Hide metadata

dc.contributor.authorBrattås, Victoria Fleischer
dc.date.accessioned2014-09-09T22:00:47Z
dc.date.available2014-09-09T22:00:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBrattås, Victoria Fleischer. Blind for hva? Sinne, seksuelle overgrep og psykiske lidelser i Lars Ove Seljestads roman Blind (2005): En narratologisk og psykoanalytisk analyse. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40890
dc.description.abstractLars Ove Seljestads debutroman Blind (2005) har hovedsakelig blitt lest som en fortelling om en klassereise og at det er denne klassereisen som fører til at hovedpersonen, Geir Kinsarvik, ønsker å dø. Men teksten inneholder også destruktive faktorer som traumatiske barndomsminner, sinne, seksuelle overgrep og dobbelt personlighet. Blind handler blant annet om klassereise, men dette klassereiseperspektivet gir ikke et tilfredsstillende svar på hvorfor Geir har psykiske problemer, eller hvorfor han ikke vil leve lenger. Geirs tanker om sin egen skjebne er fokusert på ytre omstendigheter, i stedet for at han retter oppmerksomheten mot seg selv og det som ligger gjemt i hans indre. Med dette som utgangspunkt har jeg kommet fram til problemstillingen: Hva er Geir blind for? Kan perspektivet sinne, seksuelle overgrep og psykiske lidelser forklare hans dødsønske? . Oppgaven er delt inn i to hoveddeler, en narratologisk og en psykoanalytisk. I den narratologiske analysen beskriver jeg hvordan fortellingen er bygget opp og trekker fram bestanddeler som kan ha tematisk betydning. Jeg bruker Gérard Genettes begrepssystem om tid, forteller og perspektiv, James Phelans teori om person, David Hermans tilnærming til rom og Gaston Bachelards refleksjoner om hus og hjem. I tillegg gjør jeg en komparativ nærlesning av voldtektsscenene. I den psykoanalytiske analysen tolker jeg funnene fra narratologien og deler av teksten som er sentrale i Geirs psykiske utvikling. Jeg bruker Sigmund Freuds drømmeteori for å analysere Geirs hovedhallusinasjon, mens jeg benytter Carl Gustav Jungs teori om arketyper og hans syntetiske metode for å tolke symboler. Trine Anstorp, Kirsten Benum og Marianne Jakobsens beskrivelser av dissosiasjon og personlighetsforstyrrelse kan forklare Geirs symptomer, som blir sett i lys av to traumatiske barndomsminner. I tillegg foretar jeg en tolkning av blindhets- og dødstematikken. Geirs blindhet og dødsønske stammer fra en fortrengt erkjennelse og tapet av kone og barn. Han har gjennomgått en utvikling fra å være en skremt gutt til å bli en sint overgriper. Til sist er han blitt en desperat mann som venter på at blind vold skal finne ham.nor
dc.description.abstractLars Ove Seljestad s debut novel Blind (2005) has generally been read as a narrative about class migration and the way that this class migration leads to the main character, Geir Kinsarvik, wishing to die. However, the text also contains a number of destructive factors such as traumatic childhood memories, anger, sexual assaults and double personality. Hence, Blind deals with class migration amongst other themes, but the class migration alone does not give a satisfactory explanation as to why Geir has psychological issues, or his apparent death wish. Geir s thoughts about his own fate are focused on external issues, instead of searching within his own psyche and that which is hidden in his inner self. With this as a starting point I raise the research question: What is Geir blind to? Can addressing the perspectives of anger, sexual assaults and psychological disorders explain his death wish? . This thesis contains two principal parts, one narratological and one psychoanalytical. In the narratological analysis I describe how the narrative is built up and point out components which can have a thematic significance. I am using Gérard Genette s term system about time, story teller and perspective, James Phelan s theory of character, David Herman s approach to narrative space and Gaston Bachelard s reflections about houses and homes. In addition I make an in depth comparison of the rape scenes. In the psychoanalytical analysis I combine my findings from the narrative study and parts of the text which are central to Geir s psychological development. I use Sigmund Freud s dream theory to analyze Geir s main hallucination, while I use Carl Gustav Jung s theory of archetypes and his synthetic method to interpret symbols. Trine Anstorp, Kirsten Benum and Marianne Jakobsen s descriptions of dissociation and personality disorder can explain Geir s symptoms, which are seen in the light of two traumatic childhood memories. In addition I carry out an interpretation of the blindness and death themes. Geir s blindness and death wish stem from a repressed realization and the loss of wife and child. He has developed from being a frightened boy to becoming an angry assaulter. In the end he becomes a desperate man who is waiting for blind violence to find him.eng
dc.language.isonor
dc.subjectsinne
dc.subjectseksuelle
dc.subjectovergrep
dc.subjectpsykiske
dc.subjectlidelser
dc.subjectvoldtekt
dc.subjectdissosiasjon
dc.subjectpersonlighetsforstyrrelse
dc.subjectBlind
dc.subjectLars
dc.subjectOve
dc.subjectSeljestad
dc.subjectnarratologi
dc.subjectpsykoanalyse
dc.subjectFreud
dc.subjectJung
dc.subjectGenette
dc.subjectDavid
dc.subjectHerman
dc.subjectJames
dc.subjectPhelan
dc.subjectBachelard
dc.titleBlind for hva? Sinne, seksuelle overgrep og psykiske lidelser i Lars Ove Seljestads roman Blind (2005): En narratologisk og psykoanalytisk analysenor
dc.titleBlind to what? Anger, sexual assaults and psychological disorders in Lars Ove Seljestad s novel Blind (2005): A narratological and psychoanalytical analysis.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-10T22:00:44Z
dc.creator.authorBrattås, Victoria Fleischer
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45557
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40890/1/Bratts-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata