Hide metadata

dc.contributor.authorNæss, Oda Eline
dc.date.accessioned2014-09-08T22:04:11Z
dc.date.available2014-09-08T22:04:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNæss, Oda Eline. Hva innsatsbegrepet har hatt å si for læreres vurderingspraksis i kroppsøving. Ble det gjort endringer i vurderingspraksisen underveis gjennom perioden med Kunnskapsløftet?. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40774
dc.description.abstractI august 2006 tredde reformen Kunnskapsløftet i kraft i skolen. Med innføringen falt elevens innsats bort som vurderingsgrunnlag i faget kroppsøving. Med den reviderte læreplanen kom flere endringer, blant annet ble innsats igjen tatt inn som vurderingskriterium i faget. Vår problemstilling er: Begrepet innsats ble ikke tatt med i utformingen av læreplan KR01-01, men ble innført i revideringen av læreplan KR01-02. Hva har dette hatt å si for ungdomsskolelæreres vurderingspraksis i kroppsøving? Formålet vårt med vår forskning var altså å se på hva innsatsbegrepet har hatt å si for læreres vurderingspraksis i kroppsøving. I oppgavens teoridel startet vi med å redegjøre for Kunnskapsløftet og kroppsøvingsfaget i K06. Særlig læreplanteorien anser vi her som viktig, og også teorien om vurderingstenkningen i Kunnskapsløftet. Vi prøvde deretter å knytte innsatsbegrepet opp mot motivasjonen i kroppsøvingsfaget, ved å se på tre ulike motivasjonsteorier. I metodedelen redegjorde vi for den kvalitative metoden og kvalitativt intervju. Vi intervjuet åtte informanter ved bruk av et semi-kontruert intervju. Vi gav en kort presentasjon av informantene, før vi presenterte resultatene av intervjuene. I drøftingskapittelet blir problemstillingen bli belyst, og resultatene ble her knyttet opp mot teori, tidligere forskning og egne oppfatninger. Oppgaven ble avsluttet med en oppsummering av resultatene, og hva som kom frem i drøftingen. I vår undersøkelse kom det frem at kroppsøvingslærerne har oversett det at innsatsbegrepet var tatt ut som vurderingskriterium i faget ved den nye læreplanen i Kunnskapsløftet. Det var kun en av lærerne som endret sin undervisning til en mer prestasjonsrettet vurdering. Det kommer klart frem hos informantene at innsatsbegrepet er viktig, og at det er med på å danne fagets egenverdi. De store reaksjonene som har vært i media, forteller kroppsøvingslærerne at har uteblitt både hos foreldre og elever. Spørsmålet her er hvor klar over elevene og foreldrene var på det at innsatsbegrepet var tatt vekk, dette siden lærerne ikke gav klar beskjed til elevene at det ved innføringen av Kunnskapsløftet ikke var en del av læreplanen i kroppsøving. Kroppsøvingslærerne er enige om at motivasjon er en viktig faktor i kroppsøvingsfaget, og spesielt knyttet opp mot begrepet innsats. Det kommer klart frem at motivasjonsnivået hadde sunket om innsatsbegrepet hadde vært tatt vekk. Det virker på informantene som at kroppsøvingsfaget er blitt styrket. Kanskje det at innsatsbegrepet ble tatt vekk som vurderingskriterium rett og slett har gjort at det har blitt satt et fokus på noe som tidligere bare har vært en selvfølge, og at det på bakgrunn av det har ført til en tydeligere vurderingspraksis etter at Kunnskapsløftet ble innført.nor
dc.language.isonor
dc.subjectKroppsøving
dc.subjectKunnskapsløftet
dc.subjectinnsatsbegrepet
dc.subjectvurdering
dc.subjectmotivasjon
dc.titleHva innsatsbegrepet har hatt å si for læreres vurderingspraksis i kroppsøving. Ble det gjort endringer i vurderingspraksisen underveis gjennom perioden med Kunnskapsløftet?nor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:03:37Z
dc.creator.authorNæss, Oda Eline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45484
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40774/1/Masteroppgaven-pedagogikk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata