Hide metadata

dc.contributor.authorRønnekleiv, Marius
dc.date.accessioned2014-09-12T22:00:50Z
dc.date.available2014-09-12T22:00:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRønnekleiv, Marius. Ti år med master i journalistikk: Forskningsbidrag og opplevelse av arbeidslivsrelevans. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40971
dc.description.abstractI 2013 fylte masterprogrammet i journalistikk i Oslo ti år. Siden det ble etablert et hovedfag i journalistikk i 2001 er det uteksaminert 104 master- og hovedfagsstudenter. Dette legger grunnlag for å undersøke forskningsbidrag og opplevelse av arbeidslivsrelevans. På bakgrunn av dette har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: Hvordan vurderer et utvalg av uteksaminerte studenter fra hovedfag- og master i journalistikk betydning og relevansen av denne utdanningen for deres nåværende yrker? Hvilke temaer har hovedfags- og masterstudentene i journalistikk valgt å forske på, hvilke medietyper har de undersøkt og hvilke metoder har de brukt i studiene? Teorigrunnlaget i oppgaven tar utgangspunkt i noen normative definisjoner av journalistikk og journalistiske idealer, samt teori knyttet til journalistikk som profesjon. I tillegg tar jeg for meg relevant forskningslitteratur for oppgaven. Gjennom kvalitative intervjuer sees det nærmere på hvordan utvalget av uteksaminerte studenter vurderer betydning og relevansen av denne utdanningen for deres nåværende yrker. Studien viser at utvalget opplever at utdanningen er relevant og betydningsfull, til tross for informantenes varierte karrierevalg. Gjennom kvantitativ innholdsanalyse av 104 master- og hovedfagsoppgaver i journalistikk, er det undersøkt hvilke metoder studentene har brukt i forskningen, hvilke medietyper de har undersøkt, samt hvilke temaer de har valgt å forske på. Kvalitative metoder dominerer i forskningen, og kvantitative tilnærminger er også mye anvendt. Analysen av medietyper viser at studentene oftest undersøker aviser. Et av studiens viktigste funn er at nettmedieforskningen har i perioden 2011-2013 økt sammenlignet med tidligere(2002-2010), mens avis- og fjernsynsundersøkelser har hatt en nedgang. Studien viser at temaer knyttet til journalistiske fagområder og journalistisk innhold dominerer i forskningen. Temaene i oppgavene omhandler ofte journalistikkens samfunnsrolle. Det er en variert og allsidig tematikk i master- og hovedfagsoppgavene, og det er korrelasjon mellom hvilke temaer som er belyst og hvilke emner som tilbys i masterprogrammet. Underholdningsjournalistikk og sportsjournalistikk er områder som har fått mindre oppmerksomhet. Det blir også konkludert med at forskningen er grunnleggende nasjonalt orientert.nor
dc.description.abstractIn 2013, the Master s in Journalism in Oslo celebrated its tenth year as a master s program, and has since its establishment as a major in 2001, graduated 104 masters and major students. This lays the foundation for examining the research contributions and experience of working relevance. In light of this, I have formulated the following research questions: How does a selection of graduates from graduate and master s level journalism programs value the importance and relevance of this education for their present occupations? Which topics have the graduate and Master s students in journalism chosen to research? Which media types have they studied and what methods have they used in the research? The theoretical foundation of the thesis is based on normative definitions of journalism and journalistic ideals, theories related to journalism as a profession and relevant research literature. Through qualitative interviews, the study explores which relevance a selection of graduated students experience in relation to their current occupations. The study shows that the selection experience a clear working relevance, despite the informant's varied career choices. Through quantitative content analysis of 104 master s- and major theses, it explores which media the students have examined, methods they have used, and which topics the students have researched. Qualitative methods dominate in research and quantitative approaches are also widely used. The analysis of media types shows that students often examine newspapers. One of the study's main finding is that online media research in the period 2011-2013 have increased compared to previous years(2002-2010), while research of newspapers and television have decreased. The study shows that topics related to journalistic disciplines and journalistic content dominates in the research. Topics are often related to the role of journalism. Based on the analysis of topics, we can say that the research contribution is varied and versatile, and there is correlation between the topics discussed and the courses offered in the master's program. We can also see that entertainment journalism and sports journalism has received less attention in the student s research. This thesis also concluded that research is very nationally oriented, with less focus on international media coverage and national journalism beyond Norway s boarders.eng
dc.language.isonor
dc.subjectmaster
dc.subjecti
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectarbeidslivsrelevans
dc.subjectjournalistikkforskning
dc.subjectforskningsbidrag
dc.titleTi år med master i journalistikk: Forskningsbidrag og opplevelse av arbeidslivsrelevansnor
dc.titleTen years of Master's in Journalism: Research contribution and experience of working relevanceeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-13T22:00:55Z
dc.creator.authorRønnekleiv, Marius
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45604
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40971/1/Rnnekleiv-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata