Hide metadata

dc.contributor.authorHolden, Mari Brekke
dc.date.accessioned2014-09-12T22:00:55Z
dc.date.available2014-09-12T22:00:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHolden, Mari Brekke. Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser. En empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40973
dc.description.abstractDet er relativt bred enighet både blant politikere fra ulike partier, og blant fagforenings- og bedriftsledere om at det er behov for tiltak mot sosial dumping. Men likevel er det i betydelig uenighet om virkningene av det trolig viktigste tiltaket, allmenngjøring av tariffavtaler. I denne masteroppgaven forsøker jeg å bidra til mer kunnskap på området, ved å estimere effekten av allmenngjøringsvedtakene i byggebransjen på gjennomsnittslønnen til bygningsarbeiderne og på andelen som tjener under tariffens minstesats. I tillegg beskriver jeg noen trekk ved lønnsutviklingen i bransjen gjennom 2000-tallet, med spesiell fokus på forskjeller mellom nordmenn og arbeidsinnvandrere. Masteroppgaven er en del av Frischsenterets prosjekt «Arbeidsinnvandring til Norge», støttet av Arbeidsdepartementet. De empiriske analysene bygger på mikrodata levert prosjektet av Statistisk sentralbyrå. Den empiriske strategien brukt i oppgaven er en difference-in-difference-metode, som utnytter at allmenngjøringsvedtaket ble truffet i Oslo-regionen og Hordaland henholdsvis halvannet og ett år før resten av landet. Fylkene som i første omgang ikke var omfattet av vedtaket, brukes som kontrollgruppe for å estimere effekten allmenngjøringen hadde det første året. Jeg finner en signifikant positiv effekt av allmenngjøringen i byggebransjen på gjennomsnittslønnen til bygningsarbeiderne og på andelen som tjener under tariffavtalens minstesats for ufaglærte. Sannsynligheten for at en østeuropeisk bygningsarbeider fikk lønn under tariff falt med hele 40 prosent som følge av allmenngjøringen, i følge punktestimatet fra regresjonen som estimerer førsteårseffekten av allmenngjøringen på andelen under tarifflønn. Generelt var virkningen større på arbeidsinnvandrerne, spesielt fra Øst-Europa, enn på de norske arbeidstakerne. For nordmenn har effekten av allmenngjøringen på lønningene vært sterkere høyere opp i lønnsfordelingen enn rundt ufaglærtsatsen. Resultatene mine indikerer også at allmenngjøringen kan ha ført til en viss grad av utstøting fra bransjen, men på dette punkt er det nødvendig med videre undersøkelser.nor
dc.language.isonor
dc.titleAllmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser. En empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen.nor
dc.titleGeneralised collective agreements in the construction sector. An empirical study of the effect on wages.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-13T22:01:02Z
dc.creator.authorHolden, Mari Brekke
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45599
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40973/1/Holden-Mari.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata