Hide metadata

dc.contributor.authorJeppestøl, Kristin
dc.date.accessioned2014-09-08T22:07:07Z
dc.date.available2015-04-15T22:30:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJeppestøl, Kristin. Kvalitetssikring av legemiddelbehandling på sykehjem - en litteraturgjennomgang sammenstilt med Nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40842
dc.description.abstractBakgrunn Legemiddelbehandling bedrer helsetilstand og livskvalitet, men kan påføre sykehjemspasienten legemiddelrelaterte problemer. Pasientens multimorbiditet, polyfarmasi og aldersforandringer, krever kunnskap, kompetanse og systematisk oppfølging. Tilsyn og studier viser et betydelig forbedringspotensial i kvalitetssikring av legemiddelbehandling. Utgivelse av Nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger og pasientsikkerhetskampanjen «Riktig legemiddelbruk på sykehjem», er gjennomført på nasjonalt nivå for å kvalitetssikre legemiddelbruk på sykehjem. Hensikt Oppsummere forskning om generell forskrivingskvalitet, sykepleieres kunnskap om legemiddelbehandling og effektive tiltak for å redusere legemiddelrelaterte problemer i sykehjem. Resultatene sammenstilles med Nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger. Metode Systematisk litteratursøk utført i elektroniske databaser i januar 2014. Resultat Mangelfull forskrivingskvalitet- og kompetanse hos helsepersonell utfordrer rettslig grunnlaget for god legemiddelbehandling generelt- og oppfølging spesielt. Tverrfaglig legemiddelgjennomgang med farmasøyt er et effektivt tiltak for å redusere legemiddelrelaterte problemer og øker kunnskap hos helsepersonell. Litteraturgjennomgangen viser flere likhetstrekk og forskjeller med Nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger. Veilederen er lite konkret i sin anbefaling, og vanskeliggjør dokumentet som rettesnor i oppfølging av legemiddelbehandlingen. Individuell oppfølgingsplan er et konkret tiltak for å kvalitetssikre oppfølgingen. Konklusjon Økt legedekning, bruk av farmasøyt og økt kunnskap og kompetanse kan kvalitetssikre legemiddelbehandling på sykehjem. Det er behov for konkretisering av hvor ofte legemiddelgjennomgang skal gjennomføres og hvordan legemiddelbehandlingen skal følges opp.nor
dc.description.abstractBackground Drug-treatment improves patients health and quality of life, however drug-related problems might be present. Patients multimorbidity and polypharmacy requires knowledge, expertise and systematic monitoring. Research suggests improved medication-management in nursing homes. Objective Summarize the research in order to describe quality of drug-management, nurses knowledge and effective interventions to reduce drug-related problems in addition to compare findings from a literature-review on similarities and differences from the results compared with National guidelines. Method Literature review based on systematic search conducted in scientific databases in January 2014. Results Inappropriate prescription and limited knowledge challenge the legal basis of drug-management and monitoring of drug-therapy. Multidiciplinary team interventions including clinical pharmacists are suggested to reduce drug-related problems and increase health professional s knowledge. Similarities and differences are found between the literature-review and National guidelines. The guidelines are not specific in its recommendation, which makes the document difficult with respect to drug-therapy management. Individual monitoring-plans are suggested to highlight quality assurance of drug-therapy. Conclusion Offering interdisciplinary service, i.e, physicians, pharmacists and nurses in medication-reviews, leads to improved quality of drug-management, increased knowledge and expertise on drug-therapy in nursing homes. Specification on how often medication-reviews should be conducted and how drug-treatment should be followed up is needed.eng
dc.language.isonor
dc.subjectsykehjem
dc.subjectlegemiddelbehandling
dc.subjectlegemiddelgjennomgang
dc.subjectoppfølging
dc.subjectavansert
dc.subjectgeriatrisk
dc.subjectsykepleie
dc.titleKvalitetssikring av legemiddelbehandling på sykehjem - en litteraturgjennomgang sammenstilt med Nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger.nor
dc.titleQuality of drug-therapy in nursing homes - A literature review compared with National guidelines for medication reviews.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:04:12Z
dc.creator.authorJeppestøl, Kristin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45499
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40842/1/Masteroppgave--Kristin-Jeppestl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata