Hide metadata

dc.contributor.authorFønnebø, Sigbjørn Møystad
dc.date.accessioned2014-09-17T22:00:53Z
dc.date.available2014-09-17T22:00:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationFønnebø, Sigbjørn Møystad. Hypoglykemi hos pasienter med hjertestans og intoksikasjon. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41106
dc.description.abstractMål. Studiens mål var å undersøke mulige felles faktorer hos pasienter som presenterer med alvorlig hypoglykemi ved innleggelse etter hjertestans eller respirasjonsstans/svikt etter intoksikasjon og å undersøke hva som skiller disse pasientene fra de som legges inn med hjertestans eller respirasjonsstans uten intoksikasjon. Målet var å finne mulige forklaringer til hypoglykemi hos populasjonene og undersøke om prognosen var forskjellig. Bakgrunn: Ved medisinsk intensivavdeling på Ullevål Sykehus innlegges regelmessig pasienter med hjerte- og respirasjonsstans. Vanligvis presenterer disse med øket blodglukose, men noen pasienter har vært rapportert med alvorlig lav blodglukose, behandlende leger hadde ingen forklaring til dette. Metode: Et litteratursøk ble gjort for å kartlegge kjente eller mulige årsaker til hypoglykemi og for å lære mulige fysiologiske endringer i kritisk syke pasienter, samt pasienter som gjennomgår hjerte- og respirasjonsstans. Litteraturen utgjorde basis for hvilke parametere som ble valgt for registrering gjennom innsamling av data. Pasientjournaler ble selektert til inklusjon etter kriteriene «Innlagt medisinsk intensiv» og «hjertestans» eller «respirasjonsstans, så vel som «lagt på respirator». Den siste gruppen ble indersøkt videre for å avgjøre om respirasjonsstøtte ble gitt som følge av respirasjonssvikt (inkluderes) eller andre årsaker (inkluderes ikke). Resultat og konklusjon: Blant pasientene som led av alvorlig hypoglykemi, led samtlige av svært sannsynlig intoksikasjon. Felles for disse pasientene og statistisk forskjellig fra de andre gruppene var det faktum at de hadde gjennomgått potensielt dødelig intoksikasjon med sannsynlig kompromitert sirkulasjon over lengre tid (minst 2 timer) før de ble funnet og behandlet. Andre parametre slik som tid under HLR, S-CK, S-CRP kan også tolkes til å understøtte dette. Nevnte gruppe hadde også i statistisk signifikant større grad biokjemiske tegn til lever og nyreskade, men ikke nødvendigvis i en størrelsesorden som, postulert i litteraturen, skal kunne forårsake hypoglykemi alene. Type narkotisk stoff inntatt var oftest uklart, men heroin og benzodiasepiner var sannsynlig hos de fleste pasientene med hypoglykemi, mens partydop slik som kokain og MDMA var lite sannsynlig. Ingen tegn til sepsis eller alkholforgiftning som årsak til hypoglykemi ble funnet, men stor usikkerhet råder rundt dette basert på den retrospektive innsamlingen av data.nor
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to investigate possible common factors in patients presenting with serious hypoglycemia when admitted after or with cardiac or respiratory arrest after intoxication and to investigate what distinguishes these patients from those admitted with cardiac or respiratory arrest, without intoxication. The other aim was to develop theories as to what could have caused the hypoglycemia, and if the prognosis seemed to differ. Background: At the ICU department in Ullevål Sykehus, patients suffering from cardiac or respiratory arrest and intoxication are regularly admitted. Usually they suffer from elevated blood glucose, but some patients were reported to suffer from serious hypoglycemia, of unknown cause. Method: A literature search was performed to survey known or possible causes of hypoglycemia, and to learn the possible physiological changes in critical ill patients and patients undergoing or surviving cardiac and respiratory arrest. The literature search made the basis for parameters registered throughout the collection of data. Patient journals were selected to be included in the study by inclusion criteria "admitted ICU" and "cardiac arrest" or "respiratory failure" as well as "given respiratory support". The latter group was investigated further to assess whether they was given this treatment because of respiratory failure or (included) or other reasons (not included). Results and conclution: Amongst the patients suffering from serious hypoglycemia, all suffered from, highly probable, intoxication. Common to these patiens, and statistically different from the other patients, was the fact that they had suffered from potentially fatal intoxication with possible compromised cirkulation, for a long time (cut off of 2 hours) before found and treated. Other parameters, duration of CPR, S-CK, S-CRP and also can be interpreted to support this. They also suffered from biochemically signs of damages to kidney and liver organs, but not necessarily in the magnitude, postulated by the litterature, sufficient to cause hypoglycemia. The type of drug used was often unclear, but circumstanced seldom indicated party drugs like kokain and MDMA, but often heroine and benzodiapines. The group did not have greater death rate, but more often suffered from brain damage. No evidence was found to support medication, septicemia or alcolhol as cause for hypoglycemia, but a lot of uncertainty is surrounding these factors based on the retrospective nature of the study.eng
dc.language.isonor
dc.subjectIntoxication
dc.subjecthypoglycemia
dc.subjectcardiac
dc.subjectarrest
dc.titleHypoglykemi hos pasienter med hjertestans og intoksikasjonnor
dc.titleHypoglycemia in patients With Cardiac arrest and intoxicationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-18T22:02:13Z
dc.creator.authorFønnebø, Sigbjørn Møystad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45698
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41106/1/SMF_prosjektoppgave_intox_2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata