler ble først beskrevet for deres evne til å drepe kreftceller uten noen tidligere stimulering. Senere forskning viste at de spiller en viktig rolle i tumorovervåking, dvs. de kan hemme tumorutvikling i en tidlig fase. Hvilende NK celler uttrykker et mangfold av inhibitoriske og aktiverende reseptorer på deres overflate. Aktivering av NK celler i de fleste tilfeller krever engasjement av både inhibitoriske og aktiverende reseptorer. Signalering gjennom inhibitoriske reseptorer er med på å regulere signalering via aktiverende reseptorer. kreftcelledrap utført av NK celler er avhengig av celle–celle kontakt mellom NK celler og kreftceller og dannelse av en immunologisk synapse hvor NK cellene utøver deres cytotoksiske aktivitet ved å frigjøre perforin, gramzymer, og interferon-gamma. NK celler har også evne til å indusere apoptose i kreftceller gjennom FASL/FAS eller TRAIL-TRAIL-reseptor interaksjoner. Konklusjon: NK celler spiller en viktig rolle i tumorovervåking, primært ved å indusere celledød ved direkte cytolytisk aktivitet på tumorceller. Vår forståelse av mekanismene som regulerer NK celleaktivering er imidlertid fortsatt ufullstendig. Fremskrittene i vår forståelse av biologiske egenskaper ved NK celler har dannet grunnlag for utvikling av nye strategier for immunterapi ved kreft.nor
dc.description.abstractBackground: Natural killer cells represent a subgroup of innate lymphoid cells that play important roles in the elimination of cancer and virally infected cells. Aim: The aim of this research project was to investigate which mechanisms enable natural killer cells (NK-cells) to induce their effector functions in killing tumor cells. Research approach: The project was based on a nonsystematic literature search in PubMed. Results: NK cells were initially described as lymphocytes capable of killing cancer cells without prior sensitization. They were later shown to play an important role in cancer immunosurveillance, meaning that they can prevent tumor development by eliminating transformed cells. Resting NK cells express a variety of inhibitory and activating receptors on their surface. Activation of NK cells in most cases requires combined engagement of inhibitory and activating receptors and signaling through inhibitory receptors acts to regulate signaling via activating receptors. The killing function of NK cells depends on cell-cell contact between NK and cancer cells and formation of an immunological synapse where NK cells exert their cytotoxic activity by secreting perforin, granzymes and interferon-gamma. NK cells are also able to induce apoptosis in cancer cells through FasL/Fas or through TRAIL-TRAIL-receptor interactions. Conclusions: NK cells play an important role in immunosurveillance of cancer cells. However, our understanding of mechanisms that regulate NK cell activation is still incomplete. Advances in our understanding of the unique biological properties of NK cells have led to the development of new strategies for cancer immunotherapy.eng
dc.language.isonor
dc.subjectNaturlige
dc.subjectdrepeceller
dc.subjecttumorovervåking
dc.subjectcancerimmuneditering
dc.subjectinhibitoriske
dc.subjectreseptorer
dc.subjectaktiverende
dc.subjectreseptorer
dc.titleNaturlige drepeceller og deres rolle i forsvaret mot tumorutviklingnor
dc.titleThe role of Natural killer cells in the defense against cancer developmenteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-18T22:02:17Z
dc.creator.authorMousavi, Massoud
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45707
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41115/1/Prosjektoppgave-Medisin-Final.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata